בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(ה-ד םיקרפ)

:זפילא לש ןושארה םואנה .ב
אוה ורסומ לבקמה קר ;םיהולאמ שנוע אוה םדאה רעצ
רשואמ

םוקמ זפילא אצומ ,עשרה לבוסש הז ומכ זגור אב וילע יכ הדומ אוהשכ ,בויא לש ותניק ףוסב
הסנמ אוה ?םרג ואטח אמש .ללמואה בויא ישגרב עוגפל הלוכיש העד הבר תוריהזב תווחל
ןכושה ךומנה רוציה לש וישעמ ןיבו ,םיהולאמ שנוע םהש ,םדא ירוסיי ןיב סחי שי יכ ריעהל
תאמ הדערבו דחפב הליל ןוזחב לביק רשא חקל והז - "דבוא יקנ ןיא" .המדא לע רמוח תיבב
רמס :כק ,טיק םיליהת לע ךמסנ) ןויזחב "ורשב תרעש הרמס" ,וינפ לע הפלח רשא הנומת
רוהט םדא ןיאו ,םהייחב למע וערזו ושרח רשא הלא קר םה םלועב םידבואה :(ירשב ךדחפמ
רבד םג םא יכ ,יתוא דיחפה קר אל ןוזחה .המירכו שעכ םדא ינב םיאכדנ ןכל ,םיהולא ינפב
יתבב ומכ םינכוש םהש םדא ינב תותיחפ :ונממ יתבשקה ונל (ץמש) הצמשו השובל אוהש
.(םיהולא לא טיבהמ ארי יכ וינפ תא השמ רתסיו :הוושה) רמוח

םדאה תא םיגרוה האנקו סעכ :תאז ךל דיגי (םישודק) תדה ישנאמ וילא הנפתש ימ לכ (ה)
ליוא שעכו לוחה לטנו ןבא דבוכ :ג ,זכ ילשמ ןמ לואש רמאמה) ויאטחב ותויתפו ותלוויא ךותמ
ינא םואתפ יכ ,ליווא אוהו ,ץראב שרשומ אוה וליאכ ומצע תא בשוח םדא ירה .(םהינשמ דבכ
םיקידצ הונו עשר תיבב 'ה תראמ :גל ,ג ילשמ רפסב בותככ) ותיבבו וב הלח הראמ הנהו האור
ריצקה ילזוג .םיבער םירז ולפנתי וריצק לע יכ ,ערוז אוהש המ הנרב רצוק וניא אוה .(ךרובי
םימצ ףאשו" םגו ,המחלמ םוקמ ,"רעשב ואכדיו" רמאנל םיאתמ ,תוניוזמ תויפונכ תויהל ולכוי
לבא .ומע םימחלנש טבש שאר אלא ,דדוב הזוחא לעב ונניא ןאכ ליוואה הז יפל ."םליח
עיגי אנושה ,ליוואה חינזה רשא הדש רקפהה ןמ םיחקולה םימימת םישנא םג תויהל ולכוי
הלע ולוכ רשא (אל ,דכ ילשמ) בל-רסח םדאה לשמ ןופצ ררושמה תעדבו ,רדרדו ץוקל ,למעו
ןמ אל .הנובת רסח םדא דבוא ךכ ןיבו ךכ ןיב .("והחקי םינצמ") םילורח וינפ וסכ םינושמק
לדגתמ םדאה .םימשב םיהולאמ סחי שי םהינשל ,למעהו ןואה םיחמוצ המדאה ןמו רפעה
הלעמל םיממורתמ (ףשר ינב) שא דוקימ םיריעז תוצוצינ ומכ םישנאהו ,למעל וייחב ךנחתמו
םימימתה ונחנא .א .ז) ינא םלוא .תוצוצינכ םיגומנו םיפפועתמ םגו ,םתניבבו םתדובעב
ןיאו תולודג השועה אוה יכ ,שורדא םיהולא לא ,בל םש םדאל ההובגה הרטמל (םינימאמו
רטמ ןתונה אוה ,(רקח ןיא ותלודגלו דאמ ללוהמו 'ה לודג :ה"מק רומזמב בותכב דסוימ) רקח
תוצוח ינפ לע םימ חלושה אוהו (הלעמל רכזנה םדאה למעל םיהולא סחי אוה הז) ץרא ינפ לע
.(התוקשהל טשפתמ רואיה םרז ,םירצמב ומכ ,אלא המדאה הוורמ רטמה ןיאש תוצראב)
הלוע לכו :במ ,זק םיליהת ,בותכש ומכ) "היפ הצפק התלועו" הווקת ןויבאו לדל םג ןתונה אוה
םיליהת :בותכש ומכ) הולא ונחיכוי שונא ירשא :חקלה ךומכ םירוסיי ילבוסל ןאכמ .(היפ הצפק
רסומ (סאמת לא ינב 'ה רסומ :אי ,ג ילשמ ןכו ,הי ונרסית רשא רבגה ירשא :בי ,דצ םיליהת
:וניזאה רישב בותככ) אפריו ץחמי אוה ,(א ,י עשוה לע ךמסנ) שבחיו ביאכי אוה .סאמת לא ידש
םנושלו" ,ה ,זנ םיליהת) "םהיפמ ,ברחמ" ,םיעשרה ןושלמ םג ליצמ אוה .(אפרא ינאו יתצחמ
רשפא לבא ,בר רפסמ אוה הז ,עבשו שש) ליצמ אוה םלועבש תורצה לכמ ,("הדח ברח
דחפי אלו תויחהמו ומע תירבב וליאכ הדשה ינבא ףאו (טי-זט ,ו ילשמ ררושמה תעדב יכ םג
היהתו ךתיב לדגי םג זא .(ךורדת ןתפו לחש לע ,ךלגר ןבאב ףוגת ןפ :בי ,אצ םיליהת לע ןעשנ)
.ץראה בשעכ ךיאצאצ ויהיו (םינב לע תובא ןוועב) םדגנ אטחת אלו ךערז תא ןנוחו בוטל דקופ

וינב וקחרי :(תוטטיצו טשוקמ רובידב תנייטצמ םג איהש ומכ) 'ה קרפב םיבר םירטמסקהה
םושל .(ט) רפסמ ןיאו תואלפנ ,רקח ןיאו תולודג השוע .(ד) ליצמ ןיאו רעשב ואכדיו ,עשימ
םמוי .(גי) הרהמנ םילתפנ תצעו םמרעב םימכח דכול .(אי) עשי ובגש םירדוקו םורמל םילפש
ששב .(חי) הניפרת וידיו ץחמי ,שבחיו ביאכי אוה יכ .(די) םירהצב וששמי הלילכו ךשח ושגפי
ןושל טושב .(כ) ברח ידימ המחלמבו תוממ ךדפ בערב .(טי) הער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ
תעדיו .(בכ) ארית לא ץראה תיחמו קחשת ןפכלו דושל .(אכ) אובי יכ טושמ ארית אלו אבחת
.(הכ) ץראה בשעכ ךיאצאצו ךערז בר יכ תעדיו .(דכ) אטחת אלו ךונ תדקפו ךלהא םולש יכ


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם