בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(זל קרפ)

הניב םירומ םג םה ,םידירחמה עבטה תואלפנ .דכ

עשוה "רופיצכ ודרחי" הוושה ,הלהבנ רופצ ומכ - יבל דרחי ,םימשב לא םיערמשכ - תאזל
קרזנ קרבה .לא יפמ הגה ,אוה זגור לוק ,רתנמ ףוע ומכ ,"ומוקממ רתיו" הז םע םיאתמ ,אי
לוקה םערי ןכ ירחאו ,ץראה יבחרמ לכב ורוא ,(טי םיליהת ,םוק אצי ץראה לכב :הוושה) רשי
:הוושה : הלעמל רמאנה "והרשי" דגנ ,םכרדב לוקהו רואה תא בקעי אל ,םבקעי אלו) ןואגב
אוה .(ה-א) ונתניבמ הלעמל ןה רשא תואלפנ רשבמ םערה .(ד ,מ והיעשי ,"רושימל בוקעה"
םשג" םג שי לבא (םדא ינב ול םיכחמו ,הכרבל אוהש) רטמ םשגל ןכו ,ץרא הווה גלשל רמוא
'ב אופא ןאכ ןיא) ןופטיש איבמ ,שנוע אוהו ,ץראה לובי תיחשמו ףחוס ,ףעזב דרוי "וזע תורטמ
תא הוראל וא תיבל ,רצואל סינכמ םדאה ןכ ,היתונועמב תרתתסמ היחהש ומכו !(תואחסונ
השעמ ישנאמ דחא לכ יכ ןווכמ אוהש םג רשפא לבא .תעדב וילע וחיגשהב ,הדשב וידי השעמ
ימ ,םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובושיו :ט-ח ,ג הנוי ,הוושה ;וידי השעמ ןקתי
;ףרט ףורטלמ הלדחו זא תרתתסמ היחה םג ירה .םהישעמ תא םיהולא אריו - בושי עדוי
רוקה אב ןופצ יבכוכמו (ז ,הלק 'להת ,ויתורצואמ חור אצומ) הפוסה תאצוי םירתסנ םירדחמ
,אקיגרואיג ,ליגריוו םג רמוא וילע רשא ,ןופצ בכוכ הטגלווה ןכו ,םיבכוכ ,תולזמ ומכ םירזמ)
תמשנמ .(הפוסמ רותסמ אוצמ ןעמל וילע םיפוצ ,הדשב םידבוע ןכ ,םיה ידרוי ומכש , 204 ,א
םימשה לע .(י-ו) קצומל םיכפהנ םבחור לכב םימהו חרקה הווהתמ (וחורב ףשונ אוה) לא
(ךפהתמ) לתפתמ ,רקדזמ רואה קרב םהמ רשא ,םיבע (חירטי) סמועה אוה (ירב) םיכזה
םיקרבהו םיננעה םיאצוי םיהולא תולובחתב (םדא ינב יכרד תובסמ יפל :םג ילוא) תובסמב
תנומאל ליבקמ םיקרבה תדועתל ןורתפ ןאכ) דסחל וא טבשל ,הווצמ אוהש יפכ ,םלעפל
ןנובתהו (םימערל) בויא ,ןיזאה .(םדוקה קרפה ףוסב יתרכזה רשא םינומדקה םיקסורטאה
(ישלפמ) ישרפמל לעמו ,םיננעב עיפומה אוהו םהילע דיקפת םיהולא םש יכ עדתו (םיקרבל)
רוקה תמועל .(ב א"מש ,הנח תרישב - 'ה תועד לא) תועדב םימתה רצויה תואלפנ םירכנ בע
,'ב םוקמב ,ןמ ,םורדמ לש 'מ) תימורד חורב ץרא טקשהב הנה .ןופצ יבכוכמ עפושה לודגה
ריוואב ףועל הצור תייהו ךילע םידבכ ךידגבש דע ךכ לכ ךל םח ,("םלאמשמו םנימימ" ומכ
םיכזו (םידדונה םיננעה םתוא תוסכב ומכ אל) םיקזח וישכע םהש ,םיקחש דע םמורתהלו
תא גישה ןעמל הלמ לכ תועמשמב תוקמעתה םישרודו םימצמוצמ תוארקמ) קצומ יארכ
םיננעב ,ךשוחהשכ ונרבד וילא ךורענ ךיא ,רמאנ המ םיעדוי ונחנא ןיא .(זי-אי .הב עלבומה
לבא ,(ונניינע עלובי יכ) וננושלב לשכנ אמש וא ונתליפת וילא עיגתה ,םימשה םיסכמ ,םימייאמ
בהזכ ןרוקה רואה תא םדא ינב וריכהו ואר אל םתוא הרהיט חורו םיקחשב ריהב רואהשכ םג
ןיא :בי - ד ,טלק םיליהת ומכ ןאכ אוה רואו ךשוח דוגינה .בכ-חי) ודוהב ארונ הולא לע שמשה
.(הרואכ הכשחכ - ינושלב הלמ

הניע אל) שיא הנעי אל אוהו ומע הקדצו טפשמו חוכ איגש אוה ךיא ונספת אל ץראב ונחנא
דחא לכ (ולעפ תא וא) ותוא הארי אלו םישנא וינפמ (ודחפי) ואריי קר ןכל ; (גל ,ג הכיא ,ובלמ
.בל ימכחמ המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם