בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(ז - ו םיקרפ)

 

:בויא לש ינשה םואנה .ג
וירוסייל רואיב םימשמ רכשו שנועב הנומא ןיא

איהו ,הנומאה ןגמ ןהכ יפמ ומכ הרות ,שדוק תחשמ ןמשב חושמה זפילא לש םואנה תמועל
ררועתמ בויא ,רשיו קידצ לא תולעפמ לע "םישודק" םיהולא יארי ירבדו םיבותכ לע הנעשנ
וניאש אוה םהב ארונ רתויה יכ ,רמואו םימויאה וירוסיי תשרפ ללוגמ אוה .תצרמנ האחמל
תמועל .םדא ינבו םיהולא ןיב סחי ךותמ ללכ םירבסומ םניא .םעט םוש םהב ריכהל לוכי
רקודה באכה תא הלגמ אוה (ב ,ה) הנובת-רסח םדאה תא גרוה סעכה יכ ,בוטה חקלה
ילב ומכ וילע םלטנ תא םיסמועו ותוא םיאכדמה םיבואכמה לע ושפנ תקוצמ ,רתויב ותוא
הזב התייהו ,תאז םישוע ויהש יאוולה - ותוא גורהל םיכירצ םהש ליוואה אוה םא .הרטמ
.(י-א ,ו) "שודק" דחא ירמאל ללכ דגנתמ וניא אוה יכ ,ותלצהו ותמחנ

ותעדמ אלשו ותמשא ילב ןטשל םיהולא ותוא רסמש ,וייחב הידגרטה לכ תמאב איה וז ןה
יכ תעדל לוכי ןכסמה לבוסה היה ךיא .(ו ,ב) ושפנ תא רומשי הז םעו ,ויניעב בוטכ ול קיצהל
הדוסי אוה אוה ,תורצה תביס גישהל ול תורשפא-יאו ,המשא לכמ ונויקינ ,ודצב םעטה ןורסח
הכדנ יקנ שיא אוה ,אוה ןכ ותנולתכ םנמא יכו ,ןטשה םע םיהולא תוברעתהב חרכומ יאנתו
.םדאה חור לש וחוכ תא חיכוהל וילע וקדצב ראשנ אוהו ןחבמב ודמעבו ,םיעגפמ

,הב םישקה םיקוספהו החישה לכ שוריפל חתפמה אוה תאזה הנולתה לש התופירח תרכה
,(זפילא לש ותרבס יפכ) ויצח יב הרוי ידש הנה :ןעוט בויא .ןוקיתו ההגה םושל םיכירצ םניאש
הוואתמ ינאש ומכ יתוא םיגרוה םניא (ד ,ו ,ינוכרעי הולא יתועיב) יתוא תיעבמ קר אוה לבא
רפסה יארוק ונחנאש ומכ ,ךכ ירה ,םיצחה תמח לע בסומ - ישפנ עוגנל הנאמ :שוריפ הז)
םיצחה המה (!רומש) ושפנ תא ךא :םיהולאמ וצ היה ,לבוסה בויא אל לבא ,םיעדוי ואובמ םע
,ינויגה ןווכ ,םעט ןורסח לע !ינעצביו ןתיי ימ .יתוא םיתיממ םניאו םוי םוי םינודיככ יתוא םירקודה
תא החינמ התייה רבדה תניב ,חלמ ילב לפת לכאיה ,אשד ילע ארפ קהניה :בסומ ,ויתורצל
?ירוסיי םינווכתמ המל ?יצק המ :לאוש ינא .יתעד

ימל ול יוא .דסח לומגל ואבש וירבח ימוחנתמ הבזכאל יוטיב ןתונ אוה םואנה לש ינשה קלחב
ומכ יב ודגב יער .בזוע 'ה תארי םג הזבו והער םע תושעל רמוא אוהש דסחב לזלזמו סאומש
רבדמב תורייש םהימימ תותשל וויקשכ ,רתויב םהל םיכירצש העשב םימלעתמה םילחנה
םכמ שקבמ ינא יכה .(אכ-ו) יל םתייה ןכ ,םרבסמ םישובו םיבזכואמ םהו ,אבש ץראו אמת
עמוש ינאו ,םכמ הכחמ יתייה רשוי ירמאל קר ןה ?יבשמ יתוא תודפל הרובג וא ףסכ תבדנ
םותיכ םינוא ןיא שיא לע המיא םיליפמ ומכ םתא םגו ,תובישח ןהל ןיאש םילמ ,החכות ירבד
םתא .(וכ -הכ) שאונ םדאל חור ירמא - ילגרל החוש םירוכ ,תשר םכיתורבסב םישרופו
ולכתסהו ובושו (יב ונפ וליאוה) ינפב אנ ולכתסה - םיאטח לע שנועכ ואב ירוסיי יכ םיזמור
.יב יקדצ דוע - ונחבתש המ לככו ,עשפו הלווע יב ואצמת אל - (הב ךפהו הב ךפה :ומכ)
?ירבשל םעט אצומ ינא ןיא יכ עשפו הלווע איה תאז אמש וא

ןמ הנופ אוה ,ויבואכמל יארחא םיהולא יכ בושחל זפילא םואנ ידי לע בויא עיגהש ןויכ .ז
ימי אלה :םלוע לא יפלכ רשי וירבד ןווכמו ,םינכ םהירבד ןיא רשא ,הלאה םידסחתמה
תולילהו םימיה ,םיחריה לכ ,יצקל הווקמ ינאו ריכש וא אבצ שיא ימיכ םירופסו םיטעמ קר
ןיינע ןאכ ןיא) רפע שוגו המיר ירשב שבליש ייח תירחאל קר הפוצ ינאו ,אוושל ילע םירבוע
ןה ,(ללכב םדאה לרוג לע הניק ויפב ןתונ רבכ רבחמה יכ ,השעמה רופיסבש בויא תלחמל
יבג לע דמוע אלא יתוא בזוע ךניא אופא המל ,(י-א) דוע בושא אלו לואש דרא ,ןנעכ ףולחא
אלש ,בכ ,ה הימרי ,קוחו לובג תמש ול ףא רשא) ינא םי יכה ?ףרה ילב ינאכדלו ינתונעל
החונמ יל ןתונ ךניא הלילב ףא ןה ?קיזי אלש הרימש ךירצה ,ינא ןינת וא (ץראה ףוטשיו ריבעי
:הוושה) אלכב ריסא ומכ םדאה רצונ התא המל ?ינממ לדחת אל המל .תומולחב ינליהבמו
הלוח םדאל ןווכתמ וניא ררושמה יכ טלוב רבכ ןאכ (רטנ ןמ ,הרטמה רצח ןכו ,הרוצנ ריע
לא הרטמל ותוא השוע התא המל .שונא ןב לכל םא יכ ללכה ןמ אצוי ןפואב ץוצרי רובש
?תומל ותוא חינמ ךניא המל ,אטח םאו ?אשמל ומצע לע אוהש תעב (עגפמל) תומולהמ המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם