א קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר


ארקנ רחא םוקמבו .וילא המכחה תא ליהקהש םש לע תלהק ארקנ המלש :תלהק ירבד
.םיברל האיקמו הפסוא היהש (א-ל ילשמ) אקי ןב רוגא
ותונקז תמחמ חכ שת היהש ,הבקנ ןושלב ארקנ ךכיפל ותונקז תעב הזה רפסל רביחש א"יו
.הבקנכ

:אוה ךפוהמ ארקמ :תלהק רמא םילבה לבה
.שממ וב ןיאש רבד םילבהבש לבה םה הזה םלועה ינינעש :תלהק רמא
.ונינע לע רבדה קזחל ךכ רבדה לופכל ארקמה ךרד וטושפ יפל :לבה לכה םילבה לבה

אלה ,הזה םלועב םינינק הנוקו למע אוהש ולמע לכב םדאל היהי תלעות המו :ןורתי המ
.םילבה לבה לש ושוריפ והזו ,לכה חינלו תומל ופוס רמולכ אב רודו ךלוה רוד

רודל ןוימד אוה לכה ,םיה לא םילחנה ךולהו שמשה בובס ריכזהש המ 'וגו שמשה חרזו
.ךלוה

םעו םורד לש דצה לכ רמולכ :חורה ךלוהו שמשה בוביס ריכזהש המ 'וגו שמשה חרזו
.לומתא חרזש םוקממ םויה חרזיש ידכ ,הלילב ןופצב חורה רזחו בש ויתוביבס

םיעיגי םה םלוכ הזה םלועב םהב קסעתמ םדאש םינינעה לכ :םיעגי םירבדה לכ
םאש הלודג הער איה וזו ,חרוטה ןמו העיגיה ןמ רבדל לכוי אלש דע ,םהיקסוע תא םיחירטמו
.ןורתי ול ןיא םא םולכ ךכב ןיא חרוטו למע היה אל
שקבמ ןידעש ,העיבש וניע ןיא םלועבש ףסכו בהז לכ םדאל ול היה םאש :תוארמ ןיע עבשת אל
ונזא אלמת אל םלועבש תויכלמ לכב הלשממ ול שיש ול ורמא םאו רתוי תונקלו לומעל
רודש ןויכ ול היהי ןורכז המ ףוס ףוסו .אצמי םא רתוי שבכלו לומעל הצור ןיידעש ,עומשמ
,םלועב שדחתנ אמש רמול םדא לכויש שמשה תחת שדח לכ ןיאו תומל ופוסו ,אב רודו ךלוה
.ונילמעמ ןורתי התעמ ונל היהיו

תורודלו ,םינפלמ היה רבכש שדח וניא ,שדח אוה הז האר םדאה רמאיש רבד שי םאו
םינושארה תורודל ןורכז ןיאש יפל ,והונעמש אל ךאיה רמאת םאו ;ונינפל ויהש םינושארה
ויהיש םתוא םע ןורכז םהל היהי אל ויהיש םינורחאל םגו םהיתורקמו םה וחכשנ רבכש
.הנורחאל

םדאש ער קסעו ןינע אוהש יתיארו ,םדא ינב השעמ לע :םימשה תחת השענ רשא לכ לע .גי
םלועב וב קוסעלו תונעל םדאה ינבל ןיינעה הז םיהולאה ןתנש אלא ,למעב ןורתי ול ןיאו למע
הזה

חור העור םירפא ול המודו ,חור ןויער שרפתמ ךכו ,םולכ לש קסע רמולכ :חור תוערו .די
.ע"באר שריפ ךכו .תונוזב קסעתמ (ג-טכ ילשמ) תונוז העורו ,םילבהב קסעתמ (ב-בי עשוה)

רבד אוה ,ןורתי ול ןיא ףוסבלו ,וימי לכ למע םדאש הזה ןינעה :ןוקתל לכוי אל תוועמ .וט
רבד) ללכב תונמהל לכוי אלש :אוה רסוחמ רבדו ,ותוא ןוקתל םדא לכוי אלש לקלוקמו תוועמ
.ןוגהו םלש רבד (ללכב
,ונממ בושח למע ךל ןיאש :המכח תעדל יבל הנתאו
,תוטשה אוה :תוללוה תעדלו
ןיבא ;המכח בורב בוט עדילו לכשהו תוללוהה רקיע :רמולכ ,המכחה לכש לכש :תולכשו
תמכח הניא הזה רפסב הרומאה המכח לכו ;יסעכו ירעצ הבריו ,ןורתי הזה םלועב ןיאש
.תעדה תמכח אלא ,הרותה