בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(וכ קרפ)

:יעישתה בויא םואנ .זי
םיהולא ןוטלש ןיטקהל ןיא
ץראב השענה לע תוירחאמ ותוא ררחשלו

,םירוציה לכל ורוא חולשל דסח השוע םנמא םורמב רד לא יכ ,דדלב לש הירואיתה תמועל
הלועפ שפוח םהל חינה יכ םשפנ תואכ םיחצורו םידדוש וידודג םא םג ול תפכיא אל לבא
ואסיכ לע בשוי םיהולאמ ליעפ ללוכ ןוטלש לש הז םוצמצ תמועל ;םירשימו קדצל יארחא וניאו
ןתיל ידכו ןונש געלב םעפ דוע בויא םמוקתמ ,תחתמ ץראב תלטבתמ וליאכ ותקדצו םימשב
םיזיעמה דגנ ןוילעה גיהנמה תאנק אנקמל ודצמ השענו הטישה ךפוה אוה ותנולתל ףקות רתי
:ןעוט אוה .ותוא קידצה ןעמל קר ,ללכב ןותחתה םלועב ותוניינעתה תא שיחכהל

רסח לשומל ותוא ךתושעב ול תרזע המ ,םיהולאל המכח ילב רוגינסה התא ,חוכ אלל תרזע המ
?םיברל היישותהו ךממ הצעה הזב המו ?זוע ילב ועורז םא ,ול תעשוה המב ?ונמלועב חוכ
רבדל ךל השרמה ךברקב המשנה איה ךיאו רבדמ התא ימל .ימ תמשנו ...ימ תא - .(ג-ב)
לע תטלבתמ "ךממ האצי ימ תמשנו" תלאשב תאזה הנווכה .(ד) ?הלאכ םיפלוסמ םירבד
אל יכונא "יב יתמשנ דוע לכ יכ" :(ג ,זכ) העובש ןושלב הזל דוגינב ןכ ירחא בויא תאירק ידי
שגרהו לכשה ,םדאב המשנה יכ ,אוה בויא םואנב בגשנה ןויערה .םכומכ ישפנב רקש השעא
דסח ןוטלשל תחצינ רתויה היארהו קזח רתויה ןובריעה ויתובזכא לכ תורמל םה ,ול ונתינש
תא ןיבמ וניא הז םעטמ קר ירהו ,בי ,י ויודיוב רבכ רמאש ומכ ,םיהולא תאמ קסופ וניאש
.םיחפוקמה לכלו ול השענש לוועה

יכ (םיבכוכו חריל לעמ קר איה ותלשממ יכ) תעמשהש העדה יפל ,ןכתייה ?וללוחי םיאפרה
ינבכ םניא רשא םיידגאה םיקנעה םגו ,םימלו המדאל תחתמ םה םג רשא ,לואשב םיאפרה
חיגשהל לאל יאדכ ןיאו (ו ,הכ) העלותו המר םהש םהילע רמואו לטבמ התא רשא ,םדא
םתלודג תא וחפקי םה םגו ,קדצב םתוא טופשל ידכ ןוילע ינפב םיבשחנ םניא םה םג - םהילע
םיאפרה ,י-ט ,די ,והיעשי הוושה) ?םתוממורמ םיחדומו םילפשומ ,"םיללוחמ" ויהיו םנואגו
היארה תומימת .(לוליחה והז "ךנואג לואש דרוה - ונומכ תילוח התא םג" :םיארוק לואשב
.םיקיתעה םימעה בור תפקשה יפל איה םיידגאה םיאפרה ןמ איבמ אוהש

אוה יכ ,וינפל םייולג ןודבאהו לואשהו המש םג תרדוח ותחגשה יכ קפס ןיא ירה .לואש םורע
תולודגה ןמ הזו) ויבעב םימ ררוצה אוה יכ רמאת אמש וא .ץרא הלותו ןופצ הטונה אלה
?םתבש תיתחתל תדרל ודובכ ןנע עיקבהל וחוכב ןיא (י-ט ,ה ,זפילא לליה רשא תואלפנהו
ינפב רוצעמ םש "אסכ ינפ זחאמ" אוהשו (ח-ז) םהינפב ומצע רגוס אוהש רמאת אמש וא
םימשה ידומע רשא אוה ,ותלוכי תאו ותוא םצמצמו - ןנעה תא וביבס רזושו שרופ ,ודובכ אסכ
וילג עינהל זועי אל) םיה עגר וחוכבו (ו והיעשי ,"םיפסה תומא ועוניו" הוושה) ותרעגמ ופפורי
יתשב - ?תיקנעה היחה תא חצנמ אוה ותנובתבו (םיהולא ןוצר יפל םילזונ דנ ומכ ובצינ ,דחפמ
,ןינת תללוחמ - בהר תבצחמה ,וז לצא וז ןה םש רשא ,י-ט ,אנ והיעשי לע ךמסנ אוה תונומתה
תלפמ לע ,"םדק ימיכ" ,הזל המודבו ,םיב םילואג רובעו םירצמ לע תרבדמ האובנה םשו
רסחי אלו תחשל תומי אלו ,די ,אנ םש והזו ,ןוזמ ילב םירצמב לודגה ואבצ ראשיהב בירחנס
רושא אבצ תעיסנ לע רבדמש רורב ,"הרובענו יחש ךשפנל ורמא רשא" ,גכ ,אנ ןמ ןכו ,ומחל
לכו (א ,זכ) והיעשי לע ןכ םג ןעשנ ,חירב שחנ - םירצמ ךרדב ץראה ובירחהו הדוהי ךרד
- בהר ללחכ תיכד - םיה תואגב לשומ התא :די-י ,טפ םיליהת לע הז םע תוכמסנ תונומתה
קר םה ירה יתרכזה רשא ויתורובג ישעמ ,ויכרד תוצק הלא .(גי-ט) םתארב התא ןימיו ןופצ
הוושה) ויתורובג םער תמועל ותלוכי לע ,םוצמצ ,תונג ירבד לבקל לכונ ךיאו ,ויתולועפמ טעמ
לע תוירחאה ומכשמ ריסהל ןיא :רבד ףוס - .(םערי םימשב וילע :הנח תלפתב םגו ,ה-ד ,זל
.םלוע ישעמ


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם