י קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

,קוחר ןמשב ולפיש םיתמ םיבובז ינש וא דחא בובז - חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז
ןמשה תא חירסמ ,אוה טעומ רבד בובזהש פ"עא תועובעבא ןושל "עיבי" ,ןמשה תא שיאבי
שיאבמ טעומ רבדש םשכו ,ומעט תא גיפמו וחיפנמו תועובעבא ותוא השועו ,לודג רבד אוהש
.בושח רבד אוהש חקור ןמש
תולכס :ארקמה ורתפ ןכו ,דבכ :ונורתפ "רקי" - טעמ תולכס דובכמ המכחמ רקי :ןכ ומכ
שיש דובכהו המכחהש פ"עא וב שיש דובכה לעו המכחה לע דיבכמו עירכמ םדאב וב שיש טעמ
םיזילמו ,וב שיש דובכהו המכחה םה םיחינמ ,תוירבה ינפל טעמ תולכס ותוא לע םיריתי וב
יבובזש םשכ ,דובכה תאו המכחה תא עירכמ טעמ תולכסש אצמנ ,השעש תולכסה לע ,וירחא
הבוט דבאי דחא אטוחש ןידה אוהו ,לודג רבד אוהש חקור ןמש שיאבמ טעומ רבד אוהש תומ
.הברה

רבדה רקיע ול הרומש ,הב ךליש ךרד ול תורוהל ,ול אוה ןמוימ :ונורתפ - ונימיל םכח בל
דיכ ,בוטה ךרד ול תורוהל ול ןמוימ וניא :ונורתפ - ולאמשל ליסכ בלו ,ותירחאב היהי המ
:ןכו ,ותכאלמ תושעל םדאל תנמוזמ הניאש לאמש

ןיא בל לבא ,וב שי םירביאה לכ ,בלה ןמ אוה רסח :ונורתפ רסח ובל ךלוה לכסהש ךרדב
.ןיא בלו המכח תונקל ליסכ דיב ריחמ הז המל (וט-זי ילשמ) רמוא אוה ןכו ,וב
?"ינא לכס" תוירבל םדא רמאיש רשפא יכו ,ינא לכס לכל רמאו :ונורתפ .אוה לכס לכל רמאו
."ינא לכס" לכל רמוא וליאכ השוע אוהש וישעמב אלא

,ךילע הלעי לשומה סעכ םא :ונורתפ - חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא
.וסעכ ינפמ תרחא ץראל ךל חורבל ,ותמח ינפמ ,חנת לא ךלש בושיי (םוקמ)
םיאטחמ ךחיניו ךל הפרי רחמ ,וישכע ךשנע םא :ונורתפ - םילודג םיאטח חיני אפרמ יכ
.םילודג

תווצל טילשל ול היהש - טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ - שמשה תחת יתיאר הער שי
ןיאב לכס ינולפ שיאו ,םיאורקה שארב ,םיבר םימורמב רישע ינולפ שיא תא ובישוה" :רמולו
אוהש ותואו ,םיבר םימורמב לכסה תא והובישוה" :הוצו גגש אוהו ,"םילפשב והבישוה בל
וז הגגשל ,רישע אוהש רישעב עדי אל ,לכס אוהש לכסב עדי אלש "לפשב בישוהל הוצ ,רישע
.ובשי לפשב םירישעו ,םיבר םימורמב לכסה ןתינש המ המד

תאצויה הגגשכ כ"ג וזו) - ץראה לע םידבעכ םיכלוה םירשו ,םיסוס לע םידבע יתיאר
.(הלעמלש קוספה ומכ ,טילשה ינפלמ

:וללה םירבד ינשש םשכ ,תורדגה ןיב יוצמה שחנ ונכשי רדג ץרופו ,לופי וב ץמוג רפוח
לע שרוח םדא םימעפ הברה ןכ ומכ ,הלקתל ול םיאבו ,הנקתל ול םיאבש רובס ,ץרופהו רפוחה
ןכ ומכו ,וילא בוסת הערהו ,הער והער

(זכ-וכ ילשמב) רמוא אוהש םשכ ,ןובצעל ול םיאב םהש םימעפ - םינבא עיסמ םדא
- ןכו "בושת וילא ןבא ללוגו ,לופי הב תחש הרוכ"
ותוא הכהו תעקבה ןמ םסיק לשנו םיצע בטוח םימעפ הנכס ןושל - םב ןכסי םיצע עקוב
.תמו

רבד רשפיאה :ונורתפ הזש המוד - רבגי םילייחו ,לקלק םינפ אל אוהו ,לזרבה ההק םא
.ודודיח ההקש לזרבש ,הז
הניאו הדדוחמ הניאש ברח ?הז רבד רשפאה ,חצחוצמ וניא :ונורתפ "לקלק םינפ אל אוהו"
אלש ברח לכו לזרב ילכ לכ אלהו ,התוא שופתל הרובגו בל ןתיש ?"רבגי םילייח"ש הטרוממ
רשכוהשכ ,גרוהה םדאה דיב ליעומ אוה יתמיא ,םדאה דיב ליעומ ןניא הטרוממ אלו הדחוה
זאו ,גרוהה דיב התוא םינתונ זא ,ברחה הטרומו הדחוהו לזרבה תא וחצחצש ,וב גורהל ןקתנו
רבד לכ רשכה ןכו ,ומצע לזרבה ןמ לודג הנוקיתו ברחה רשכהש :תדמל ,התכאלמל חלצת
.המכחה איה רבד לכ לש רישכה ןורתיו ןכ ומכ ,ומצע רבדה ןמ אוה רתי ונוקיתו

הז רבד ,שחל אלב שחנה ךושיש ךימימ תיאר אמש :ונורתפ - שחל אלב שחנה ךושי םא .אי
ול ןיא תאז לכבו ,ותיממו וכשונ ךכ רחאו ,סרא םדאב וב קרוזו ,שחול הלחתב אלא ,רשפא יא
,ורבח לע ערה ןושל רמוא הליחתב ,ול המוד ,וריבח לע רמוא םדאש ערה ןושל ףא ,ןורתי
.ערה ןושלה רמאש - ןושלה לעבל ןורתי ןיאו ,וילע רמאנש ימ תא גרוהו ךלוה ולבקמהו

םכחהש םשכו ,תוירבה יניעב ןח אשונש ול םה רכש םכח לש וירבד - ןח םכח יפ ירבד .בי
.ונעלבת ליסכ תותפשו :שרפמש ומכ ,וירבד לע שנענ ליסכה ןכ ,וירבדב רכש לטונ

ירבד רבדלמ זז וניא :ונורתפ - הער וללוה והיפ תירחאו ,תולכס והיפ ירבד תלחת .גי
.ומצעל הער םרוג ףוסבלש דע ,תולכס

ומכ !ןכ וניאו ,ותושרב השעמה וליאכ ,השעא ךכו ךכ רמול - םירבד הברי לכסהו .די
השעמה ךופהיו ,רבדה הנתשי ךיא ,םוי דלי המ עדוי וניא :היהיש המ םדאה עדי אל :שרפמש
היהי רשא המכו המכ תחא לע ,םוי דלי המ עדוי וניא ומוילש השעמב םאו ,ותושעל רמאש
.ול דיגי ימ וירחאמ

,ריעה לא תכלל עדי אלש ליסכה :ריעה לא תכלל עדי אל רשא ונעגית םיליסכה למע .וט
אוהש ךרדהו ,ומצעמ ךרד ול ררוב אלא ,ריעה לא תכלל הרשי ךרדה וזיא תוירב לאוש וניאו
ךכ .רתויו רתוי אוה עגייתמ ,רתויו רתוי ךלוה אוהש המ לכו .ריעה הז אלו ךרדה הז אל ,ררוב
ףוס ,ובלמ הצע ררוב אלא ,ונממ םכחב ץעונ וניאו ,רבדב תושעל המ עדוי וניאש םדא לכ
.ותעגיימ ותצעש

טפשמכ ,רקובב לכוא אוה ,רענ ךלמהשכש - ולכאי רקבב ךירשו רענ ךכלמש ץרא ךל יא .זט
ןניא ,םירכתשמו םיעבשו םילכוא םהשכו ,ומע םילכוא וירש םג ,רקובב לכוא אוהשכו ,רענ לכ
,םעה תא טופשלו ,תוכלמה יכרצב תושעל ןילוכי

ךרדו ,תוריח ךרד גהונ ךכלמש ץרא ךרשא :ונורתפ - םירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא .זי
.חטבל ותוכלמ דימעהל הרובגב קסוע לכאי אלש דעש ,םירש
.לכואו ללש איבמו ויביוא לכב טפושש - הרובגב - ולכאי תעב ךירש ןכו
,הרובגב אלו היתשו .היתשו הליכאב םא יכ קסוע וניאש רענ ךלמכ אלו :ונורתפ - יתשב אלו
דע ,רקב לכב הרובגב קסועש ךלמ לבא ,המשל וצרא םימשו ,וילע םירבגתמ ויביוא ךכ ךותמו
.וצרא תא טיקשמ ,לכאי אלש

ופוס ,תולצע ךותמ ותוא הרקמ וניאו ,ותיב תא תורקל עדויש ימ הרקמה ךמי םיתלצעב .חי
.תיבה ףלדי םידי תולפשב ןכו ,ינוע ידיל אב ופוס ,ותכאלמב לצעתמש ימ ומכש ,ךמ השענ

יורק "םחל" ,הדועס םישוע החמש ךרוצלו ,קוחש ךרוצל :ונורתפ - םחל םישוע קוחשל .טי
(א-ה לאינד) ןכו ,םחלה לא םויה םג לומת םג ישי ןב אב אל עודמ (זכ-כ א"מש) ומכ ,הדועס
."ףלא יהונברברל בר םחל דבע אכלמ רצאשלב"
,ולצא ףסכ שיש ימל אלא הדועס תושעל רשפא יא :לכה תא הנעי ףסכהו םייח חמשי ןיי :ןכו
תא הנעת ץראהו ץראה תא ונעי םהו ,םימשה תא הנעא" (דכ-גכ-ב עשוה) ומכ "הנעי ףסכהו"
ויהי אל םימעפש ןייה התשמב םיחמש םדא ינבשכ רשפא יכו "רהציה תאו שוריתה תאו ןגדה
,ךתורכש ךותמ רבד רבדת אלש ךריהזמ ינא ךכל ,ןייה תורכש ךותמ ,תוירבה לע יאנג םיאצומ
םיעמושה ךב ודיעיש ,הדועסל םיאורקה ינפמ רבד רבדת אלש רמאת אלו ,הער הזמ ךל אוביש
אלא

.ךמצע ןיבל ךניב :ונורתפ - ללקת לא ךלמ ךעדמב םג
,"רבדב עמוש ןיא" :רמאתש - רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו
ללקמ ינא םא" :רמאת םאו .עמשיהל אלש ול רשפא יא - לוקה תא ךילוי םימשה ףוע יכ
,רישעל םיכירצ לכה ."לכה תא הנעי ףסכהו" :הלעמל רמאנ ךכל ,"יל תפכיא המ רישעה תא
.ול ךרטצת אלש ךל רשפא יא התא םג