בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(הכ קרפ)

:ישילשה דדלב םואנ .זט
ץראב םיצירע דחפו םימורמב םולשה ,םה םידרפנ םימוחת ינש
םלוע ירדס לע חומשל אלא בירל
לש אל ףאו ,דבל עטקכ התוא ואר ,שאר דונמב םישדח םיראבמ וטיבה תאזה רצקה קרפה לע
המכ רזחש רבד וליאכ ןכותה לכו ,ארונ םולח רפיס וב רשאו דבאש בויא םואנ לש אלא דדלב
ןיאו םיעטק ןיא ןכו ,תיתורפסה תואיצמהמ השולת וז ןיעמ ארבס לכ יכ ונראיב רבכ .םימעפ
אל ררושמל ,רפוצ לש ישילש םואנ רסח המל ,תושקהל םג ןיא .הז ונרפסב םילטב םירבד
רבדב תונויער הנומש רפסמ אלא ,דחא לכל םימואנ השלש לש תינוציח תינכת ללכ התייה
,לוגע רפסמל ןוויכ םאו .םינש ישילשל וראשנ םיערה תשלש ןיב םתוא וקלחבו ,םלוע ירדס
םג הלא דגנכו ,ףוסב ידש הנעמ לש הזו והילא לש הז ףוריצב םימואנ הרשעל אוהש רשפא
קדצה תלאשב ללכ דוע תעגונ הניאש 'ג 'פב החיתפה תניק דבלמ) בויא לש תובושת רשע
םנכת תא שרפנ דוע רשא (ולשמ תאש ףסויו) םיגולונומ ינשו וירבח ימואנ לע הנומש ,(יהולאה
.הלענה

ותונלבס ןיבו לא תוממור ןיב הריתסה תא ראבל עיפומ שדח ןויער דדלב לש ישילשה םואנב
םירדס חיטבה ןעמל ךא ,םורמב לשומ םיהולא םנמא :תוירזכאה יללחו םידודש תקאנל
דחפ אלול .ץראב םיטילש ינפמ םינומהה בלב ןתונ אוהש דחפ ארומב עייתסמ אוה ץראב
והער תא שיא היה תוכלמ ארומ אלול :ונימכח ורמאש ומכ) םייקתמ טפשמו קוח היה אל הז
ארבנש שמשה ומכ םורממ חיגשמ אוה ;ומע דחפ םגו לשמה :םגתפה תנווכ תאז .(םייח עלוב
ינש ןיב םולש השוע וימורמב אוה .םירידא ינפמ דחפה רצונ ותמכסהבו ,םויה תלשממל
,תורחתו האנק ןיא םהיניב לבא ;םימשה תואבצב םולש השוע :איה ישורד שוריפ) תוחוכה
םראו :הוושה) םידדושו םימחול םידודג םיקמ אוה דחא דצמ .(םלולסמב םלועל םיענ םה
ימו ,םלוע יאב לכל הווש הדימב שמשמה רואה רצוי אוה רחא דצמו (ב ,ה ,ב"מ ,םידודג ואצי
(גי ,דכ) "רוא ידרומ" םיבנגלו םיחצורל ףא (?והרוא םוקי אל ימ לע") ונממ הנהנ אלש אוה
אופא ןיא ?ומלוע תא אוה דבאי ולקלקש םיטושה ינפמ יכו :ונימכח ורמאש ומכ ,שמשה חרוז
דוגינ :ןקית רשא רדסה עיגמ חריה דע ףא יכ הארו אוב ?ודגנכ תוכזלו לא םע קדצ דוע שקבל
ול רשא ,שמשה ומכ ליהאי אל) ידימת להוא ול ןיכה אל ןכלו (תוסיפאו קזוח ,דחפו לשמה ןיב
וכז אל םיבכוכו .לפרעב דבואו ךלוהו תחופ לבא ריאמ אוהו (ג ,טי םיליהת "םב להא םש"
דימת אל םא ,העלותו המירכ המדא לע לחוזה שונא ןנואתי המו - תודימתב ריאהל ויניעב
?וייחב ובוטו ורשא םייקתמ


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם