בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(דכ - גכ םיקרפ)

:ינימשה בויא םואנ .וט
ותוא ןיבהל לכוי קר םא ,םיהולא ןוצר לבקל ןוכנ אוה

אוצמל ךיא יתעדיו ןתיי ימ ?ונוצר תא לבקל - .קזח יחיש ירמ דוע םתרמאש המ ירחא םג
יאדוב ןה .יל רמאיש המ ןיבמ יתייה יננעיש המ עומשלו טפשמ וילא ךורעל יתלוכי וליא .ותוא
ינאו ,ומע חכונ רשי שיא יכ הארי ,יב (וניע) םישי ךא רשאכ :ידמע בירי ןעמל ןעשי חוכה לע אל
לבא .(ז-ב) יתוא רסיימה ןמ לצינ יתייה הטטק ךותמ אל ,בוט ןוצרב ,תאזכ החישב יכ חוטב
טיבא רשא לכ לא ,ןימיו לאמשו רוחאו םדק ,םלועה תוחור עבראב ותוא שקבמ ינא אוושל
,ידמע ,ילא ךרדה עדוי ןה אוה לבא .ותבוט הארא אל ,הזחא אל ,ןיבא אל (ותושעב) וישעמב
,ויתפש תוצמ רמוש ,ויכרדב ךלוה ,וירושאב זחוא בל ץפחב יתייה ,אצא בהזכ יננחבי םא יכו
רשאמ רתוי ,הקורש 'חב לבוקמה דוקינה יפכ וא :היורצ 'ח) יקיחב רומש רשא לכמ רתוי
לכויו וצפחכ השועו לוכי לכ אוה ןה .ויפ ירמא ןפוצ יתייה (ילש עבטה קוחמ ,יקוח רתסב רומש
םולש איביש תופצמ הנהכ תובר תושפנ .(םלשו ומע ןכסה :זפילא ירבד דגנכ) ימע םילשהל
,רוא הגנ ךיכרד לעו :זפילא תחטבה יפלכ - .להבא וינפמ ןכל ,תאז השוע וניא אוה . (די-גי) ןהל
.לפוא הסיכ אל ,ינפב םהש ,האור ינאש םירבדה תא ,ךשוח ינפמ יתמצנ אל ינא :ףיסומ אוה

ויכרד יעדויו םיליכשמה וליפאו ארובה תורזג תא ריכהל םדא לכוי אל עודמ :לאוש ינא (דכ)
סמח ישעמ לש תואמגוד המכ הנה .דלח יבשויל חלוש אוהש םיעגפה ירדס תא םיאור םניא
;םיאבחנ ץרא יינעו - םיאמרו תונמלאו םימותי ילזוג .רחא דצמ םיללמואה לשו הז דצמ עשרו
םיסנרפמ םה וז הברעבו .ףרטל םירחשמ ,היצ רבדמ אוהש םלועב םיארפכ םיאצוי םיעשרה
לכ לע שקלכ םילפנתמו הדשב לוביה תא םילזוג םה .(םירענל םחל ול הברע) םהירזוע תא
םיחמצה תא םיפטוק םה .(ומרכ לע םילפנתמו עשר אוה וליאכ םיגיצמ םה לזגנה תא) םרכ
ןיב וניליש דע ןועמ תיב ילבו שובל ילב םתוא םיחינמו םישנאה ידגב םילזוג ,םינורחאה
ודועב םותיה ולזגי .שביה רוצה תא םבכשב םיקבחמ ,םרזמ םיבוטרו רוקמ םידעור ,םירהה
םיתיזה תורושב .םיבער םיראשנ םילזגנהו םירמועה תא הדשה ןמ םיאשונ ,דש קנוי דלי
(םצמוצמ יוטיב ןאכ םג) םיבנע םיכרוד םה םירז יבקיבו ,רהצי ,ןמש םישוע םה םירחא לש
םיגורהו ,סמחה לע ריעב םיקנאנ הלא םדא ינב לכ .אמצמ םילבוס םילזגנהש תעב ןיי תותשל
.(בי) ןווע הזב אצומ וניא םיהולאו - הרזעל םיעושמ םיססוג

- רוא רדענה ינא אל ןה - ('ה לא בושת םא) "רוא הגנ ךיכרד לעו" רמאש זפילא יפלכ דועו
םירתוח םיבנגו םיפאונו םיחצור ,ויכרד וריכה אל ,רוא ידרומב ויה המה םינסמחהו םינלזגה
םתוא וריכי ןפ םה םיארי יכ ,תומלצ םהל רקובה ;םהינפב םירוגס םה םויב יכ ,ךשוחב םיתב
ךירצ אלה .(םימ ינפ לע אוה לק) תעבוט הניא ותניפס ,דדוש לכל החלצהה הבר המ .(זי-גי)
לועשמב ומכ תורדגו וכרד לע םיבוכיע אוצמל היה ךירצו חירפי אלש והדש ללקל םיהולא היה
ימימ םילזוג םה םדא לכל תופייעו ברש תעב .הדצה תונפל ץלאנ וניא ,םולכ ןיא לבא - םימרכ
תיהולא החגשה התייה וליא .(טי-חי) לואשל םיאור םיאטוח הלא לכ ןכ - םשפנ בישהל גלש
תומיענה םוקמבו דימ תומל ךירצ היה וא ,ומא ןטבמ תאצל ךירצ הזכ עשר היה אל םלועב
תרבשנ הלוועה התייהו רכז ול היה אל ודלוה םויב עשרה דבא וליא .המיר ותלחנ התייה וייחב
םא .(לזרב תוטומ תישעו תרבש ץע תוטומ :גי ,חכ הימרי הוושה !לזרב טומל תישענ אלו) ץעכ
,םימע לושמל ינגיצהו ,חי ,זי ומכ) דיחיה רעצל ימואלה רעצה בויא ןויגהב ףרטצמ ןאכ רבכ
:(אי ,די והיעשי) ץירע לכל יאובנה ףוסה לע םג זמור אוה יזא (אל-טכ םיקרפב ראבנש ומכו
.המיר עצוי ךיתחת

ירבד לע סומלופ ןאכ יכ בל םישל םיכירצ ,'גו "הרקע העור" ןלהל םישקה םיקוספה תנבהל
םוקמב תודחא םילמ םכותמ ריכזהל היה ידו לכל םיעודי ויהש םיליהת ירומזמב םימימתה
אל יעור 'ה :ג"כ רומזמ ןורכיז הליחתב ןאכ .םילמ גולידב םצמוצמ ןונגסה .םימלש םיקוספ
שפנב יננתת לא :זכ רומזמו ,ינופדרי דסחו בוט ךא - ינומחני המה ךתנעשמו ךטבש - רסחא
ןוחטיבה לטבמ הלאה תומחנה לכב קפקפמה .'ה בוטב תוארל יתנמאה יליל - יב ומק יכ ,ירצ
רשא הללמואה הרקעה תא אמש ?העור אוה ימ תאו העור אוה ךיא ?העור 'ה :וארקב ןהב
לע ונרכזהש הרעשהה יפל) הל ביטימ וניאש הינעה הנמלאהו ,הילע םחרמ וניאו דלת אל
אל הרקע ינר" היעשי תאובנב קופקפ היהי ןאכ הרקעה ןורכיז םג ,תימואל הנווכ תופרטצה
.(הלילב הכבת הכב רשא ןויצ תב איה הנמלאהו "הדלי

םיהולא :(קרפה תישארב וילע לבוק אוהש דוגינה םעפה דוע) םישלחל העושיה תחנזה דגנכ
חטבל דמוע םהמ דחא לכו (וחוכב םיריבא ךשמו) םתרטמל םתוא ךשומו םיפיקתה דצב דמוע
ןימאהל ילב םוקל ךירצ היה אלה :(דוגינה תטלבהב ןלהל האב ארקמה תנווכבש הלמה)
דסחב תופוצ 'ה יניעו ,םבוט לע ןעשנ אוהו חטבל םייחה תא ןתונ אוה ,ריבאל ,ול לבא ,וייחב
,דל םיליהת ,םיקידצ לא 'ה יניע :גכ םיליהת ,ינומחני המה ךנעשמו ךטבש :דגנכ) םהיכרד לע
רובעיו - עשרה רשא תעב "ץרא תשרל ךממוריו" (ד ,זל םיליהת) קידצל החטבהה דגנכ ןכו .(וט
םילפשומ םהו ,ונניאו - וממורתה םג םא םירשיה יכ איה םיאור ונאש תואיצמה ,"ונניא הנהו
שארכ וא ,ול ףפועתמו חרופו ומוקממ ץפוקה ףועכ ,םמוקממ םואתפ םיזזה םדא ינב ראש לככ
םלועב הרקמה טלוש ךכ יכ דחכל לכוי ימ .ושבייו וללומי (החירפ ימיב הפוקז התייהש) תלוביש
?ירבד תא ביזכי ימו


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם