ב קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

םא יכ בוט יל ןיא ,לבה םה םלועה ינינע לכו ליאוה :רמולכ :הכסנא ,יבלב ינא יתרמא
,חומשל
,ךתוא הסנא ומכ :הכסנא
,חמשו קחוש םדאש םימעפש ,לבהו תוטש אוהש יתרמא קוחשל ירהש ,לבה אוה הז םג הנהו
,םדאל השוע וז המ החמשה ןכ םאו קוחשה ךותב ול עריא המ עדוי וניאש ,תוכבל יואר היהו
.הל שי ןורתי המו

בורב יכ ;יתרמאש ומכ ,בוט וניא הדבל המכחה לע קיסעהל :רמולכ :יבלב ינא יתרת
יתרמא קוחשל :יתרמאש ומכ ,בוט וניא ודבל תוללוהה לע ןכ ומכ קימעהלו ,סעכ בור המכח
זחאו המכחב גהונ יבלו ,םלועה יגונעתב גנעתהלו ירשב ןייב ךושמא :השעא המ אלא ,ללוהמ
םיכרד 'ג רחא רוקחאו ,דחי םהינש שופתא אלא ,ודבל הזל אלו ,ודבל הזל אל רמולכ ,תולכסב
ושעיו ןורתי םהל היהיש וכירוא תושעל םדא ינבל בוט םהמ דחאמ הזיא הארא רשא דע ,וללה
ותוא

.הלחת גונעתה ךרדה שפת ךאיה שרפמ וישכע :ישעמ יתלדגה

;טשפה יפל ,רמז-ילכ ינימ ןה ולא םג :תודישו הדיש ,רמז ינימ :תורשו םירש

,המכחה ןמ יתלשרתנ אל ,גונעתה לע יתקסעש פ"עאש :יל הדמע המכח ףא
.רתוי אלו יפוג הנהנש טעמה ותוא :ילמע לכמ יקלח היה הזו

,םירחאל ילמע לכ חינאש אצמנ ,אב רודו ךלוה רודש ןוויכש :שמשה תחת ןורתי ןיאו .אי
.ללכ ןורתי היהי אל ילו

יתחנה ,ופוסו ורקיע לכ יתיארו ,גונעתה ךרד יתרקחש רחא :רמולכ 'וגו ינא יתינפו .בי
,ןפוסו ןרקיע תוארל תולכסהו המכחה ךרד רחא רוקחל יתינפו ,וב קסעתהל בוט ןיא יכ ,ותוא
אוה ימ יכ "חור תוערו לבה לכה הנהו" ,הנוע (די) ןוילעה ארקמ לש ופוס לע םדאה המ יכ
.םימשה ןמ והונקתו והושע רבכש ותוא ,ילמע לכב טולשיו ירחא אוביש םדאש

תולכשהו המכחה ביט תוארל ינא יתינפו ,הנוע ןוילעה ארקמה תלחת לע :ינא יתיארו .גי
ירהש ,רכינ ךאיהו תולכשה ןמ המכחל ןורתי שיש רוריבב יתעדיו ינא יתיארו ,תוללוההו

'וגו ושארב ויניע םכחה .די

:לבה תולכשה לע המכחל שיש ןורתיה הז םגש יבלב יתרבדו .וט
.לבה אוה יתלמעש הז םג :לבה הז םג .לבה אוה

;רתוי למעל אלש :יתלמעש למעה לכ לע יבל תא שאיל

הנומאבו תורשכב :ןורשכבו .אכ

םדא ינב אצמתש :איה םיהולאה דימ התשיו לכאיש םא יכ הזה םלועב םדאב בוט ןיא .דכ
.םלועב חומשל םימשה ןמ םדיב ןיקיפסמ ןיאו ,םמצע לע וליפא ןיע ירצ םהש

.ולמעב חמשיש םלועב םדא ןיא :ינממ ץוח ,ולמעב חומשל :שוחי ימו לכאי ימ יכ .הכ

הזה ארקמה ללכב ןיא םלוא ,זי-זכ בויא) שבלי קידצו (עשר) ןיכי ןינעב :בוטל תתל .וכ
.שבלי קידצו (עשר) ןיכי :ליגרה
,וב חמשי - אוה ולמעב חרוטש ימש היה ןידה ןמש ,םלועה ילבהמ דחא אוה הז :לבה הז םג
.היהי עשר ןיב היהי קידצ ןיב