בויא רפסל ינויגה שוריפ

תרוסמה דוסי לע

הקנימק ןרהא :תאמ

םתושרבו ,ט"שת הנבי תאצוה

 

:בויא לש ןושארה ומואנ .א
רמה ולרוג לע הניק

(ג קרפ)

תא הגרדהב ביחרמו הלעמ אוהש ,אוה תונויערה-רישע רפסה רבחמ ררושמה לש ותונמואמ
אוהו םיער םיעגפב הנועמו עוגנה יטרפה םדאה תשגרהמ םייחב רעצה ןיינעב תוחישה חטש
םוצע םעזו סעכל ,םלועה לווע לע ןויגה ךותמ תומוערת ילב ,העוצפ היחכ ויבואכממ קעוז קר
תא הזב םיחקופ םהו ,תודיסחו הנומא ירבדב םיננאשה וידידי ימוחנת אקווד וב םיררועמש
םיהולא תצירע לע שאב חדוק התעמ אוהו החדנ יטרפה ולרוג .םלועב קדצ ןורסח לע ויניע
עשפו אטח לע וא םיהולא תקדצ לע ללכ הגוה וניא הנושארה ותניקב .בולעה םדאה תמועל
(גכ ,ג ןכו ,ד ,ג) הולא ןורכיז .והלאגיש תוומל הכחמו ויבואכמ תא תאשל האלנ קר אוה .ודצמ
םוי תא ללקמ אוה .עבטב דאמ רידא חוכ :סורימוה לצא "םילאה דחא" ומכ ,יצילמ קר אוה
יאוולה -דלונ רבכ םאו .ןוירה םורגל ותעד לע הלע רשא (יח רוציכ גצומ) הלילה תאו ותדלוה
ןיב לדבה ןיא תומב יכ ,םיללמואה ראש לכ ןיב החונמ אצומ היהו םחרמ ותאצב תמ היהש
תעב שנועו טפשמ ינפמ הגאדבו הזגרב דימת םייחה םיעשרה םגו םידבעו םירש םדא ינב
.דוחפלמ םילדח םה םש (!ןיידע רבוס אוה ךכ) .םיטקשו םיוולש ,קוח ירמוש םיחרזא ,םיקידצש
בוטה לכ תא החמו זגור וילע םג אב יכ ,םלועמ טקש אלו ולש אל וליאכ אוה םג הנה התעו
.ול ערהל ןווכתמה והשימ לע הנולת םוש ילב יעבטה ובצמ רואית קר הזב שי .ול היהש


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם