בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(ול קרפ)

ינידמה בצמל םיזמר .גכ

םירבד דוע אצומ אוהו (ינטב ינתקיצה ,חי ,בל) חור אלמ חותמ דאנ ומכ תונויער אלמ והילא
םתא" :וירבחל בויא ףודיג דגנכו ,רצויל ,ולעופל קדצ ןתיי קוחרמל רתוי הפוצה יכ חיכוהל
תנולת לע .(ד-ב) ךינפל ותעדב םימת שיא ,ילימ רקש אל :חיטבמ אוה (ד ,גי) "רקש ילפוט
לא םנמא :בישמ אוה ,ןועמ םייקנ םניא םא ףא םימייקתמ םלועב םיפיקת םנשי יכ ,בויא
אוהו עשרה תא םייחב דימת ריאשמ וניא אוה .ריבכ םדא ןבב םג הליחתכל סאומ וניא ריבכ
ףאו םיקידצ םהשכ םהיתואסיכ לע םיכלמ דצל דמוע אוה הז םע לבא ,םיינעל םג קדצ ןתונ
תדירי ןמזב לארשי םע לרוגל תונווכמ ןהש אל-טכ םיקרפב ונתרעשה יפל) חצנל םהיבגמ
ואסיכו וערז דעל יתמשו ,ל ,טפ םיליהת יפכ ,התדיריב דוד תיב תוכלמל זמר ןאכ םג ,תוכלמה
אבוהש ומכ) ןואמ ןובושי יכ רמאיו רסומל םנזוא לגי םיקיזב םה םירוסא םג םאו (םימש ימיכ
ירבד ,םילשוריל והבישיו ותניחת םיהולא עמש ללפתהשכו ,לבבל םייתשוחנב השנמ ךלמה
ןווכמ ילוא) ורובעי חלשב - אל םאו ,םהימי בוטב ולכי ודובעיו ועמשי םא .(גי-אי ,גל ,ב םימיה
.(הערה םהילע האבו ,לבב ךלמ ינפב ענכיהל והימרי תצעל ועמש אל רשא וירשו והיקדצל
םהו ,םירוסא םהשכ םיהולאל ועוושי אלו םיננולתמ קר םה ,בל יפנח ,םיער םישנא ךא
םתיח :ורתפו "םישודק" וארק םיעבשה) םיסירס וא םילוונמ ןיב הלכ םתיחו רעונב םיתמ
.(די-ה) (םיכאלמ ידי לע הלבוחמ יהת

לבב ךלמ ביחרהש לע שרפל ,ל"נה הרעשהב קיזחנ םא ,ןכ םג לכונ זט-וט םיקוספה תא
עדמו המכח ינב הדוהימ םיריעצ בצמ רצנדכובנ םירה ןכ ירחאו ,הינכי ןמזב םילוגל תצק
תא ךליבשב התיפ ,דצ יפמ ךתיסה ףאו :ןווכל לכוי הזל .(ו-ג ,א לאינד) ךלמה לכיהב דומעל
רשא דועב (ךלמה ןחלש לע ובישוהש הינכיל) ןשד אלמ ןחלשו ,קצומ אל בחר ךל םישל רצה
הטי אל ןעמל ,(קפשב) רומג קופיס ךל ןתיל רצה תא ךנעמל תיסה אלו ,ךילע התייה המיח
זא השוע תייה יכה ?דאמ ךל רצב אל םא (ךעוש) ךתליפת ךרוע תייה יכה .רפכ בור ךתוא
;רצשלב תגירה לילב ומכ) הליל ןיב תוכלמה תכיפהל םג ךתפיאש יהת לא" ?חוכ יצמאמ
.(ידמו סרפ) ןוטלשל םירחא םימע תולעל ךתלחות יהת לא (ואכדיו הליל ךפהו :הכ ,דל הלעמל
הז שוריפ יפל .(אכ-זט) ינוע לובסלמ הזב רחוב ךתויהב ,ןוא ישעמל תופצלמ ךל רמשיה
רשפא היהש תויללכ תוצילמב םיטול ץוח יפלכ םיינידמ םיזמרב דוחייב והילא ימואנ םינייטצמ
הז יפל היהת "וחוכב ביגשי לא ןה" דע (ד) "ריבכ לא ןה" ןמ .תוכלמ ארומ ילב םעימשהל
ךשמהה רשקנ וז הקסיפ םיריסמשכו ,יהולאה קדצה לע ןויערב תבלוש תינידמ הריקס מ
.(גכ-בכ) הלווע תלעפ :ול רמאי ימו וחוכב ביגשי לא ןה - קדצ ןתא ילעופלו :םואנה תישארל בוש

יכ רוכז" .םיליהת יררושמו םיאיבנ ירבדל םיכמסנכ תולק רתיב םיראבתמ םיאבה םירמאמה
ינתחמש יכ :םיליהת יררושמ) םישנא וררושש ומכ ןוילע לא םמורמו ביגש יכ ,"ולעפ איגשת
רצויה תואלפנ וריכהו קוחרמ וטיבה רשא ןיע יחוקפ םיזוח ,(!'ה ךישעמ ולדג המ - ךלעפב 'ה
(ןוזח ישנא םילודגה םיררושמה ,"םישנא וררוש רשא" ךשמה אוה ,וב וזח - רשא - םדא לכ)
(בע ישרפמ) םימשה םיסכמ םיבע םא ףאו ,ץראל רטמ ןתונ אוה ךיא ,וישעמ וממור רבכ םה
ןה - (דוד תרישב ,םימ תרשח ותכוס ויתוביבס :הוושה) עיקרב ותכוס לעמ (םימער) תואושתו
.(הסכ םיה ישרשו) םיה ילג ןואשל לובג םשו (ןנעב תשקל ןווכמש רשפא) ורוא וילע שרפ הז םע
היהי םהילע אלו.. תווחתשהל ולעי אל רשא לע הירכז ירבדל זמור ילוא) םימע ןידי םימשגב
,עיגפמב - הילע וציו ('ה תעושי) רוא הסכ םורמב לאל הליפתב תואשנתמה ,םיפכה לע ,('םשגה
.(בל-דכ) הליפתה תובקעב

ףא יכ (זי ,בל תומש ,"הערב םעה לוק" ומכ ,"וער" וילע דיגי) םערה ןואש עידומ רחא דצמ
ימכח תעד תא איבמ ,בל ,ב ,עבטה ירקחמב אקנס) .שנועל םייוארה לע םילוע המיחו
.(אובת הרצ יכ םייאל ,תיהולא הנווכל םיקרבה תא םיסחימ םהש ,םינומדקה םיקסורטאה

 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם