ה קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

ורמאש םשכ ,תושק רבדל - םיהלאה ינפל רבד איצוהל רהמי לא ךבלו ,ךיפ לע להבת לא
אל םא" (חכ-די םש) (ה"בקה) םהל בישהו ,ונתמ ול הזה רבדמב וא (ב-די רבדמב) רבדמה רוד
."'וגו םכירגפ ולפי הזה רבדמב (טכ) םכל השעא ןכ ינזאב םתרבד רשאכ
לכ ,רובג לע שלח תמיא הטמל רובגו הלעמל שלח וליפאו - ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ
.הטמל שלחהו הלעמל רובגהשכ ןכש

,םירוהרה בורב אובל םולחה ךרד - םירבד בורב ליסכ לוקו ,ןינע בורב םולחה אב יכ
ילשמ) יכ ,"םירבד בורב ליסכ לוק" ןכ ,ורבדי אושה תומולחו (ב-י הירכז) ,םויב רהרהמ םדאש
.עשפ לדחי אל םירבד בורב (טי-י

פ"עא ,םרדנ תא ןירחאמש ולא - םיליסכב ץפח ןיא יכ 'וגו םיהלאל רדנ רודת רשאכ
.ןהב ה"בקהל ץפח ןיא ,ןמז רחאל ותוא ןימלשמש
.רתלאל - םלש רדת רשא תא

ינפל רמאת לאו .םלשת אלו םיברב הקדצ קוספתש - ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא
גגוש רמאת לא ,תרדנש המ תובגל ךלצא ןיסנכנ הקדצ יאבגשכ :ונורתפ :איה הגגש יכ ךאלמה
.ךכ לכ ןתיל תלוכי ידיב ןיאש יתעדב יתתנ יתרדנש רחאל ,יתרדנש העשב יתייה
יכ השעמ וב ןיאש ,הזכ לק רבדבש הז םדא אוה בולע :ונורתפ - ךלוק לע םיהלאה ףצקי המל
הנשמב ונינש ,וידי השעמ דבאי - ךידי השעמ לע לבחו ,ןתנ אלו הקדצ קספש ,דבלב לוק םא
."ןוימטל ןידרוי םיתב ילעב יסכנ םינתונ םניאו םיברב הקדצ יקסופ ןועב" (ב ,א-טכ הכוס)

,הלעמל בסומ הז ארקמ - ארי םיהלאה תא יכ ,הברה םירבדו ,םילבהו תומולח בורב יכ
תא" !ךרקי ךכו ךכ :םולחב ךתוא ןימייאמ ויה םאש ,ןינע בורב םולחה אב יכ (ב) רמואש
תא" ,םיהלאה ינפל רבד איצוהל ךצעימ ךבלשכ ןכו ,םולחה ןמ ארית לאו !"ארי םיהלאה
."ארי םיהלאה

םיינע הארת םא :ונורתפ - ץפחה לע המתת לא ,הנידמב הארת טפשמ לזגו שר קשע םא
ארוק םהמ דחא ןיאש רוד הארת םאש ,םילזגנ קדצהו טפשמהש הארת םא ןכו ,םיקשענ
הובג לעמ הובג יכ ,םלבוס ה"בקה ךאיה - ץפחה לע המתת לא ,הנומאב טפשנ ןיאו ,קדצב
,ןירזוח ןיאש ןויכו ,הבושתב ובושיש םהל ןיתממ ,םיהובגה לכ לע הובג אוהש ה"בקה - רמוש
.ושעש קדצו טפשמ לזג לע םניד םהמ תובגל םהילע םיהובג איבמ
.רבדה תא רמש ויבאו (אי-זל תישארב) ומכ ,ןיתממ :ונורתפ - רמוש

,איה רבד לכב המדאה תדובע לש הנורתי :(דבענ הדשל ךלמ) - איה לכב ץרא ןורתיו
םאש ,האובתל ךירצ ךלמ וליפא דבענ הדשל ךלמ .עקרק ילודיג לכבו ,תוריפבו ,האובתב ,ןייב
בהזו ףסכ לכב ול ןיא ,ויתולייח סנרפל האובת ול ןיא םא ,בהזו ףסכ םיאלמ םיתב המכ סנכ
.האנה סנכש

םדא שי :תועיד יתש - לבה הז םג ,האובת אל ןומהב בהא ימו ,ףסכ עבשי אל ףסכ בהא
,ףיסוהל למע העשו העש לכ אלא ,ףסכ עבשי אל רפעכ ףסכ רובצי םאש ,ךכ לכ ףסכ בהואש
ןומה בהואש םדא ךל שיו ,הברה תיב ינבו ,הברה םידבע תונקל (ונייה) ,בר ןומה בהוא וניאו
סנכש הז ,לבה םהינשו ,םסנרפל המב האובת ול ןיאש י"פעא ,תיב ינבו תוחפשו םידבעב בר
וליפא ול ידש ,רבכ סנכש המב עבש וניאש !אוה לבה ,ףסכ עבשי אל ןיידעו ,הברה בהזו ףסכ
.לבה הז םג םסנרפל המב האובת ול ןיאו בר ןומה בהואש הזו ;ותצקמב

אוה דובכו ,ול היה יואר ,םדאל הבוטה תוברב :ונורתפ - הילכוא ובר הבוטה תוברב
לבא ,ונממ םיסנרפתמ םיינע ויהישו ,תיב ינבו ,תוחפשו םידבע ןוגכ ,הילכוא ובריש םדאל
תואר םא יכ ,הילעבל ןורשכ המ ,םירחאל אלו ,ןהמ האנה ול ןיאו הברה םיסכנ סנוכ םדאשכ
.ויניע

תורצוא סנכ אלש הזל ול חונ :ונורתפ - לכאי הברה םאו טעמ םא ,דבועה תנש הקותמ .אי
הזש ,הברה בהזו ףסכ סנכש הזמ ,ותיב ישנא תסנרפ ידכ ותמדא דבועו ,וימימ בהזו ףסכ
ןיב ,ותנש היהת הקותמ ברעב הדשה ןמ אובישכ ,ותמדא תדובעב םויה לכ עגי ,ותמדא דבועש
אלא ,ןושיל ול חינמ ונניא סנכש ןוממה ,םיסכנב עבשש רישעה הזו ,לכאי הברה וא טעמ םא
."הגאד הברמ םיסכנ הברמ" (ח-ב תובא) הנשמב ונינש ןכו ,הלילבו םויב וילע גאוד

ןוממ ץבוק םדא ?דציכ .ותערל וילעבל רומש רשוע ,שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי .בי
שא וא ,ותוא םיחפקמ םיטסיל וא ,ולטונ תוכלמ וא ודבאמ רחמו ,וימימ ונממ עבש אלו ,הברה
.ךלוהו שרפמש ומכ ,םיב תעבוט ותניפס וא ,ותפרוש

ותנש הלזגנו ,םינש המכ ולצא רומש היה ותערלש אצמנ - ער ןינעב אוהה רשעה דבאו .גי
דילוהו :שרפמש ומכ ,דבא רבכש ,וחינמ וניא וירחא וערזל םגו (אוהה רשועה) דבא ףוסלו ,וילע
.המואמ ודיב ןיאו ןב

המואמו (ךלי ןכ) אב רשאכ :ונורתפ - אבשכ תכלל בושי ,םורע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ .די
לוכי םדא ןיאש ,ןכש רחאמו ,וייחב למעש ולמעמ תצקמ ודיב ךלויש ידכ ולמעב אשי אל
המש ךלוה אוהש םלועב ויסכנ לכמ תונהיל

דא ןיש טנט :וקלח אוה יכ - רמוגו תותשלו לוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא הנה .זי
.חמשו התשו לכאש המ םא יכ וב קלח ול ןיא סנכש המ לכמ ,ז"עלב

.איה םיהלא תתמ 'וגו םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ םג .חי

ךכיפל ,וייח ימי ויהי הברה אל יכ - רוכזי :ונורתפ - וייח ימי תא רוכזי הברה אל יכ .טי
.ויסכנמ הנהי םייחב ודועב
:רמול ,וילע דיעמ וליאכ ,ןוממ ול ןתונ ה"בקהשכ :ונורתפ - ובל תחמשב הנעמ םיהלאה יכ
.ונממ הנהיתו ,וב חמשתש ידכ ,הז ןוממ ךל יתתנ ינא