ד קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

רבד הלעמל ,ןושארה ירבדל רזוח ינא דוע :רמואה םדאכ - 'וכו האראו ינא יתבשו
דמילו "'וכו טפשמה םוקמ" (זט-ג) רמאש ומכ ,םיקשענה לע םימר םיקשועהש רודב בותכה
ונאיבי ימ יכ" דע ,שרפמש ומכ ,ץפחה לע המתת לא קידצב לשומ עשרהש רוד תיאר םאש
.'וכו םיקושעה לכ תא האראו ינא יתבשו :רפסמש ומכ ,הז ןינע לע רזוח וישכעו 'וכו "תוארל
.םהיקשוע דימ םתוא עישומ ןיאו םיכוב :ונורתפ - םיקושעה תעמד הנהו
'וכו ינא חבשו :ךכיפל ,חכב םהילע םיאבש - חכ םהיקשע דימו

.ןקשוע םדא ןיאש יפל - םיתמה תא

םוקל דיתע ןיידעש רוד :היה אל ןדע רשא תא םיתמה ןמו םייחה ןמ - םהינשמ בוטו
,םיקושעה ןמ אלו ,םיקשועה ןמ אל היה אל יכ ,ול בוט הז בוטבו :'וכו האר אל רשא .םהירחא
סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובושיו ,רודה רשכתי וימיב אמשו ,ערה השעמ לכ תא האר אלו
.םהיפכב רשא

רשכתמש - השעמה ןורשכ לכ תאו ,רשעתהל ידכ למע םדאש למע תא יתיאר למע לכ תא
.תוחפשו םידבע תונקלו ,םרכ עטיל ,האנ תיב תונבל הכאלמב
ןיקסוע וירבחש האור ,והערמ שיא תאנק םושמ אלא ונניא הז לכ - והערמ שיא תאנק איה יכ
תיב הנוב ,ובושיבו םלוע תכאלמב אוה םג רשכתמו ,םהב אנקמו .ובושיבו םלוע לש ונינבב
.לבה הז םג ךכיפל ,ןכ וניאו ,םלועל וב בשיש רובס ,םרכ עטונו

ןורשכ לכו למע לכ לבהל בשוח אוה רחאל :רמאת םלאו - וידי תא קבוח ליסכה
תושעלמ "וידי תא קבוח ליסכה" רמאנ ךכל ?לטב ול בשי ,וחינמ ופוסש (ךכ) יפל ,השעמה
- ?תונלטבה ול םרוג המו הכאלמ
ותיב ישנא םהב סנרפל .ול היהש ויסכנ הלכמ ,ורשב תא לכואש ול םרוג - ורשב תא לכואו
.ורשב םהש

ןוממה ירחא טהולו עגייתמש םדאה תא ,לבהל בשוחו הניג ירה - 'וגו תחנ ףכ אלמ בוט
?השעי דציכ אלא .ירמגל ותכאלממ לטבו וידי תא קבוחש ליסכה תא הניג םגו .ידמ רתוי
ומכ .םיבורמ םיסכנ אוצמל ידכ ידמ רתוי עגייתי לאו .תחנב ותיב ישנא תסנרפ ידכ לומעי
רכש םדאל ול בוט :ונורתפש "חור תוערו למע םינפח אולממ ,תחנ ףכ אולמ בוט" :שרפמש
.ידמ רתוי העיגיבו למעב ול אוביש הבורמ רכשמ ,תחנב ול אוביש טועימ

ץק ןיאו כ"פעאו ,ויסכנמ וסנרפתיש ךרוצל למעו עגיש רמול לכויש - ול ןיא חאו ןב םג
.ןוממ ץבקל הלילו םמוי לומעיש - ולמע לכל
.ןוממה רחא רידת למע אלא ,עבשנ וניא הברה ןוממ סנכש פ"עא - רשוע עבשת אל וניע םגו
."למע ינא ימל" רמולו ובל לא םושל ול היהו - למע ינא ימלו
.ותוא םילכוא םירחאו ,תמ ינא רחמלו ,רידת למע ינאש - הבוטמ ישפנ תא רסחמו
.אוה ער ןינעו לבה :תאז השועש ימ לכ - לבה הז םג

שי רשא :שרפמש ומכ ,םינב הנממ דילויש השא אשיש םדאל ול בוט - םינשה םיבוט
רכש םינב 'ה תלחנ הנה (ג-זכק םילת) רמאנש ,םינב אלא בוט רכש ןיאו ,םלמעב בוט רכש םהל
.ןטבה ירפ

הירפב םדא קוסעי ךכיפל - ומיקהל ינש ןיאו ,לופיש םדאל ול יואר וליא - ולפי םא יכ
סמחה ןמו ,הערה וכרדמ שיא שיא ובושיו ,רודה רשכתי וימיב אמשו .ול ודמעש ידכ ,היברו
.'וגו םייחה ןמ ,םקשוע םדא ןיאש ,ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשמ" ,ךכיפל םהיפכב רשא
וארש ,ותמ רבכש םתואמ ,םהינשמ בוט :ונורתפ "היה אל ןדע רשא תא םהינשמ בוטו" :א"ד
(ימ) םהינשמ בוט ,הנדע םייח םהש םתואמ םגו ,חכ םהיקשוע דימו םיקושעה תעמד םרודב
.םיקשענה לע םיקשועה וברש רודה ותוא םקש םדוק תמש
תמש ירשאו ,ודימ ליצמ ןיאו ,ןויבאו ינע היה אלש םדוק :ונורתפ - "היה אל ןדע רשא תא"
.שמשה תחת השענ רשא ערה השעמה תא האר אלש ,רודה ותוא םקש םדוק

ומחיו (טל-ל תישארב) ומכ ,םהינשמ ןב דלונ - םהל םחו וידחי םינש ובכשי םא םג .אי
.תולקמה לא ןאצה

הרהמב אל וינב ינשו באה ,השלש םהשכ ןכש לכ ,ודגנ ודמעי םינשה ,דחאה ופקתי םאו .בי
."קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו" :שרפמש ומכ ,םדגנכ םדא דומעי

אוהש :ינש ,דלי אוהש :דחא ,תועירגל םירבד ינש וב שיש פ"עא - םכחו ןכסמ דלי בוט .גי
כ"פעא ,םימכחה ןיב ותוא ןיבישומ ןיא ןכסמה ןכו ,םימכחה ןיב סנכנ וניא דלי םתסו ,ןכסמ
,ןקז אוהש :ינש ,ךלמ אוהש :דחא ,חבשל וללה םירבד ינש וב שיש :ליסכו ןקז ךלממ ,אוה בוט
ומכ רהזהל עדי אל ותונקזב דוע אלא ,ותדליב רהזנ אלש ול יד אלש ,ותונקז ול ליעומ המו
ןתנ אלו "ליסכו ןקז ךלמ"ל הניגו "םכחו ןכסמ דלי" חביש ןינעה תלחתב ,ותודליו רהזנ אלש
:ךלוהו שרפמ התעו ,הזל הניגו הזל חביש םעט המ ,וירבדל םעט

- ויתחת דמעי רשא ינשה דליה םע ,שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר .וט
דומעי רשא םכחו ןכסמ דלי :אוהש ,ינשה דליה םע םיכלהמו ליסכו ןקז ךלמה םיחינמש
.ויתחת ךולמיו

וכילמהו והוריבעהו ,ליסכ ךלמב וחמש אלש - םהינפל היה רשא לכל ,םעה לכל ץק ןיא .זט
אלא ,ליסכ ךלמב וחמשי אל םינורחאה תורודה םגו - וב וחמשי אל םינורחאה םג ,ויתחת רחא
ידי לע הברה הבוט דבאמ םדאש - חור ןויערו לבה הז םג .ויתחת רחא וכילמיו והוריבעי
.ויתוטש

םדוק הריבע רבד לכמ ךל רמשה :ונורתפ - םיהולאה תיב לא ךלת רשאכ ךלגר רומש .זי
:ךלוהו שרפמש ומכ ,ךתלפת עומשל בורק ה"בקה היהי זאו ,םיהלאה תיב לא ללפתהל ךלתש
הממ רתוי ךתלפת עומשל ה"בקה בורק היהי רתוי :ונורתפ - חבז םיליסכה תתמ עומשל בורקו
חבז" (ח-וט ילשמ) רמוא אוה רחא םוקמב ןכו ,תולועו םיחבז המכ םיאיבמ םיליסכה ויהש
יכ" (וט-י-גכ םירבד) רמואש ארקמל בורק הז ארקמו ,"ונוצר םירשי תלפתו 'ה תבעות םיעשר
תתלו ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא 'ה יכ ,ער רבד לכמ תרמשנו ךיביוא לע הנחמ אצת
."רבד תורע ךב הארי אלו ,שודק ךנחמ היהו ,ךינפל ךיביוא
תויבנ יליא לכ בירקמו ,המימשה ויפכ שרופו תסנכה תיבל אבו ,תוריבע אלמ אוהש םדא לבא
,םש) רמואו ,'ה רמאי םכיחבז בור יל המל (הי-א היעשי) רמוא בותכה וילע (ב-זי ה"ר האר)
.עמוש ינניא הלפת וברת יכ םג (וט םש
םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךל רמשה - "םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךלגר רומש" :א"ד
(כ-טי ארקיו) הפורח החפש םע בכושש הז ןוגכ ,תומשאו תואטחב המש אובל ליגר אהת אלש
םשא ליא אוה וז הריבע לש השנוע לכ ירה :רמאתש ,ךפקות ךרצי אהי אלש ,םשא ליא איבמו
יוה אלא !ןכ רמאת לא ,יתואת תא טיקשאו איבמ ינא תומשא המכ וליפא ,הילא אובא םא
.(ןברק) איבהל ךרטצת לאו ,הריבעה ןמ (ךמצע) ענמו ,ךארוב לוקב עומשל בורק
לע ןברק ןיאיבמו םיאטוחש םיליסכהש .ןברק איבתו אטחתשמ - חבז םיליסכה תתמ
דוע תושעלמ (הבושתב בושל) בל לע םימש םניא :ונורתפ - ער תושעל םיעדוי םניא אטחה
,הריבעה ןמ ומצע תא שרופו וארוב לוקב עמושש הזמ ,ער אוהו ,ןברק הילע איבהלו הריבעה
.ןברק איבמ וניאו
,בוט חבזמ עומש הנה (בכ-וט א"מש) רמוא אוה לאומש ןכו - ער תושעל םיעדוי םניא יכ
אלו םכיתובא תא יתרבד אל יכ (גכ ,בכ-ז הימרי) רמוא אוה הימרי ןכו ,םילא בלחמ בישקהל
יתיוצ הזה רבדה תא םא יכ חבזו הלוע ירבד לע םירצמ ץראב םתוא יאיצוה םויב םיתיוצ
.'וגו ילוקב ועמש :רמאל םתוא