בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(הל - דל םיקרפ)

םדא ינב ראשל וסחי יפל תטפשנ םדא תקדצ .בכ

,בי) ומצע בויא ירבד ריכזמו לכשב םירבדה תניחבל ררועל המדקהב םעפה דוע ליחתמ והילא
ומכ ,רבדה תניב םג איה ארקמב "םעט") לכוא םעטי (ךחה ומכ) ךחו ןחבת םילמ ןזוא יכ (אי
הברה שמתשמ אוה :ךפכפה בויא ךיא הארמ אוה .("וארו ומעט" ,"ינדמל תעדו םעט בוט"
געל התשי) םרזכ םיבורמ געל ירבד הקיתשב גפוס אוה לבא ,םימכח ירבד לע געל ירבדב
םיליהת הוושה) הרבחל םהמיע ךלהתמ אוהש ןוא ישנא יפמ םוי םוי עמוש אוהש (םימכ
תלעות ןיאש ובשחב םתורקפה לבוס אוה ,(םהיפ םימשב ותש - ערב ורבדי וקימי :ט-ח ,גע
רבדב יפכ) שיא חרואכ אוה ,עשרמ לאל הלילח יכ וניבת וישכע .(ט-ג) םיהולאל יוצר םדא םא
ירומזמ תישארו ,"ןוא ילעופ םע הרבחל חראו" :הלעמל ומכ ,םישנא םע הרבחב וכלהתה
םג ךיא .וייח לרוג תא ול איצמי ןכ (םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא :איה םיליהת
רשא אוה ,ץראב טולשל טפשמה לע דקפ רשא אוה ,טפשמ תוועמ ידש יכ תעדה לע הלעי
אנוש ידש היה וליא :תאז דועו .(טכ ,דק םיליהת) ףוסיו עווגי ,וילא ףוסאי םדא לש וחור תא םא
ךלמ לע רמאי ימ .(הכ-חי ,גל) ?םנתיאל תומל םיטונה בישמו אפורו שבוח אוה המל ,טפשמ
םיעדוי םא ,לעיילב אוהש ,ריבכ קידצ ,(דחא אשונ םה ,םיבידנ-ךלמ ,חי 'פ יקלח ינש) בידנ
םיריבאה םג ןכ םעה ינב ומכו ,לד ןיבו עוש ןיב לידבמ וניאו וירשל ףא םינפ אשונ וניאש
תוצחב םימעפל םישעוגמ םה םירידא םילשומ םה םאו ,ותומי דחא עגרב ,לדבה ילב ,וכותב
ילוא .(הכ-זי) םיאכדנ םהו הליל ןב םהיתואסיכ ךפוה אוהו םיערה םהילעופ ריכה יכ ,הליל
ךיו 'ה ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו" ןכו "רוכב לכ הכה 'הו הלילה יצחב יהיו" רכז ןאכ
"םיריבכ עורי" ,זי ,זט הימרי לע ךמסנ ,שיא יכרד לע ויניע יכ .(הל ,טי ,ב"מ) "רושא הנחמב
,("םיאור םוקמב") לכ ןיעל םיעשרב עגופ אוה .לזרב עוריה :בי ,זט הימרי לע ןכ ומכ ךמסנ
םיבייח ,קדצ טפוש ,הז לא ינפל .(וכ ,חל תישארב ומכ) "רשא לע" ןבומב ןאכ אוה "ןכ לע"
יוג טיקשמ אוה .(וכ ,בכ תומש "יתעמשו ילא קעצי יכ") עמוש אוה רשא ,לד תקעצ איבהל
םדא וא ךלמ הז היהי ,ועישרהל זועי ימו ,ותוא האור ןיאו םינפ ריתסמ אוה ףא ,םדאו םא
ימל תושר שיה ?שקומל םעל םישענש !ןיסולכואל הפונח ידי לע ןוטלשל אשנתמ) ףנח
לובחא אלו (ונממ יתמלעתהו יתלשממב השענש לווע לכ) יתאשנ ינא :םיהולאל רמול אוהש
ףיסוא אלו ןוא יתלעפש יל הארה ,ינרוה התא - ינא הזחאש ילבמו (ןוא ילעופ שינעא אל ינא)
התא תישע אל רשא תאו ךתביבסב לוועה לכ לע תוירחאה ךמכשמ קורפל לכותה .(בל-טכ)
רובעב ןה ?הנמלשי אוה - תמרג רשא הדבאהו קזנה תא ,(ךממ ץוח ,"ךמעמ" שוריפ הז)
,תעדיש המ לע ;יארחא ינא אלו וב תרחב התא ירה ,לוועה בוכיעב ךבוח םייקל תסאמ התאש
הזל םנונגסב םימוד יתרכזה רבכש ומכ םהו ,דאמ םימצמוצמ םירבדה .גל-ל) קדטצהו רבד
רוציקב םיזמורמה תונויערה רואיב תמלשהו הנובת בורב האירק םישרודה תיניטלב סוטיצט לש
רבדמ תעדב אל בויא יכ (הניבה ןורשכ אוה תירבעב בלה) בבל ישנא יל ומיכסת ןכל .(ץרמנ
יאדכ הז לעו ,םהל בישמ וניאו םהמיע ךלהתמ אוהש ןוא ישנא לע ותוירחאמ םלעתמ אוהשכ
שנענ ,החומ וניאו םירחא יעשפ לע תוחמל ודיבש ימ לכ יכ ,ל"זח םג ורמאש ומכ) רסוויו ןחביש
אוהש תובושת לע בויא אנ ןחבי :"רבד ,תעדי המו" לא תוכימסב שרפל םג רשפא .(םהילע
שער השוע אוהשכ עשפ ותאטח לע ףיסומ קר אוהו ,ןוא ישנאל וסחיב (תולצנתה) בייח ראשנ
.וכרד ןוחבל תחת לאל החכות ירבד הברמו (קופסי)

והבג םיקחש רושו הארו םימש טבה) וללכב םלועה םויק לע תצרמנ רתוי דוע הריקסב .(הל)
םדא ןבל וא ומצעל קרו ,רבד םוש הזב םיהולאל ןתונ וניא קדצ השועה יכ והילא ראבמ (ךממ
ואר אל ,הזל הז םדא ינב תוברעו תידדהה הרזעה תבוח ךותמ ,הז דצמ ,(ח) ותעשר ותומכ
נ"ומב ם"במרה שרפמש ומכ) בורה לע םיאב הלא .םיערה םיעגפה תא וישכע דע וירבחו בויא
עורזמ םיקעוצ "וקיעזי םיקושע בורמ" .הזל הז םדא ינב ישעממ (םלועב תוערה בור תא
םלועה בוטב ולכתסה אל ,ישוע הולא היא ורמא אל רשא ,םתוא םיאכדמה םינודא ,םיפיקת
תעב (םיבכוכ דחי ןרב) הלילה תכשחב ףא תורימז ןתונ לכה ךיאו םיהולא השע רשא
ץראה תומהבמ רתוי תויהל חקל ונל ןתונ אוה ןה ,הלליו ןוסא תוברהל םיטשפתמ םידדושהש
ינפמ םיאכדנה םיקעוצ ,םדא ינב ברקב ,םשו - (תיתרבח הבוח םיעדוי םניאש) םימשה ףועו
אלו עמוש אל םיהולא יכ ןנולתהל אוה אווש ןכל (בי-ט) םהל עמוש ןיאו םתוא םיאכדמה תואג
'ה חכשתו :(ג"י ,אנ) והיעשי לש וז לע תרזוח "ישוע הולא היא רמא אלו" החכותה .האור
דומע םלוא .(ונרושת אל) ולעפ האור ךניא יכ התא ףא רמאת ןכ .קיצמה תמח היאו ...ךשוע
םימש" תחת רחא םלוע (ב ,צ רומזמ ,לבתו ץרא ללוחתו :ומכ) ול ללוחל סנו ןידל וינפל אנ
הברה אלו ,ופא דקפ ,(השענ אל ךממ שורדש המ) ןיא יכ התעו ."ךממ והבג רשא םיקחשו
.ךיתונוועל בל םישל רתויב


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם