בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(ח קרפ)

:דדלב לש ןושארה םואנה .ד
תובא תשורימ םיראבתמ םדא ירוסיי

דמלל אב אוהש שדחה רבדה .רחא ןפואב (םדא לכו) בויא לש ולבס קידצהל אב יחושה דדלב
תובא .תורודה תלשלשב הילוח קר אוהש חכשי לא ,ויתורצ לטנ תחת ערוכ םדא םא יכ ,אוה
לומת") רבעה תשרומ ונשפנב םגו ונפוגב םיאשונ ונחנא .תובא ןוועב םינבו םינב ןוועב םילבוס
דעב םחלש ,ול ואטח ךינב םא .טפשמ תוועמ וניא לא ןכל .םדוק רוד לש לצ קר ונייחו ("ונחנא
וילזוג לע ,ונק ריעי רשנכ") ךילע ריעי דוע ,התא רשיו ךז םא :(לוכש תראשנ התאו) םעשפ
בר ךרעצ םא התאו ,דבוא םיעשר תיב קר .(ו-ג) ךתקדצ יפכ ךתיבל םימולשת ןתיו ("ףחרי
המ לואשל חכשת לא .אובי רודב תגשגשמ תירחא ךל היהת דועו תישאר םה יכ רוכז ,ךייחב
ץעה םאו לודיגה םוקמ אוה החימצל יאנת .תובאה ויח ךיאו (ןושאר רוד) ךל םדוקה רודה היה
וניא םתיב ,(ולסכ טוקי) בולעו ןטק םחטבמ רשא לא יחכוש לרוג ןכ ,שביי אלו םימ לע לותש
געול וליאכו ,ול שחכתמה ומוקממ עלבנ אוה ,םיכבוסמ ויפנע םאו ףא ,ותחפשמ ןליאו דמוע
תיב לש ,תוברועמ תונומת יתש ןאכ) רחא ןליא חמצי רפעמו (וכרד שושמ הז) ודיאל חמשו ול
,(וכק םיליהת ןמ לואש) "ךיפ קוחש" אלמל לכות דוע קידצ שיאכ התא םלוא .(חמוצ ץע לשו
.(חי ,בלק םיליהת) תשוב ושבלי ךיאנוש

םינומדקה םימעה ימכח ורבסש המ שממ אוהש הזב אוה דדלב לש ידוסיה ןויערה תובישח
תצבורה הללק ךותמ תואב םייחב תומויא רתויה תורצהש הנומאה יכ .םילודגה םהיררושמו
ערז ןהבו ,סדיפירואו סלקופוס ,סוליכסא ורביח רשא תוידגרטה בור דוסיב איה תוחפשמ לע
ןפואב תוראותמ ןהש ומכ ,תוחיצרו תובעות לש תלשלש ויתורודל ליחנמ רוראה סולטנט
תונומת דועו ןונמגאו ארטסנמטילק ,סטסרוא ,הנוגיטנא לרוגב ,וינבו סופידוא ייחב ליהבמ
טפוש לאב הנומא םע רוביחב הפורצ לרוג תשרומ לע העדה דדלב תחישב .רפסמ ןיא
.םת סאמי אל רשא קדצ


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם