בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(כ קרפ)

:רפוצ לש ינשה םואנה .בי
,םילבוס קדצ ישנא םנמא םא
םירוראו םישק רתוי םה עשר ייח לבא

,בויא לש ותעד תא וחינה אל ,דבאי ורכז יכ ,עשרב תורודה תמקנ לע דדלב תונויגה רשא ירחא
ריבסהל רפוצ הסנמ ,לבוס קידצה רשא תעב וייחב עשרה תחלצהל הקדצה הזב אצמ אל יכ
ויאורו דבוא אוה םואתפ .וב אנקל ןיא ןכל ,עגרל קר ותחמשו רורא םדא אוה עשרה וייחב םג יכ
.(ח-ד) ?ויא :ולאשי

תא השוע רפוצו ,םיהולא תולעפמ ראבל ותנווכ בגא קר (ד-ג ,ה) הרצקב תאז ריכזה זפילא
לכ .הזבנה עשרה לרוגל תונומתה-ברו בחרה ורואיתב ידוסי אשונל ומצע ינפב הזה ביטומה
ץלאנ אוה ,וינב םיצצורמ םילד ןכ םילד ץצר אוהש ומכ ,וללגכ דבוא עשרה .הזמ שודג קרפה
ויתומצע ,םמוז אוהש תוערה ריתסהל ץלאנ אוה .(ונוא ,י) ןוא ילעפב שכרש המ ריזחהל
ןתוא תולגלמ רהזי ,ול תוקותמ ןה םא ףא :ותומ םוי דע ןתוא םילעמ אוה יכ (אי) ןהמ תואלמ
,ואיקמ אוה ףוסב ,םינתפ תרורמל (ומחל) םוי םוי ויעמב ךפהנ עלב רשא םירז ליח .(גי-בי)
הברה אל .םודרגל והלעמו (זט) ויתונופצ תא הלגמו שחנכ אב ןישלמ ,ותוא םיצחומ םינתפ
,ול םולש ןיא .האמחו שבד תוגלפב ,ברה עפשהמ (האנה איה תירבעב היאר ,ארי לא) הנהיי
אלמ אוה וקופיס אלממ ודועב .בוטל תווקל לכוי אל ("ןכ לע") יכ ,(אכ-זי) םואמ ול ראשיי אל
הפולש ברחכ םואתפ אצוי קרב .(גכ-בכ) שא ידודיכ לרוגה ריטממ האלמה ונטב ךותל ,הגאד
,ןואג רבש ינפל :ומכ ,ולש הוואגה ךותמ :םג שרפל רשפא לבא) וברקמ אצוי אוה ,קיתרנמ
םוקממ וילע אב ךשוח .(הכ) דחפ וילע ליטמו ולש הרוחשה הרמה ךותמ קרזנ ,(חי ,זט ילשמ
קלח הז . ותיב לובי לעו וילע םיממוקתמ ץראו םימש .התוא חפינ ימ עדונ אל רשא שא ,ןומט
וידי לומג יכ ,ער עשרל יוא ...ורמא :אי-י ,ג והיעשי) םיהולא תאמ וילע רמאנש המו עשר םדא
.(קידצל רמאנש המ לע הקיתשב רבוע אוה .ול השעי


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם