בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(אל - טכ םיקרפ)

םואלה ןוגי .כ

.םינבומ םניאש םלוע ירדסו םיקידצה ירוסייל ,םייחה תדיחל רתויב תטלוב המגוד הנהו
טוטיחה ,רחא חטשל המצע הלאשה התואב תונויגהה תרבעה איה "ולשמ תאש בויא ףסויו"
.רפסה תליחתבש הז בויא הרקמב לבס רשא םיעגפמו ףוגה יבואכממ רתוי םישק םיבואכמב
,םלועב הבוט תרכה שי וליאכ ,םימימתה תעד לע תיללכ הריקסב גרטקמכ םעפה בצייתמ אוה
יכרדב תלעות ןיא יכ ,חיכוהל הצור אוה .דסח ישנאו "םות יכלוהל ןגמ" ,םירשיל הפי תירחא
- טבשו עזג וא םידיחי ויהי - ללכב בל יבידנ תמועל םה הבוט ייופכ םדא ינב יכו רשויו קדצ
.לארשי םע לרוגב ,םש ריכזהלו תונכל ילבמ ,םירבדה תצורמב עגונ אוה ךכו

םירבח םע דוע חכוותמ וניאשכ ,הלעמל וניארש ומכ ,תבחרתמו תגשגשמ ררושמה תבשחמ
הנטשהו םלועב הלוגס ידיחיל שחרתמש המ לע םר לוקב הגוה אלא ,תורוגשה תועדה ילעב
ותבשחמ תא טשפומ ןויערב ראבמ וניא ,תירבעה הצילמה ךרדכ .םתבהא תחת םיאצומ םהש
,םירואיבב ךרצ ןיאו ,הדעב תרבדמ היח הנומתב חתופ ,"ולשמ אשונ" אלא ,המגוד הל הוולמו
וניאו ,"ךלמ םהילע חושמל םיצעה וכלה ךלה" :םכש ישנא ינזאב לשמב םתוי חתופש ומכ
רשכ ומצע גיצמ אוהשכ ,שדחה ודיקפתב הז בויא יכ ןיבמ עמושה ירישה ונרפסב .לשמנל ךירצ
דסחו בוט השעו הברה ללוהמו םמורמ היהו תגלפומ החלצהו רשועב וירוענמ לדג רשא ,בידנו
אל .ודובכ םיסמורו רפע דע ותוא םיליפשמ ,םיזבנ םילבנ ,םדא ינבבש םיתוחפה ףוסבלו ,לכל
סופיטה תא תוצילמב ראתמ אוהו שמתשמ אוה לשמב אלא ,רבדמ אוה יטרפה ולרוג לע
זפילא ןיאש ,בכ 'פב ראובמש ומכ .העשרה תומוהתב ללצ רשא חור רקי בידנ לש הלענ רתויה
קידצה ןעמל ,יסופיט םילד קשועו עורז שיא לע אלא ,וחיש שיאכ דחוימה הז בויא לע רבדמ
תולכסהו העשרה לע בויא ירבד ןאכ םיבסומ ןכ ,ללכ ךרדב םיהולא דצמ תויונערופה תא
.ןויזב אלא םילחונ םניא דסח ישעמשכ ,םלועב תוטלובו רתויב תוסגה

ונא םא ,הניב ילב םייריש םיטוקיל ףוריצ וא םינוש םירבחמ לע הרבס לבקל ןיא ןאכ םג ןכל
תנומתל המוד רבדמה ייח תנומת ןיא םנמא ,אל-טכ 'פב ,תאזה תנווכמה הבחרהב יכ םיאור
,ומעב בידנו רש לש תובורמה תויתרבחה תולועפל רכז ןיא םש ;ב-א םיקרפב רופיסה אשונ
םת עונצ החפשמ -לעבל אלא "שוקלמ לאכ ולחי ותצעלו" - אובת וילע דבוא תכרב" רשא
אמש הגאדב קר ותקדצו דבל ונאצ ירדעבו וינבב ,ותיבב לבגומ ותלועפ גוח לכ רשא ,רשיו
,רפאה ךותב ותבשלו הב הקל רשא הלחמל ןורכיז ןיא !הנומתה הנוש המ ןאכו - וינב ואטח
רבדמה ןאכ יכ אוה רורב לבא .םינפלמ ויביוא ףא יאדוב םימחרמ הזכ שיא לע ,סרחב דרגתמ
לשמל םמורתמ ,יהולא קדצ ןורסחמ םלוע ירדסב יללכה לוקלקה לע ונויגה ךותמ ,ודעב
תרבדמ היח הנומתב בל יכרעמ ריבסהל המצע תאזה הייטנה ךותמ) ותנולת תא ריבסמה
,ידגנכ םיממוקתמ םילקנ םיריעצ וישכעו ,יתייה םרו לודג המ :(תינויה הידגרטה האצי הדעב
.ויתאי בחר ץרפכ "חחרפ ןימי לע"

.הכיא לע םג ןאכו ,םיליהת ירומזמ לע תונעשה :םימדוקה םיקרפב ומכ אוה ןונגסה

- ינאצ יבלכ םע תישל םתובא יתסאמ רשא וללה םיזבנה - "םיריעצ ילע וקחש התעו" .(ל)
אל םעה הז" םידשכ ,רענש תעקבב םישדח םיטבש ,לארשי לובג ךותל וצרפ רשא םידודגה
יוג ,(רושאו םירצמל התייה רשא) תירוטסיה הרוסמ ירסח ,םירחאו םיידמ ,םיימליע ,"היה
תא דבכא ךיא .(םש עזגמ ףא םניא :םג הנווכה ילוא) "םש ילב ינב םג לבנ ינב" ,רהמנו רמ
תשורי םהל ןיא ,הבר תובישח ןיא םהידי חוכל ןה ?םחוכב ורבגש ליבשב יכה ?הזה ףוספסאה
חלכ .הלופכ תועמשמב הפירח הצילמ ,"חלכ דבא" םהילע דורמנ ןמזמ םינומדקה םירוביגה
(ה"פ) הלעמל ונשריפש ומכ םג אוה חלכו ;הונינ םע דחי קיתע ןמזב רושא הנב רשא ריעה איה
הראיבש ומכ ,הזה םשה תא תינומדקה ריעל ונתנ הז םעטמ יכ םג אוה בורקו) םיחמצ שרוש
(ןענכ ץראמ סומדק ערז) םדק ינב ידי לע הדסונש "הטרפש" תינויה ריעה םש תא הדגאה
רושא ירוביג תלחנ אל הלאה םילוונמל ןיא :הז יפל איה הנווכה .(ןינת יניש לש העירז ידי לע
ךותמ סנכתה םישדחה לבב ידודג לש הזה בר-ברעה .ןוגה סחי עזג ללכב םהל ןיאו םינושארה
תומוקממ םישרוגמ ,םיחיפסמ םיסנרפתמ ,רבדמב םירתתסמ םיטילפ ,םיפחיהו םיבערה
,םיעלס יקיקנו רפע ירוחב םינל םה ,םיבנגכ םה םיעודי יכ ,הנידמ לכמ רוחא םיפוחד ,בושי
.םהלש תפחסו תערצב םידרגתמ םה םילורחו םיצוק ךותבו

םירעצמ םיחחרפ םינוירבל ותוא םיסחימ םא ללכ רחש ול ןיא הזה רישעהו ץרמנה רואיתה לכ
תעבהכ םתוא םיריכמשכ שממ םייחו הרוא םיאלמתמ םירבדהו ,םינוא ןיא ללמוא יטרפ שיא
קפס תויהל דוע היה לוכי םאו .לארשי ץראב םישדחה םיילבבה םידודגה ןוטלש לע ןוגיה
התעו" :ותאירקמ קזוח דוע ונשוריפ לבקמ ,בויא לש ותורמרמתה ןאכ הרבגתה המ לע ,רבדב
לכ לצא םימחר קר ררועמ היה ,בזענו דדוב הלוח ,םיעגפה םולה ,יטרפה בויא ."יתייה םתניגנ
טרפב ,ודגנכ געל תוניגנו הביאב תויפונכ ופסוותה אל םוקמ לכמ ,וילע ולמח אל םאו ,ויאור
ימע לכל קוחש יתייה :גי ,ג ,הכיא ןמ לואש אוה בותכה לבא .םינפל דסח השועו בידנ היה םא
ודצמ ליבקמ םש בותכהו ,לארשי םע לע בסומ ,"םתניגנמ ינא" ,גס ,ג םשו "םויה לכ םתניגנ"
התא יכ - ינתלכא ךתיב תאנק יכ - רכש יתוש תוניגנו רעש יבשוי יב וחישי :גי ,טס םיליהתל
.ופדר תיכה רשא

לע ליגרה שוריפה תא לבקל רשפא יא .לבאה ןיינעב תמדוקל ךשמה אלא וניא הז קרפ .(אל)
:יכ ,הרתי תועינצ ןאכ ןווכמה וליאכ "הלותב לע ןנובתא המו יניעל יתרכ תירב"

ןיבהל ידכ רבדב ןויע ,הבשחמל םשור תלבק אלא האנה לש תולכתסה הניא תוננובתהה (א
,דכ ,ל 'מרי ;'ה ידסח וננובתיו ,ומ ,זק ,םיליהת ,ןנובתי אל ימע ,ג ,א והיעשי ומכ ,לכשב
.הב וננובתת םימיה תירחאב

בשחת ,סומינה רדג תרבוע איה םא ףא ,הלותבב תולכתסה יכ םוקמ םושב ונאצמ אל (ב
התוא וגיציו םיהולא תאמ תושק תורזג םע רשקב התוא ואיביש הארונו הרומח הכ תאטחל
הטבה לבא ,רומח תוירע רוסיאל ןווכמהש דימת ראבתמ המיז לע רבודמשכ :םיאטחה שארב
.המוגפ הנווכ לכמ הקוחרו הכז תויהל הלוכי ירה היונפ הלותב ינפב

תולצנתה ךותב אלא ,הרושל ץוח רמאנ רבדה היה אל ,אטחו ןוועל ןווכמה היה וליא (ג
הנוגמה תוצירפה אטח םג ריכזמ םנמא אוה םשו ,'וגו יתכלה םא :'ה קוספב הליחתמה
ריכזהל ךירצ היה אלו ,תומימתהו קדצהו רסומה דגנכ אוהו והער תשאל עגונ רבדהשכ
.ללכ השאב לכתסהל אלש דע הרתי תושירפב גהנתהש רמא רבכ וליא תאז

;םיכוב לוקל יבגועו לבאל היה ירוניכ .בותכה ןבומ םדוקה םע ףוריצב קר יכ רמוא ינא ךכיפל
ןנובתהמו (םייח האור ירבעה) הבוטב תוארמ יניעל יתרכ תירב ,ייחב החמש לכ התבש
- לוחמב הלותב חמשת זא :בי ,אל הימרי הוושה ,םייחה ןושש למס אוהש ,לוחמב הלותבב
ייחב .ךיפות ידעת דוע - לארשי תלותב תינבנו ךנבא דוע ;ג ,אל םשו ;ןוששל םלבא יתכפהו
םיבולעה ייחב םלוע יהולא אופא ףתתשמ המב ,"לעממ הולא קלח המו" ;החמש לכ הספא
ירה ינאו - ןוא ילעופל םינכומה שנועהו הרצהו דיאה ?םימורממ םילבקמ םהש הלחנה המו
.םלועב םיעשרה ןמ ינניא

ענמנש םיאטחה ןמ הנומ אוהש המ .וייחב הרשיה ותוגהנתהל ןובשחהו יודיוה ליחתמ ןאכ
ימימ תודימריפב ואצמנש תובותכב ,םירצמה תדגא יפל םיתמה לש יודיוה תא ריכזמ םהמ
.תישישהו תישימחה היטסנידה

וטפוש ינפל ותוא םיליבומשכ תמה רמוא נ"הס ינפל 1400 תנשמ ןודנולב אצמנה סוריפפ יפל
:הז יודיו םג (םיקוספ לש הכורא הרוש ךותב) ןוילעה

,םישנאל לווע יתישע אל
,לאל הבעות אוהש המ יתישע אל
,תועמד יתמרג אל ,הער יתמרג אל
,המיז השעמ יתישע אל ,יתפאנ אל
,עצב ףדור יתייה אל .יתלזג אל - יתמשא אל
,השיא יתסנא אל ;היימרב יתתנו יתאשנ אל
,םיהולאו םדא יניעב בוטש המ יתישע
,רבעמ הינא-רסחל ,שובל םוריעל ,םימ אמצל ,םחל בערל יתתנ
.םיתמה ןורכיזלו םילאל םיחבז יתחבז
.לודגה לאה ינפל ידגנכ ודיעת לאו ילע ונגהו ינוליצה

םירשיהו םיבוטה ןיב וטלש רשא הלא םייללכ רסומ יכרדמ ד"ל-ה בויא ירבד םיעפשומ םא
רסחהמ רכינ הזו ,םיאיבנה ירפסב -הקדצהו טפשמה" תשירדמ רתוי דוע םה םיעפשומ ,םלועב
הלעמכ ראותמ רפסה תישארבש בויא םג םא) בירקהש תולועו םיחבז לע הלמ ףא ןיא :ויודיוב
"קדצ ינזאמב ינלקשי" (ז) םנמא ."חבז אלו יתצפח דסח" :וקל ול םיאיבנה רבד יכ ,(תולוע
לבא םיטפוש ינפב סלפב םילקשנ םיתמה תומשנ לש ןהיתונוע יכ ,תוירצמה תובותכל םיאתמ
ךא ,"בוטהו רשיה תישעו" :הרותב יוויצה ךותמ תומלשב תראבתמ תראותמה ותוגהנתה לכ
דחפ ךותמ םה בויא לש םיבוטה וישעמ לכ הנווכב טילבמ ררושמה :םלעתהל ןיא דחא רבדמ
לא דיא ילא דחפ יכ ,(די) ?לא םוקי יכ השעא המו :(חכ ;אי) ילילפ ןועמ ענמה ןעמלו םיהולא
ךותמ קר איה בויא תקדצ יכ הז לע דמע וימי לכ רשא ,יאכז ןב ןנחוי 'ר בטיה הזב שיגרה .(גכ)
ןלהל םישי רשא ,חקלה תא דוע ול רמוש ררושמה .(ה ,ה הטוס ,הנשמ) הבהא ךותמ אל ,הארי
לבא .ותומכ םדא ינבל אלא םיהולאל ללכ תסחייתמ םדא תקדצ ןיא יכ ,רחא םכח שיא יפב
לאל שחכתה אלו חריהו שמשה תדובע ירחא התפנ אל יכ תולצנתהה תא ןתונ אוה בויא יפב
.(חכ-וכ) הז ידי לע לעממ

ןמזב ימואלה ןוסאה לע שרפמ ינא ותואו (מ-הל) ףוסה קר םותס ,רורב תונויערה ךלהמ לכ
.הינכי תולג

לואש למסה) יחצמ לע אוה ות ומכ ןה :לארשי םע רבדמ ןאכ - יות ןה !יל עמוש ןתיי ימ
לכ :ט ,אס והיעשי) יננעי ידש יכ ,ינוריכי הזב (ןלהל אצמנ רשא םירבד דוע ומכ לאקזחימ
,(םיהולא בתכמ ,הרותה רפס) יביר שיא בתכ רשא רפסהו .('ה ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאור
יתבייחתה דעצ לכ לע אל יכה ?הרעמל יל ותוא יתדנע אלו ימכש לע דימת ותוא יתאשנ אל יכה
לש וזל המוד הנולת) ?הווצמו דיגנל יל היה אלו (ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב) ןובשח ול
"קעזת יתמדא ילע" (חל) הלא לכ ירחא םאו .(ךונחכש אלו ונתאב תאז לכ :דמ םיליהת
;ותמדא לע ןנוקמ םע קר .התוא םילכוא םירז םכדגנל םכתמדא :א והיעשי ;ונצרא הברחנ)
דמוע ידועב ,לחר ילע התמ :ומכ ,"ילע" םתס המדא לע אל ,ולש םרכו הדש לע רבדמ דיחיה
החוכ וליאכ (היחל לע התעמדו הכבת הכב ןויצ) "ןויכבי הימלת" ימע דחיו (ינוסא לע באוכו
לכ ירחא םא ;הילעבל הבזכאו רעצ יתמרגו ץראב יתבשי טפשמ ילב וליאכ ,ףסכ ילב יתלכא
בצמ אלא הללק תאז ןיא) השאב הרועש תחתו חוח אצי הטח תחת הממושה ונצראב הלא
,ג הכיאל םיאתמ ;"רכענ יבאכו הימוד יתמלאנ" ,יפב רבד דוע ןיא יזא - (ונמזב הברחה ץראה
המ םייקתמ ובו ,ומצע בויא םואנ לש יטתפ םויס - "בויא ירבד ומת" ."םודיו דדב בשי" :חכ
תושרפתמ ךכ קר .ויתפשב בויא אטח אל תאז לכב :(ומע םשב אוה ןאכו) רפסה שארב זמרנש
.םלש רפס ףוס הז ןיא יכ ,םילמה

םרוקמל ונרזחהש) ויתונוזח רשא ,הינכי ךלמה ןב לאיתלאש ריסא יפב םג איה תאזכ הנולת
."יעיברה ארזע" רפסכ םיפירקופאה ןיב קיתעה םמוגרתב תועטב ובשחנ (ירבעה

 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם