בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(חכ קרפ)

לכשה תקוצמ .טי

,ליכשמה שיאה תא ףקותה רדוקה ןוגיה .ףפועתמ ונוה תויהב םדא שנוע לע רבדל יאדכ ןיא
אלו ,םיריפס האיצומה המדאב אל ,םלועה יבחרמ לכב אוצמל תורשפאה-יא ךותמ אוה
הריאמה הניבה תא ,שפנה הפסכנ ול רשא דחאה רבדה תא ,תורהנ יקמעבו םירהה בצחמב
בויא תנולת .תומדוקה תוחישל תרתוכה תלוג אוה הז קרפ .םישעמה לכ תילכת ריכהל םייניע
לכש רצוק לע היגלאל ,הגוהה םדאה לרוג לא םייחה ןמ ופוגב הנהנה םדאה לרוגמ תממורתמ
ומכ 'ה תאריב טלפמ אוצמל וליבשב חרכההו םלועב בגשנהו הלענה לכ תא סופתמ םדאה
.ול הבוצקה תחאה המכחב

התוא גיצה רפסה רבחמ ררושמהו ,תימלועה תורפסב תובגשנ רתויהמ איה תאזה הרישה
היה רפסה תליחתמ רבכ םא ,םיירמוחה םייחב ןולשיכהו רשואה לע םיחוכיוה ףוסב הנווכב
שי ?הלענ רתוי הסיפתל עיגה ןמזה ךשמב וא תאזה הנוילעה המוקה ןינב ותינכתב לולכ
.תובר םינש ךשמב ולעתהו ומלתשה םייטויפה םהירוביח רשא םילודג םיררושממ תואמגוד
טלחומו קצומו שטולמו ץצונ רתוי דוע רובידה :ןכותה הבוג םע ותצילמב םג םמורתמ רפסה
,תינומהה תישעמה הנובתה תא םיגצימה ,תעדה יינע םירבחה לא דוע הנופ וניא יכ ,זוע ךרודו
יעבט ןפואב תרשקתמ ינויגהה חטשה תמרה לבא .םלועה לכב ךזה לכשה ילעב לא אלא
רתויה תולאשה רותפל לולסמ שקבמו תומר תוישונא תועד הגוה רבחמה :ומדקש םיחוכיול
ךרוצ ןיא .(םישדחה םישרפמה תעד לע התלע אל שדקה יבתכב תאזכ המר תואיצמ) תושק
םידגב יבג לע םיאלט םישועה יכ ,הזל תיטתסא תורשפא ןיא םג ,םינוש םירבחמ לע הרעשהב
תוברוחב תוצרפ םינקתמהו ,םהינפל אצמנהמ רקיו קד רתוי גראב םישמתשמ םניא םינשי
ינינפו ןויגה ימולהי םיעיקשמ םניאו םהלשמ בר ןוה ילעב םניא םירחא לש תויתורפס תועוער
.ומצע ינפב םלש רבד רוציל תחת ,רזה ןיינבב ,ונינפלש ומכ ,הצילמ

וחורב הלעתמו םמורתמ טסיופ םא ,אוה ןיוצמ לעפמ יכ םיריכמ םימעה תורפס יעדוי ירה
לבא ,רוקמל ול היה בויאו ,תובר םינש הב למע הרבחמ רשא ,תצבוקמה המרדה ךשמב
תודחא אלא םיערק ןיא הז ליבשב יכו ,הלועו ךכדזמ אוהש ומצע בויא רפס לע ךכ בושחל
.םתעד לע הלע אל ,רבחמה שפנב הגרדה לש

םירוכה ,"ךשוחל םש ץק" .המדאה ןמ אצומ ןבאו לזרבלו בהזו ףסכל שי ירה :רמוא ררושמה
דע ורדחיש םה םיעדוי לבא ,תולפא תורקנ ךרד םיכלוה לזרב וא תשוחנ בוצחל ץראל תחתמ
םה לבא ,ךכ לכ םיעודי םניא עבטב םיאלפנ םירחא םירבד .(ג) ךשוחה תביתנ לש תילכתו ץק
,המדאה תיתחתבש ומכו ,הממש םוקמב ץרופה לחנה ומכ ,בל םיחמשמו םיקמעממ םילגתמ
ךותב םינומט םיריפסו תדקוי שא ,םחלל אצומכ קר התוא םיבשוח ןוילעה החטש יפל רשא
!םיאצמנו ,בהז תורפעו םינבא

תורדוח ןניא תוזע רתויה תויחה ףאו ,טיע ועדי אל ביתנ ,ללכ םיעודי םניא וליאכש םירבד שיו
.רקי לכ גישמו םירה שרשמ ךפוה ,םהל הביתנ םדאה אצומ תאז לכבו ,המש

העידי ןורסח ;הילא עיגהל למעהו החוטבה הרטמה תעידי :תוגרדמ שלש (אי-ג) ןאכ ירה
-יא לע ףא תאז לכבו ,טלחומ ןפואב טעמכ םימלענ םירבדו ;האיצמה לע המיענ העתפהו
המכחה יכ רבדה ארונ המ (!תיטמרדה הגרדהב טלבתמ ןאכ) םלוא .םירבגתמ העידיה
הניא ;בצחמב םירוככ הילא עיגה ןעמל הכרע ףא םיעדוי ןיא ,ןפוא םושב תאצמנ הניא
ףא תגשומ הניאו (םחל האיצומה המדאל תחתמ םיריפסה ומכ) םייחה ןיב תאצמנ
.(טיע ועדי אל ביתנ) םיקוחר םימיו תומוהתב

!םדאל רמאיו :ףוסב רכזנה םדאה אוה (רוא איצוי - ודי חלש רקוח) אי-ג אשונה


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם