ג קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

.רבד לכל :ונורתפ - ץפח לכל

לא םישמ היה וליאו ,םירחא תא חמשמו חמש אוה ,םדאל ןב דלונש העשב - תדלל תע
רכוז היה וליא וילע חמש היה אל ,תומל ופוס ול דלונה הז ןבש החמשו התשמ תעשב ובל
.תומל ותע אוביש
אל וז רוקעל תע אביש ובל לא םש וליאו ,העיטנ תעשב חומשל םדא ינב גהנמו - תעטל תע
,הרמ ןתירחאו החמש ןתלחתש םירבד איבמ םימעפ וללה םיתע ,םלוכ ןכו ,הילע חמש היה
.החמש ןתירחאו הרמ ןתלחתש םירבד איבמ (איבהש) םימעפו
.הרמ ותירחאו החמש ותליחתש רבד ירה - תומל תעו תדלל דע
.החמש ותירחאו הרמ ותלחתש רבד ירה אופרל תעו גורהל תע
רשא השעמה תא םדאה אצמי אל רשא ילבמ" .ויתוירבמ ה"בקה םילעהש שרפמ ןיינעה ףוסבו
תעב חמש היה אל ,ףוסב היהיש המ םדאה עדי וליאש .(אי) "ףוס דעו שארמ םיהלאה השע
.ולבא תעשב רעטצמ היה אלו ,החמש

ןפוסו החמש ןתלחתש םירבד לע ףסומ הז ארקמ - למע אוה רשאב השועה ןורתי המ
םהש ןמזב םיחמש םה המ לע ינהמת :ונורתפ "למע אוה רשאב השועה ןורתי המ" ,הגות
םעטה והזש אלא לטביל ןפוסש םיעדויו ליאוה ,םהב םילמע

הפי ,ותוא השוע אוהש תעב ,וב למע םדאש רבד לכ :ונורתפ - ותעב הפי השע לכה תא .אי
.אלבא אלבא תעשב ,החמש החמש העשב ,ותושעל ויניעב
,םדאה בלב ה"בקה ןתנ החורה תעשב האור םלועהש יפל :ונורתפ - םבלב ןתנ םלעה תא םג
לש (םירבד) םלועב האורש המב חומשלו ,םרכ עטילו ,תיב תונבל ,החורה תעשב חומשל
רשא ילבמ" :שרפמש ומכ ,ףוסב היהיש המ החמש תעשב בשחמ וניאש ,םהמ םילעהו ,החמש
,ופוסב היהי המ השעמה שארמ םדאה אצמי אלש :"ףוס דעו שארמ 'וכו םדאה אצמי אל
.חמש היה אל ,ףוסב היהי המ שארמ האר וליאש

המ םא יכ ,ןורתי םהב ןיא .הלעמל םירומאה וללה םיתעה לכב - םב בוט ןיא יכ יתעדי .בי
.וייחב ומצעל האנה השועו ,הלק העשב חמש אוהש

ולמעב בוט האורו .התושו לכוא אוהש דבלב הז :ונורתפ - התשו לכאיש םדאה לכ םגו .גי
.םירחא והולכאי ראשהו ,ויסכנ לכמ םיהלא ול ןתנ הז - איה םיהלא תתמ

רחאו למע הזש ,השוע ה"בקהש המ לכ :ונורתפ - םיהלאה השעי רשא לכ יכ יתעדי .די
.לכאי
.םלועב תויהל יואר ךכ :ונורתפ - םלועל היהי אוה
לכ התשיו לכאיש דע םימי םדאה ךיראיש היה ןידב :םדא ךל רמאי םאש - ףיסוהל ןיא וילע
."ףיסוהל ןיא וילע" רמאנ ךכל ופכ יעיגי תא םירחא ולכאי אלו ,ורשע
.ועיגימ הנהנ םימי טועימב ירהש ,ול םיצורחה וימי תדמ ורצקתיש - עורגל ןיא ונממו
םירחא למע הזש המ"ש ה"בקה השעש הז רבדו :ונורתפ - וינפלמ וארייש השע םיהלאהו
,ימי םיטעמ אלה :רמאל םבל לא ומישיש ,וינפלמ םיארי תוירבה ויהיש ידכ (אוה) ,םילכוא
םירחאו תמ אוה רחמל ,אבה םלוע ייח םהמ הנוקו ,םיינעל יסכנמ םויה קלחמ יניא םא
.בוט תושעל בל לא םימישמ ויה אל ,םימי םיכיראמ ויה וליא לבא ,םתוא םילכוא

רבכ תויהל רשאו ,ךיניע ואר הז רבד ,רבכ עריאש תא :ונורתפ - אוה רבכ היהש המ .וט
לכבש ,רבכ היה המו ,תויהל דיתעה תא דומלל לוכי התא ,היה רבכש הממ :ונורתפ - היה
,ףדרנ תא שקבי םיהלאה :אבהל ןכו ,םהיפדור דימ םיפדרנה תא ה"בקה שקיב ורבעש תורוד
.םיפדורה ןמ היהי אלש םדאה רהזי ךכיפל

טפשמ ישנא ויהש םוקמ :ונורתפ - עשרה המש טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו .זט
ןכ יתיארשכו .עשר ישנא םמוקמב םיבשויו םה ורבע ,וב ןיבשוי קדצ ישנאו

פ"עא ,םש ויהש םינושאר :םיהלאה טופשי עשרה תאו קידצה תא - יבלב ינא יתרמא .זי
רזגו ,םיהלאה םתוא טפשו ,טועימב ואטח אלש רשפא יא ,קדצ ישנאו טפשמ ישנא ויהש
תרשע ואטחשכ :וניצמ ןכו ,םמוקמב םש ובשיו ,םושרגיו םיעשר ואוביו םשמ ונפיש םהילע
תדמל ירה (דכ-זי :ב"למ) םמוקמב םינורמש בישוהו ,םשמ םלגהו בירחנס אב ,םיטבשה
טופשי עשרה תא םגש הארת ךפוסש ןכש לכו ,םיער םישעמ טועימ םיקידצה ןמ הבוג ה"בקהש
."םיהלאה טופשי עשרה תאו קידצה תא" :רמואש ומכ ,םיהלאה
םיקידצה ולגש תע אבש םשכ ,םש השענש השעמה לכ לע םיהלאה טופשיש - ץפח לכל תע יכ
.הברה ואטחש לע םשמ םיעשר ודבאיש תע הארתש ךפוסש ןכש לכ ,תצקמב ואטחש לע םשמ

האר ,ושעש ןוע תצקמ רבד לע - םיהלאה םרבל םדאה ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא .חי
.םמוקמב ובשיו םובירחיש ה"בקה
השעמב וליפאש וריכיו םדא ינב םיאור ויהיש דע :ונורתפ - םהל המה המהב םהש תוארלו
הימרי ;םנח לע וניאו - ,קידצה תא ריתכמ עשרה תא םיאורשכ םיהות - ,המהבכ םה םהלש
ךרד עודמ ,ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ,ךילא בירא יכ 'ה התא קידצ" (א-בי הימריב םש) רמוא
עשר יכ ,טפשמ חצנל אצי אלו הרות גופת ןכ לע" :םערתמ (ד-א) קוקבח ןכו "החלצ םיעשר
אוה םנח לעש ול הארמ ה"בקה (רבד) ףוסו ,"לקועמ טפשמ אצי ןכ לע ,קידצה תא ריתכמ
.קעוצ
םיאבו םירבוע ולאש ,הז רבד ה"בקה השע ךכיפל - םהל המה המהב םהש תוארלו :א"ד
.םהלש השעמב וליפא ,המהבכ םהש ועדיש ידכ ,םיעשר םהש פ"עא ,םהיתחת םיבשויו םירחא

.רפעה לא בש לכהו ,המהבה םג םדאה םג - דחא םוקמ לא ךלוה לכה

ןיב דוע תרזוח הניאש ,הנממ השענ המ הלעמל הלוע איהש םדאה ינב חור עדוי ימ .אכ
לוכי ינא ףוגה לע :רמולכ ,הנממ השענ המ ץראל הטמל תדרוי איהש המהבה חור ןכו ,תוירבה
,התחונמ ךאיה עדיל הירחא רותל לוכי ימ ,חורה לע לבא ,רפעה לא בשש יפל ,וירחא שפחל
ינא האור ,רפעה לא בש לכהש האור ינאש רחאמו

החמש :ונורתפ :וקלח אוה יכ ,םייחב ודועב וישעמב םדאה חמשי רשאמ בוט ןיא יכ .בכ
אוה יכ" ,םירחא והושרי לכה ראשהו ,ול שיש ולמע לכמ ,דבלב וקלח והז ,וישעמב חמשש
.וירחא היהיש הממ תוארל ונאיבי ימ יכ ,"וקלח
עדוי וניאו וירחא וינבל ויסכנ חינמש ופוסש לע בצעתי ,וישעמב חמש אוהש דע :רמאת םאו
דמוע אוהש םלועב חמשי :ךירבדל הבושת .לכה תא דבאיו לכס וא ,ודיב ומייקתיו היהי םכחה
."וירחא היהיש המב תוארל ונאבי ימ יכ" ,וירחא היהיש המב בצעתי לאו ,וב