ב קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

אנ הכל ,ךליח םירחאל בוזעתש ךפוסש רחאמ :יל רמוא יבלשכו - יבלב ינא יתרמא
.לבה אוה םג הנהו ,תלמעש למעמ בוטב הארו החמשב הכסנא

אוה ףא - "ללוהמ" ,הגות התירחא התשמ לש החמש ירהש - ללוהמ יתרמא קוחשל ירהש
םדיב ללוהתיו (די-אכ א"מש) ומכ ,תולכס ןושל

- המכחב גהונ יבלו ,ירשב תא ןייה התשמב ךושמל ירשב תא ןייב ךושמל יבלב יתרת
.תולכסבו המכחב םהיתשב יתזחא - תולכסב זוחאלו
המכח ןיב שרפה המ עדיל ךנוצר :יל רמא יבל :ונורתפ ,רמוגו בוט הז יא הארא רשא דע
,תולכסב זוחאתשכ ךרקי המו המכחב זוחאתשכ ךרקי המ הארתו ,םהיתשב זוחא ,תולכסל
.ךלוהו שרפמש ומכ ,םלוע לש ובושייב יתזחאו יתגהנה ,יתישע ןכו

.'וכו םיתב יל יתינב

.תוריפ ינליא :"םיסדרפ"ו ,קרי ינג :"תונג" - םיסדרפו תונג יל יתישע

םירבד - תונידמהו םיכלמ תלוגסו (ח) 'וגו םידבע יתינק (ז) 'וגו םימ תוכרב יל יתישע
.םתוא םילגסמ תונידמה ירשו םיכלמש םידומח
תובקנו םירכז יל יתנקת :יל יתישע :ונורתפו ,ריש ילכ לכב םיעדויה םדא ינב - תורשו םירש
.םה רמז ילכ ינימ - "תורשו םירש" :םישרפמ שיו ,ינפל ררושל
.ז"עלב ש"טירפרויא שנ"קשיא ,"לודגמו הבית הדש" (ה-זט תבש הנשמב) ומכ - תודשו הדש

.םתושעל הלא לכב הרזעל יל הדמע יתמכח :ונורתפ - יל הדמע יתמכח ףא

היה דבלב הז ,ילמע לכב יתחמש החמש :ונורתפ 'וגו - החמש לכמ יבל תא יתענמ אל
.(םהב יתחמשש החמשה רחאל) יקלח

,רבכ ידי ושעש ישעמ לכב בושחל ינא יתינפ ,םהב יתחמשש החמשה רחאל - ינא יתינפו .אי
למעי רשא לכב ןורתי ןיאו ,חור תוערו לבה לכה הנהו ,אבהל םתושעל ידכ רבכ יתלמעש למעבו
.םירחאל םחיני רטפי רחמו םהב למע םויהש יפל ,שמשה תחת םדאה

תוארלו ,המכחב למעשכ ופוסב םדאה רכתשי המ :ונורתפ - המכח תוארל ינא יתינפו .בי
.תולכסו תוללוהב למעשכ והרקי המ
בושחל יבל תא יתתנ ךכל :ונורתפ - והשע רבכ רשא תא ךלמה ירחא אביש םדאה המ יכ
השעיש םדאל ליעומ המ יכ ,ותירחאב ינרקי המ ,ויתישע אל רשא דע ,השעמה תלחתב
(רבכש) רחאמ ,ושנעל ךלמה וילע רוזגיו ,ונשעיש םדוק וילע בשיח אלו תוטש רבד ותולכסב
ךכיפל ,והושע רבכ רשא ירחא ,ול ןנחתהל ךלמה ירחא אוביש ול ליעומ המ ,ותלוא לע והוסנק
.ךלוהו שרפמ ןכו ,שנוע ידיל אובי אלו השעמה תלחתש רבדב ןיביש ול בוט

ותמכח םכחה יכ - ךשחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו .גי
לכסהו ,םויה רואל ךלוהש םדאכ ,הב לשכי אלש ךרד ונרותו ,תושעל המ ותדמלמו ,ול הריאמ
שרפמש ומכ ,לשכנו ךשחב ךלוהש הזל המוד ,ותוא השעיש םדוק רבדב בשחמ וניאש

הזכ ,תושעל המ ותדמלמו ול הריאמ ותמכח םכחה :ונורתפ .ושארב ויניע םכחה .די
.וב לשכי אלש רשי ךרדב ךלהמש
.הלק העשל לשכנש דע (ךרדה) עדוי וניאו ךשחב ךלוהש הזל המוד - ךלוה ךשחב ליסכהו
:הילע רמול הב הנגת לא ,הילעבל הריאמש המכח לש החבש ךכ לכ לודגש רחאמ רמאת םאו
יפלו :םלוכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו :ךירבדל הבושת ?לבה איה המכחה ףאש
ךלוהו שרפמש ומכו ,לבה איה םגש :יתרמא ןכ לע ,םיוש םהינש ליסכה הרקמו םכחה הרקמש

.לבה הז םגש 'וגו רתוי זא ינא יתמכח המלו 'וגו יבלב ינא יתרמאו .וט

תורודש ,חכשנ לכה רבכש ליסכהו םכחה :רמא וליאכ - ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ .זט
.םינושארה תורוד וחכשי םינורחאה
םכחה תומיש ,הז רבד ןכתי ךיא" רמול ,רבד לע רעטצמש םדאכ - ליסכה םע םכחה תומי ךיאו
ךכיפל ליסכה םע

.חור תוערו לבה לכה יכ 'וגו השעמה ילע ער יכ ,םייחה תא יתאנשו .זי

.ירחא היהיש םדאל ונחינאש יפוסש יפל - ילמע לכ תא ינא יתאנשו .חי

ויתולכס ךותמ ןוממ ותוא דבאיו :לכס וא ,ודיב ילמע םייקתיו - היהי םכחה עדוי ימו .טי
ךכיפל

ונחינאש ופוסש ךכיפל ,ילמעב חומשל אלש יתלמעש למעה לכ לע יבל תא שאיל ינא יתובסו
שרפמש ומכ ,(םירחאל ונחינא יולסרב י"כב) רחא םדאל

.'וגו וקלח וננתי וב למע אלש םדאל רמוגו המכחב ולמעש םדא שי יכ .אכ

.ולמע לכב םדאל ול שי האנה המ :ונורתפ - םדאל הוה המ יכ .בכ
"חור תואת" אוה (ונורתפ) חור תוער םגש המודו ,ובל ץפחבו :ונורתפ - ובל ןויערבו
,וקילס ךבכשמ לע ךנויער ,ןוצר ןושל אוה "ןויער"ש ,תוטש תואת ,חור-תואת

ול אב םיהלאה דימש ינא רמוא ולמע בוט ושפנ תא הארהש םדא - איה םיהולאה דימ יכ .דכ
םג) תונהיל םיסכנו רשוע ודיל איבהו ,ונמיה החונ םוקמה חורו ,ונממ תונהיל ןוממה ותוא
.םהמ (אוה

יואר יל ,םהב יתלמעש ינא ?ינממ דבל יסכנמ תונהיל יואר ימ :ונורתפ - לכאי ימ יכ .הכ
.םלכואל
?םירחא דיב יסכנ ולפיש םדוק םלכואלו רהמל יואר ימל - שוחי ימו
.םהב יתלמעש ינממ דבל :ונורתפ - ינממ ץוח

חומשלו ונממ תונהיל - החמשו ,ןוממ ףוסאל - תעדו המכח ןתנ ינפל בוטש םדאל יכ .וכ
בוטל ותוא תתלו חינהל (ה"בקה דיתעש יפל) ודיל - סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו ,וקלחב
.םיהלאה ינפל