בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(בכ קרפ)

:ישילשה זפילא םואנ .די
םיקידצל ןיא ,ללכב םלועה יעשפל בל םישב
םלוע ירדס לע חומשל אלא בירל

דוחייב בזוע ררושמה ,ןושלה ירקחמ דוסי לע ןורחאה ירבעה שרפמה םג בטיה ריכמש ומכ
יכ ,ארבסב ךרוצ ןיא לבא .ללכב םדאל לאה סחי ררבמו דיחיה בויא תא ירמגל הז םואנב
ימ) ודבא רשא בויא לש םילמ ומדק יכו "רמאת יכ ךל המ" ןוגכ םילמ םואנה שארב םירסח
םיספוט ידי לע יוקילה הלגתמ היה אלו תאז תושעל זיעמ היה ימו ?םתוא קוחמל ןינועמ היה
בכ ,אכ) םיהולא יטפשמב תעדו הנובת ריכהל ןיא יכ :בויא תנעט לע הנוע זפילא .(?םירחא
םיהולאל הזב תלעות שי יכ בושחתה :בישמ זפילא הז לע .ןתוא אצומ ליכשמה ןיא ,(האלהו
אוה ארי וא ,ךרד םימת התא היהתש ומצעל ץפח ול שיה ?וישעמל ולכשב םדא םיכסי םא
חכונ לב תנווכמ וליאכ תעמשנש האבה החכותה לכ .(ד-ב) ?טפשמב וילע םייאת םא ךממ
םיאטחה תא רכוז וניאו םלועב םירוסייל םעט שקבמה ללכב םדאה לע תרבדמ ,בויאל
תער הבר יכ" ריכזמ "הבר ךתער יכ" .םהמ אלמ םלועה רשא דושהו סמחה תא ,םישקה
.לובמל יואר היהש רודה לע תמאב זפילא זמור וירבד ךשמבו ,ה ,ו תישארב "ץראב םדאה
םיאמצל בלה תוחישק ,הנורחאה םתוסכ דע םילד קשוע ,םיינע לוצינ ,(י-ו) תונועל ץק ןיא
,תורצה לכ תואב הז רובעב .םימותיו תונמלא יוכיד ,םינפ יאושנו עורז ישנא ןוטלש ,םיבערו
הלגתמ וניאו םימש הבוגב ול בשוי םיהולא יכ המת התא .(אי-י) ןופטיש וא ךשוח וא םיחפ
תורודב תננובתהה ?םלוע ימי ירבדב תרקח יכה .(טופשי םימר אוהו ,בכ ,אכ) ץראה טפושכ
םדוסי ףטש םרזה וא ולזאו ופלח םואתפ המדא לע םידסוימ וארנשכו .םנמזב אלש ותרכנש
.(טי-זי)

לש םשנוע ואר אלש הנעטב (!םהל םיכסמ וליאכ ,גכ ,אכ בויאו) ונממ רוס לאל םירמואה יוה
םיעשרה ןמ םיגייתסמ ,םמצע תא םיכזמ םה העש התואבו - (ומל ידש לעפי המ) םיאטוחה
:החגשהה ןורסח לע בצעבו זגורב םירמואו קדצב םינימאמ םניאש יפ לע ףא ,תודיסחב
.ךכ גהנתהל ןוכנ אל - (!הפיזנל איה הטטיצ ןאכו זט ,אכ בויא) "ינממ הקחר םיפשר תצעו"
םיעשרל םימתבו תמאב גועללו בוטב םלועה תגהנה תא החמשב ריכהל םיכירצ םיקידצה יכ
.(זפילא יפב רבחמה ןתונש ,אמ ,זק םיליהתמ הטטיצ ,וחמשיו םיקידצ וארי :טי)

םייחו םימייק ונחנאש יד לבא ,("םרתי") םיידדצ םיסכנ ןשעב םילכו םהמ םידבוא םנמא
,(ךתניבמ אל) הרות ויפמ חק ,תואיצמה םע םילשהל דמלו ךלכשב ומע אנ ןכסה ,("ונמיק")
ךמסנ "ךילהאמ הלוע קיחרה" .(ךבבלב וירמא םישו :וירחא אבל ןווכמ) הבוט ךתאובת םהב
,שדחמ הנבת ,רפע דע תדרי םא ףא ,זא ."היפ ץפקת התלועו" ,אמ ,זק םיליהת לע ןכ םג
ןכשמ ,םיפכו רפע ירוח ,ןוכשל םילחנ ץורעב ,ה ,ל הוושה) םילחנ רוצבו ,רצבמ ךל ןנוכת
םירצבמ םוקמב ךל היהי ידש לא יכ ,ריפוא (בהזכ) תורצוא אצמת (םיינעבש םיתוחפה
העושי תארקו :טי ,ס םשו ,ליחו תומוח - םוקמב - תישי העושי ,א ,וכ והיעשימ לואש ןויערה)
;ויתורזג תא בצועב לובסת אלו (די ,חנ והיעשי :ד ,זל םיליהת) גנעתת ידש לע זא .(ךיתומוח
ןבר םשב ,ד ,ב תובאב קר אל אצמנה ןויערה ןאכ ירה .ךל םקיו רמוא רזוגה היהת התא זא
ימכח ירפסב הזל םדוק ןמזב אלא "ךנוצרכ ונוצר השע" :אישנה הדוהי 'ר לש ונב לאילמג
לטומש המ הבהאב לבקמש ימ :א"ס בתכמב ,אקנס לצא ומכ ,תומואה לש םילודגה רסומה
םיהולא ןוצרבש המ ןוצרב לבקל ךירצ םדאה :ד"ע בתכמבו ;תודבעבש תורירמה ןמ לצינ וילע
,םשאר וליפשי םירחאשכו ,רוא הגיי ךיכרד לע זא.(Deo placuit placeat homini quod)
םלועה בוטב ריכמ םדא (דובכ רמוא ולוכ ולכיהבו :ומכ) הבוגו ןואג רמאת הפוקזה ךתמוק
.ןועמ םייקנ םניאש הלא תא םג ויפכ רובבו ותמכחב טלמיו םייניע חש לכל עישוי אוה ,הזכ

 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם