בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(אכ קרפ)

:יעיבשה בויא םואנ .גי
םיעשרה לש םתלפמב םימוחנתה תא רתוס

םיליהתב םימעפ המכ רבכ רמאנ הז רבד !"םיעשרב אנקת לא" :םיילילש קר ויה רפוצ ימוחנת
.לוכי אל בויא .םוי םוי ייחב תועודי תודבוע ךותמ וביזכהל לקנ יללכ חקל לכ ומכו ,ילשמ רפסבו
לבס ףא םירוחש םיעבצב םיראתמו תואיצמל םישחכתמה הלא רסומ ילעב תפטה אושנ
םירוגשה םיקוספה לע רמ געלל רמוח יד וישכע ול שי .וירחא וינב תורצ תא וא עשרה לש ויתורצ
םא .םהייחב ףא (רסומה ילעב יפל) םיעבש םהש תורורמהו םיעשרה תונולשיכ לע םירבדמהו
שי אלה ?םיבוט םייחו החלצה לש תובר םינשל ,םדא לכל עודיש ומכ ,םיכוז וללה המל ,אוה ךכ
ימוחנתל דוגינבו ,(ז-ו) ליח ורבגו וקתע םגו םייח םיעשר הברה ךכ לכ יכ הדבועה לע ץלפתהל
,םקונ הולא טבש לש םשור ןיאו םולש םהיתבב ,םתא םהיאצאצו םהינפל ןוכנ םערז םג ,דדלב
רוניכו ףותב םינגנמ םהו םידקרמ םהידלי ,הרוק ןוסא ןיא םרקבו םנאצל ףא ,םקונ הולא טבש
ללכ תעדל םיצפח םניא ויכרד תאו םתיבמ זובב םיחוד םה םיהולא תאו - םהימי בוטב םילבמו
תאז יהתו :(ב) געלב וירבד תחיתפ תבסומ הלא לכ לע - ?קדצהו טפשמה ןאכ היא .(וט-ז)
םכדצמ תוסנל ולכות רבדאש ירחא :יל םיטישומ םתא רשא םימוחנתה תכרעה .א.ז ,םכימוחנת
.(! העודיה תואיצמה םשב תאז תושעל לוכי ינא קר יכ ,ולכות אל לבא) גיעלהל םכדצמ

ינא םג תכללו םהב אנקל יל הלילח - (םלצא ראשנ וניא) "םבוט םדיב אל ןה" :םירמוא םתא
םיעשרה םה םיבר יכה :לאוש ינא תאז לבא .ינממ הקחר איה ,(א ,א םיליהת) םיעשר תצעב
המכ ?(ו ,חי ,דדלב ;כ ,דכ ילשמ) "ךעדי םיעשר רנ" יכ םיאור ונחנא (םימעפ) המכ ?םישנענה
(ד ,א םיליהת יפכ) םיעשרה יכ תואמגודה ןה המכ - ?ופאב תולומגה לא םהל קלחמ םילבח
?הפוסב ץומכו חור ינפל ןבתכ םה

:המת ינא לבא (י ,כ ,רפוצ ;גי ,חי ,דדלב) עשרה שנוע אובי םינבה לע יכ ,הזב םימחנתמ םתא
שי יכ עדי זא ,(ומצע עשרל) וילא םלשי :שרוד ינא ?(ןואה לומג) ונוא וינבל ןופצי םיהולא המל
,ןיינעתמ אוה המ ,וצפח המ יכ .(טי-זי) התשי ידש תמחמו ודיכ תא (וייחב) ויניע וארי !טפוש
?לרוגה יצחמ םיעגפנ ויהי רשא וידכנ רפסמבו וירחא ותיבב

רבכו ,אצמת הולא רקחה ,ז ,אי רפוצ) יהולאה לכשה תוממורב םדא תניב םיעינכמ םתא
םימורמ ,םימשב םיהולא ,אוהו ,(טפשמ חרואב והדמליו - והניביו ץעונ ימ תא ,די ,מ והיעשי
הז :הווש םיעשרהו םיקידצה לרוג יכ ,ללכ טפשמ ןיא יכ אוה םיאור ונחנאש המ לבא .טופשי
םתא הנהו .(וכ-בכ) םסכת המירו ובכשי רפע לע דחי ,הרמ שפנב הזו - ומות םצעב תומי
ירבדל זמור) ןנמז םדוק ןתוא ורצבש רסוב-תולוכשאל םימוד ,תולכס לש םייצילמ םידודיחב
'ה תקדצ חיכוה ןעמל םתא ירה .וסומחת ילע תומיזמ (ורסוב ןפגכ סומחי ,גל ,וט ,זפילא
ןאכ אוה בידנה) ?םיעשר תונכשמ היאו (ויא ורמאי ויאור :ז ,כ) "?בידנ תיב היא" : םיארוק
םכל הארי ךרד ירבועמ ושגפתש ימ לכ ,םלענ אל אוה לבא .(וימיב דבוכמ היהש עשר ןכ םג
.(םידחוימ תותוא ויה םיבושחה םיתבל) םהיתותוא ריכה ילבל רשפא יאו םיתבה

ינא לבא ,"ער ךשחי דיא םויל" ,םרבש אובי דיתעבו ופא ךיראמ םיהולא יכ םירמוא םתא בושו
.ונממ םיערפנש עדי ןעמל השע רשא תוערה לומג וינפ לע ול םלשי ,וייחב ותוא שינעי ימ :לאוש
המ יכ ,וישרויל ןופצ לומגה היהי אלו ,ודיכ ויניע וארי : (בכ-טי) הז ינפל רמאש המ ךשמה הז
אוה הנה ?לרוגה יצחמ םיעגפנ ויהיש וידכנ רפסמבו ותומ ירחא ותיבב ,ןינעתמ אוה המ ,וצפח
הלעמל ונראיבש ומכ) אלמ שידגכ ותחפשמ דועב ותוולל ךלוה בר ןומהו םולשב תורבקל לבומו תמ
:סילאיצרמ לש המרגיפאב זורחב םג ןכ) הנורחאה ותחונמב ול םיקותמ לחנה יבגרו ,(וכ ,ה
.(levis mollique tegaris arena Sit tibi terra) "!ךילע םיבגרה וקתמיו לק ךל רפעה יהי"

.םכיתובושתו םכיתומוחנת ןה לעמו אופא לבה


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם