בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(טי קרפ)

:ישישה בויא םואנ .אי
הווקת םע םיצרמנ הגות ירבד
וגיגהל ןיביש ימ םוקי דוע יכ

םא" .ןואכיד קר ול םימרוג םהש הנועו בויא רזוח דדלב לש םייללכהו םישובכה םירבדה לע
םילמב ינוחיכותו םורממ ילע וטיבת םאו עשר דיב הנתינ ץרא יכ ללוכה יטפשמב יתיגש םג
:לואש ,ט-ו ,ג הכיא ןמ ."םיהולא תווע ילש טפשמה תא ןפוא לכב יכ ,תאז אנ ועד ,םיבילעמ
הלא ןיא .וידודג ולפנתה ילעו טישפה ילעמ ידובכ אוה ."םישי ךשוח יתוביתנ לעו רדג יחרא"
ררושמל םג םיקיצמה "ןוא ילעופ" ,רשי שיאל םיררוצה לכ אלא ,רפסה תחיתפבש אבש ידודג
יבהוא" ,בי ,הל םיליהת ומכ ויבואכמב קמנו בזענו דדוב לכ םשב רבדמ ןאכ אוה יכ ,םיליהתב
"םיערמ תדע ,םיבלכ ינובבס (זי ,בכ) וא ,"ישפנ ישקבמ ושקניו - ודומעי יעגנ דגנמ יערו
,ונוחטב עלסו ועשי רוצ םיהולאל םירתסמב הלפתב ררושמה הנופ םש יכ הזב אוה לדבההו
בוט לאב יאנת-ילב ןוחטב ול ןיאו םייחה תניבב ןתיא עלס לע תודמוע וילגר ןיאש םדא ןאכו
סעוכ אוהו ,ןהילע יארחאה ןוילע לא םישאמכ ויתורצ לע םירז םישנא ינזואב חווצ ,ביטמו
םיאור םניאו ויתוניק יעמוש לש תורירקה לע תיטרפה ותשגרה לש הרירעה תויכונאה ךותמ
,דבא לכה יל :ןנוקמ אוה .ןגוהכ רדוסמ הז םלוע דוע םיאצומ םג ףאו םלועה לכ ןברוח ורבשב
המויאה תודידבה ןיאש ןבומ) יתמועל הנינח ןיא ינטב ינבל ףאו םיבורקו םיחא אל יל ןיא
יתראשנ ;(ותמ וינב לכ רשא ,רפסה תחיתפב בויא תנומת םע תפרטצמ ןאכ תראותמה
יתוא םיפדור םתא םג המלו ,םכמ ךירצ ינא הנינחל ,דבל ינשבו ירועב ,לכ רסוחבו םוריעב
חכש" וא ,וינפ ריתסה םיהולא יכ ותעד לע םימעפל הלעמ םיליהתב ררושמה) םיהולא ומכ
ןיא המל .(!םדאה תא ףדור םיהולא יכ תוגהל ותבשחמ העתת אל םלועל לבא - "לא תונח
יכ ,לבח .(ב ,זכ םיליהת ןמ לואש) ירשב תליכאמ םיעבש םכניא ,ייח תיראש יוכידב יד םכל
- רוצב לזרב טעב וקחוי וא רפסב ילמ ןובתכיו אופא ןתיי ימ :ירשוי תרכה אצומ ינניא םכלצא
יתוא הדופו ןיבמו ארוק םדא) ,יח לאוג דוע יל היהיש (יתעדי ינאו :שוריפ הז) עדוי יתייה זא יכ
.הז קדצ טפוש םוקי ןורחא רודב קר םא ףא ,(יקדצ תא וריכהב ישפנ תרצמ ערפמל

רותב תיתדה תורפסב הלבקתנש ומכ םג תאזה תצרמנה האירקה תא ראבל היה רשפא םנמא
םמורמ ןויערל ןיא .תומה רחא שפנה תא הדפי רשא יחצנ לאוג ,םייקו יח לאב הנומאל יוטיב
לכב רקי רתוי שובל ,חצנל תויפוצ תושפנ תובבר תאמ תורודה לכב הלצה לבחכ שפתנש ,הז
םיאתמ הז ןיא טשפה יפל יכ .וטושפמ קתענש בותכה לש ושורד קר אוה לבא ,שדוקה יבתכ
אוהש םיהולאל ויניע ואשנבו ,ותומב שונא תווקת לכ ןדבא לע (האלהו ,בי ,די) בויא ירבד םע
אוהש ןויכ ,ןורכיזל רוצב םיבוצח םירבדב אלו רפסב ול ךרוצ ןיאש םג עדוי אוה ,ותקדצל דע
.םיאבה תורודב םדא ינב ליבשב ?רוצב בצחיהל םירבדה םיכירצ ימ ליבשב .לכה עדויו הפוצ
ובאכ תקעז תא דיתעב שיא אצמיש יאוולה :ונמז ינבמ שאונה ובלמ ןאכ עקוב רידא לוק
אוה וליאכ ,הזה זעונה ורפס רוביח תא ררושמה קידצמ הזב יכ םג אוה דודיח) רפסב הבותכ
,בויא רמוא ,זא .(!ורעצב ףתתשמ םעופ בל וייחב אצמ אל רשא לודגה לבוסה ותוא תאווצ יפל
ריכמו יקדצ לאוג םוקישכ ,ירשב ןוילכ ירחא ,ירשב תאו ירוע תא רבכ ולכי ירוסיי רשא ירחא
תולכ ייתוילכו ,רז אלו ידבל יניעב קר וישכע האור ינאש ומכ ול הדומ הולא הזחא ,יתוכז
ןווע הז המ ,םכירמאב םכנופצמ םיקיתשמה םתא םלוא .תופתתשה ןיאב (יקיחב) יתודידבב
ינפמ דוחפל םכילע ,וב אצמנ ,וירוסייל דוסי ,רבד שרוש יאדובש תויהב ,ותוא םיפדור ונחנאש
.ידש לא תאמ תמקונ ברח


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם