בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(זכ קרפ)

םילענ רתוי תונויערל רבעמו םוכיס .חי

אטוח אוהש ול ריבסהל וחילצה אל רשא ויער םע וחוכיול ץק םש - "ולשמ תאש בויא ףסויו"
אוה .םירוסיי לובסל םיכירצ םלוע ירדס יפל םדא ינב לכש וא ,שנועה ינפב ושאר ףוכל ךירצו
אל וייח ימי לכ אוה (הזב קיזחמ אוה) ול רמהו "וטפשמ ריסה" םיהלאש יפ לע ףא יכ עבשנ
השענש לוועה תא היימר ןושלב קידצהל עשר ומצע השעי אל עווגי דע ,רשיו םת תויהמ לדחי
יבבל ףרחי אל - .(ךממ האצי ימ תמשנו ,ד ,וכ הלאשל דוגינב אוה "יב יתמשנ דוע לכ") ול
.רקשל ומצע ליפשי אל ,(הפורח החפשכ) יבבל רקפתי אל םיעגפהו םירקמה ינפמ ,ימימ

המ יכ .(ז - א) יקדצב דומעא ינאו עשרה ,ידגנתמ ,יביוא יהי - קדצל שחכתמ וניניב שי םא
(עצבי) האנה תשקב ךותמ םדא רשפתי םא ,םיהולא ינפב הפונחה ליעות המ ,ףנח תווקת
ללה יכ" לא ליבקמ ,'ה ץאינ - ךרב עצובו :ג ,י םיליהת הז ןויער ךלהמ הוושה ?ונופצמ דגנכ
השעמל יכ ,ושפנ תוואת אלמל ותפיאשמ אלא הונע ךותמו תמא הז ןיא 'ה ללהמ אוהשכ :"עשר
ושפנב המרי יכה .דבאת ףנח תווקתו :(גי ,ח) דדלב םג רמא ךכ ירה ,ינעה ףדורו בל הבג אוה
ןעשנה ,וכ ,בכ ,זפילא דגנכ) ?ידש לע גנעתיו ותקעצ לא עמשי זא יכה ?םיהולאה תא בזכ רבדב
.(י - ח) ('ה לע ,גנעתת זא :ד ,זל םיליהתו ,בי ,חנ והיעשי לע ודצמ

וזוע ,לא דיב םכתא הרוא יכונא ןה :הנוע אוה 'ךורוי םה אלה" (י ,ח) רמואה דדלב דגנכ
ויתורובג תא דיחכמ ינניא ינא אלה .(חוכה הטילבמה םג איהו ךרד הרומ איה דיה) ופקותו
.(בי-אי) םילבה ורבדת המלו תאז םתיזח םכלוכ ןה :ןהילע ףידעמ אלא

םהירבדמ הטטיצב ליחתמו ויער דגנכ הקזח רתוי דוע החכותל בויא תא רבחמה םמורמ וישכע
(טכ ,כ רפוצ) "לא םע עשר קלח הז" טופטפב איה םתמכח לכ ירה ."ולבהי לבה" םה ךיא
רקיעה םה הלא וליאכ םיירמוחה וייחב עשרל םיעיגמה םירוסייהו תורצה תא םראתבו
ויאצאצ ,ברחב ולפי עשרה ינב יכ :םה ,הכומנה םתבשחמ יפל ,םיארונה תונוסאהו ,םלועב
םג ןושלה תרגשב םשמ בנגתה ,דס-גס ,חע םיליהת םע תוצילמה ףותיש ידי לע) םחלל ובערי
שעה ליבשב היהי ותיב ,םירחאל ורבעי ןיכי רשא םישובלמהו ףסכה ("הניכבת אל ויתונמלאו"
םולחב האורו בכושש ימכ ,רישע ומצע בושחי קר אוה ;היוצמ חורב תלפונ הכוסכו בקרהו
וחקפב יכ םתוא ףוסאל לכוי אל לבא ,("םלוחו בכוש" םוקמב רצק ארקמ ,בכשי) תורצוא
תוטעמ םילמב ;תימורב סוטיצט לש הזל ןוימד שי םצמוצמה ןונגסב ןאכ םג) דוע םניא ויניע
החקלו ("ותבנג") הלילב הפוס הללוחתה וא םימ ףטש תוהלבב ץרפ וליאכ ;(בחר רמאמ םולג
ךילשהל ץופחי אוה ;אוושל ךא ,(!הרזעל אורקל) קורשיו ויפכ קופסי אוהו ,רצואה תא רתסב
ךכ - םכל תורוהל ינא לוכי הלא לכ תא ןה .חרבי חורב הז םלוא ,וליצהל רצואה לע ומצע
!שפנב םסרכמה ברה ןוגיה לולכ הלא םיניינעב וליאכ ,ןומהה לא רבדל םיחיכומה םיליגר
?בהזהו ףסכה ןדבא ,םייחב השק רתויה בואכמה אוה הז יכ םתא םירובס ,םכתומכש םילכס
ישנא בל תא רתויב רקודה ץקועה - (אצומ ףסכל שי יכ ,א ,חכ ,ךשמהה ןכ ירחא ןבוי הזמ)
,םייחה תילכת ריכהל הביתנ ןורסח אלא ,שוכרה לש ירמוחה םויקה ןורסח אל אוה תעדה
.הנוילעה המכחה תא

ןיאש הנוילעה המכחה לע הלענה ןונמהה לא םיערה תשלש םע םיחוכיוה רוביח ןבוי הז ידי לע
.(ד ,ב ילשמ) םינומטמכו ףסככ הושקבי םא ףא התוא אוצמל

שיאה אל ,סרחב דרגתמו רפאה ךותב בשויה אל .המר רתוי הלעמב בויא התע ונינפל .חכ
לש ינחור רעצב שואיי ידכ דע רעטצמה אלא ,םיער םיאלוחו תוינעמ ףוגה ירוסייב רפרפמה
ןויגה אוה ,"ולשמ תאשל" ,רבדל דוע ףיסויש המ .םייחה תדיחל ןורתפ ,תעדו הניב שקבמ
.םידדושו םילצנמ ,םיסג םישנאל דובעישו העינכו תודבע ץחל וא ףוגה רעצמ קוחר


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם