ט קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

השעמכ םהילא עיגמש - םיקידצה רשא הז לכ תא רובלו ,יבל לא יתתנ הז לכ תא יכ
,דבע הרקמו ,ןודאה הרקמש םהידבעו םיליסכה השעמכ םהילא עיגמש םימכחהו ,םיעשרה
,הלודגל הלועש דבע הארת םימעפ - אוה דחא ,ליסכהו םכחה הרקמו ,עשרהו קידצה הרקמו
הארת םגו ,םיעשרה השעמכ םהילא עיגמש םיקידצ הארתו .םידרוי םינודא הארת םימעפו
,םימכחה השעמכ םהילא עיגמש םיליסכ הארת םגו ,םיליסכה השעמכ םהילא עיגמש םימכח
,הז המ לעו הז המ לע ,תוירבל יולג וניא הז רבד ,םיקידצה השעמכ םהילא עיגמש םיעשרו
.יולג אוה וילא ,אוה םיהלאה דיב אלא
עדוי וניאו ,הבוט ול עיפשמ ה"בקהש םדא אצמת - םדאה עדוי וניא האנש םג ,הבהא םג
ואנוש ה"בקהש האנש ךותמ וא ,הבוטל וריתומו ול עיפשמ ובהוא ה"בקהש ,הבהא ךותמ םא
.הגות התירחא וז החמש תאצמנ ,ודיב םייקתת אלש ףוסו ,העשל הבוט ותוא ול הארמ
ומכ ,םיאור םה המ םיעדוי םניא ,תוארל תוירבה ינפל ןותנש המ לכמ - םהינפל לכה
:ךלוהו שרפמש

:'וגו עשרלו קידצל ,דחא הרקמ לכל רשאכ לכה
,עשרל הרקמ ךכ קידצל הרקמכ ,הזל הרקמ ךכ הזל הרקמכ :ונורתפ - "לכל רשאכ לכה"
.קידצל הרקמ ךכ עשרל הרקמכו

ער השעמ הז רבד :ונורתפ - לכל דחא הרקמ יכ ,שמשה תחת השענ רשא לכב ער הז
.לכל דחא הרקמש ,שמשה תחת השענש
םדא ינבש הז תמועל םג :ונורתפ - םהייחב םבבלב תוללוהו ,ער אלמ םדאה ינב בל םגו
םיאורש םדאה ינב בל ךכיפל ,ועשר ונלישכי אל עשרהו ,ותקדצ ונליעות אל קידצהש :םיאור
קידצהו ,ועשרב דבוא עשרהש םיאור ויה וליאש ,"םהייחב םבבלב תוללוהו ער אלמ" הז רבד
.הקדצו טפשמ םישועו ,םעשרמ םיבש םיעשרה ויה ותקדצב ול בוט
םהייחב םבבלב תוללוהו ,ער םדאה ינב בלש םרוג הז רבד םג :ונורתפ - םיתמה לא וירחאו
:שרפמש ומכ ,ונוחטב דבא תומישמו ,םיתמה לא ךלוה ותירחאש - וייחב בל ןתונ םדא לכש

אלו חצנל היחיש םדאה אוה ימ יכ :ונורתפ - ןוחטב שי םייחה לא רבוחי רשא ימ יכ
לבא ,ןוחטב ול שי ,יח םדאש דועב יכ ,םיתמה לא אלו ,םייחה לכ לא רבוחיו ,תחשה הארי
וניתוקת הדבאו וניתומצע ושבי (אי-זל לאקזחי) לארשי ורמאש ומכ ,ותוקת הדבא ,תמשמ
.תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ רמוא אוה ןכו ,ונל ונרזגנ

םבבלב תולכסו תוללוהו ער אלמ םדאה ינב בל ךכיפל - ותומיש םיעדוי םייחה יכ
םיעדוי םניא םיתמהו םיקידצ ןיב םיעשר ןיב ,םידמוע םה התימל לכהש םיאורש ,םהייחב
.הזה םלועה ךרוצל ,הזה םלועב ולמע לכמ דוע הנהי אלש :רכש םהל דוע ןיאו ,המואמ

שמשה תחת השענ רשא לכב 'וגו םהל ןיא קלחו 'וגו םתאנק םג ,םתאנש םג ,םתבהא םג
לכמ םינהנ םיתמה ןיאש ,ןכש רחאמו ,הזה םלועה ךרוצל הזה םלועב למעש המ לכב :ונורתפ -
.הזה םלועה ךרוצל םהייחב ולמעש המ

רבדב יכ :ונורתפ - ךישעמ תא םיהלא הצר רבכ יכ ,'וגו ךמחל החמשב לוכא ךל יח ךדועב
:ריכת זא ,וב תלמעש ךלמעמ תונהיל ךבלב ה"בקה ןתישכ ,ךישעמ םיהלא הצרש :עדת הז
.ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכש
(חי-ה ליעל) רמואו ,"החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ" (וכ-ב ליעל) רמוא אוה ןכו
תא תאשלו ,ונממ לוכאל וטילשהו (דובכו) םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ"
."איה םיהלא תתמ הז ,ולמעב חומשלו ,וקלח

.'וגו תע לכב

'וגו םייח האר

תעברא - 'וגו לואשב תעדו ןובשחו השעמ ןיא יכ !השע ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ
:םנורתפ הכו ,םהל דחא ןורתפ םתעברא ,וללה תוארקמ
בלב התשו ,ךמחל החמשב לוכא ךל "המש ךלוה התא רשא לואשב ןובשחו השעמ ןיאש" רחאמ
ומכ ,ןמשב ךס וניא לבאתמה םדאש ,ךרשב תא ןדעל ןמש ךוסו ,םיאנ םידגב שובלו ,ךניי בוט
,"יתכס אל ךוסו ,יפ לא אב אל ןייו רשבו ,יתלכא אל תודומח םחל" (ג-י) לאינדב וניצמש
:ונורתפ - שמשה תחת ךל ןתא רשא ,ךלבה ייח ימי לכ תבהא רשא השא םע םייח האר םגו
לוכאל םחל ,םייחב ךקלחל ה"בקה ןתנ דבלב הז רבד יכ :םייחב ךקלח אוה יכ ,הזה םלועב
.הב חומשלו ,השא אשילו ,שובלל דגבו
ךל" (ז) הלעמל רמאש המ לע ,הלעמל בסומ הז רבד - שמש תחת למע התא רשא ךלמעבו
.הזה םלועב שמשה תחת למע התאש ךלמעב חמש םגו :ונורתפ הכו "ךמחל החמשב לוכא
תעדו ןובשחו השעמ ןיא יכ !השע ,ךמצע תואנתהל - השע ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ
ול תולעומ ,הנובת אלו המכח אל ,םדא תמשמ - המש ךלוה התא רשא לואשב המכחו
ןמ תלטינ המשנהש רחאמש םש ךלוה התא רשא לואשב השעמ םש ןיא םגו ,ומצע תואנתהל
.התעמ השעמ השוע ופוג ןיא ,ףוגה

תושעל ךדי אצמת רשא לכ" הלעמל ךל יתרמאש פ"עאו - שמשה תחת הארו יתבש .אי
ירהש ,ךמצעל הלודג תתלו ,ךרישעהלו ,ליח תושעל ךדי םצועב אלו ךחכב אל ,"השע ךחכב
- שמשה תחת הארו יתבש
,ותצורמב לקה חלציש - ץורמה םילקל אל יכ
,ותרובגב רוביגה חצניש - המחלמה םירובגל אלו
,ותמכחב םכחה רשעתיש - םחל םימכחל אל םגו
.ותנובת ינפמ תוירבה יניעב ןח ןובנה אשיש - ןח םיעדויל אל םגו
,היוזב ותמכחו ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו ,ןכסמב "הנובת" אצמת תומוקמ הברהבש
םדאה תא הרקיש בוט עגפבו בוט הרקמב אלא םייולת םירבדה לכ ןיאו םיעמשנ םניא וירבדו
תא הרקי עגפו תע אלא :ונורתפש - םלוכ תא הרקי עגפו תע יכ :שרפמש ומכ ,העש יפל
אנ הרקה" (בי-דכ תישארב) ומכ - הבוטל הרקמ ,הערל הרקמ שיו ,הבוטל הרקמ שי ,םלוכ
,תורד הרקמ רקיו (ג-ב תור) ןכו ,בקעיד "ינפל ךיהלא 'ה הרקה יכ" (כ-זכ םש) ןכו ,"םויה ינפל
.ונל היה אוה הרקמ (ט-ו א"מש) ומכ - הערל הרקמ -
(ה-י א"מש) ןכו םוקמב עגפיו (אי-חכ תישארב) הבוטל עגפ ,הערל עגפ ,הבוטל עגפ ןכ ומכ
ןכו 'וגו "'ה חור ךילע החלצו לילחו ףותו לבנ םהינפלו ,המבהמ םידרוי םיאיבנ לבח תעגפו"
."םיפדורה ךב ועגפי ןפ" (זט-ב עשוהי) ןכו ,"רחא הדשב ךב ועגפי אלו" (ב-בל תישארב)
תא הרקי ,בוט הרקמו ,בוט עגפו ,הבוט העש :ונורתפ - םלוכ תא הרקי עגפו תע ןאכ לבא
:ךלוהו שרפמש ומכ ,הערל אוהש הרקמו עגפו תע שיו ,לכה יולת הז רבדבו ,םלוכ

העוער הדוצמ :ונורתפ - הער הדוצמב םיזחאנה םיגדכ ,ותע תא םדאה עדי אל םג יכ .בי
םירפצכו .לק רבדב םדא שקונש םימעפ ךכ ,הב םיזחאנ ,ךכ לכ הקזח וניאש פ"עאש
םיעדוי םניא םירופיצה םגו ,הדוצמב ולפיש דע םיעדוי םניא םיגדהש ומכו - חפב תוזוחאה
.חפב םיזחאנש דע
םהילע לופתש הער תעל םדאה ינב םישקוי ךכ םה ומכ :ונורתפ - םדאה ינב םישקוי םהכ
.םואתפ

איה הלודג המכח וז המכח :ונורתפ - ילא איה הלודגו ,שמשה תחת המכח יתיאר הז םג .גי
.ילצא

:תינש ,הנטק איהש :דחא ,םירבד ינש ינפמ ,שבכל החונו - טעמ הב םישנאו הנטק ריע .די
.טעמ הב םישנאש
.היתוחור עבראב התוא בבסל םילוכיו ,והנחמ דאמ בר יכ - התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו
דחא :םירבד ינש ינפמ ,הילע ןגהל םילוכי הכותבש הישנא ןיאו - םילודג םידוצמ הילע הנבו
,ץוחבמ התוא םיבבוסש המחלמה ישנא דגנכ ,םינפבמ התוא בבסל םילוכי ןיאו המה טעמ יכ
דומעל הלוכי התיה אל הלודג ריע התיה וליא וליפאו םילודג םידוצמ הילע הנבש :תינש
.םהינפב

.'וגו ריעה תא אוה טלמו ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו .וט
:ךכיפל ןכסמ אוהש ינפמ - אוהה ןכסמה שיאה תא רכז אל

םניא וירבדו היוזב ןכסמה תמכחש יפ לע ףאו - הרובגמ המכח הבוט - ינא יתרמאו .זט
ריעה ירוביג לכ ולכי אלש המ ,ותמכחב ריעה תא טלמ אוהה ןכסמה םכחה ירהש - םיעמשנ
.טלמל

אוהשכ וליפא ,םכחה :ונורתפ - םיליסכב לשומ תקעזמ ,םיעמשנ תחנב םימכח ירבד .זי
לע םירצש תוסייג ינפמ ריעה ירבדמ רתוי ריעה ינבל םילבוקמו םיעמשנ וירבד ,תחנב רבדמ
ןכסמה םכחהו ,התוא בבוס לודג ךלמו ,טעמ הישנא יכ ,םיטלשה ואלמ ,םיצחה ורבה ,ריעה
אוהשכ וליפא םכחה ירבדש :דמל תאצמנ ,ותמכחב ריעה תא טלמו ,שחלב הצע אוה ןתונ
ךכיפל ליסכ אוהש ןמזב ,קעוצ אוהשכ וליפא לשומה ירבדמ רתוי םילבוקמ וירבד ,תחנב רבדמ
:יתרמא

אטוח ןכ ומכ ,ותמכחב ריעה תא אוה טלמי דחא םכחש םשכו ברק ילכמ המכח הבוט .חי
.ךלוהו שרפמש ומכ - הברה הבוט דבאי דחא