אי קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

אצומ םוקמב ךערז ערז :ונורתפ - ונאצמת םימיה ברב יכ ,םימה ינפ לע ךמחל חלש
תנשב התא ,רטמ תריצעב הנשה תומי לכ הקול םירחאלש האובת היהת םא וליפאש ,םימ
.םימה ינפ לע ךתעירז תערזש יפל ,גאדת אל תרוצב
.תוריפ התשע תערזש העירזהש אצמת ריצקה ימי םה - םימיה בורבו

םוקמב סונכ ךנוממ אהי אלש ,םיפתוש המכל ךיסכנ קלח - הנומשל םגו העבשל קלח ןת
םוקמ ותוא לע אמש ,דחא םוקמב סונכ היהי םאו :ץראה לא הער היהי המ עדת אל יכ .דחא
.םיפתוש הנומשלו העבשל והיקלח ךכיפל ,םהמע (ךנוממ לכ) דובא היהיו ,הריזג הרזגנ


.ה"ע ארק ףסוי וניבר שוריפמ יתאצמ ןאכ דע