ג קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

,הוש םנמז ןיאש :רמולכ ,ןמזו תע ארובה ןקית םלועבש םינינעו םיצפח לכל ,ןמז לכל
:ךלוהו רמואש ומכ

:'וגו תומל תעו תדלל תע

וליפא אלה ,וב למע אוה רשא למעה השועש ןורתיה אוה המ רמולכ :השועה ןורתי המ
ורזוע םדאש םימעפש ,ןורתי ול ןיא ,הוש השעמה ןמז ןיאו ליאוה ,םלועל דע םייק היה םא
םלועל השעמל ןמזה הנתשי אל וליפא וא ;סרהיו ונמז הנתשי רחמלו ,דחא תיב םויה הנובו
.ןורתי ול ןיא ,תמ אוהו

תא רמואו וסלקמ ךכיפל "תומל תעו תדלל תע" רמאש ינפמ :ותעב הפי השע לכה תא .אי
,וב קוסעל םדא ינב לש םבלב ןתנ וילבהו םלועה ןינע םג ;ותעב ןוגהו הפי ארובה השע לכה
ינפמ :רמולכ 'וגו אצמי רשא ילבמ וילבהבו םלועה ינינעב םיקסעתמ םהש םהל םרוג המו
ויה םאש ,ףוס דעו שארמ םיהולאה השע רשא השעמה תא םיריכמו םיניבמ םיאצומ םניאש
.וב קסעתהלמ םישרופ ,הזה םלועב ןורתי ןיאש ןיאור ויה ,םיריכמו םיניבמ

ןיא םדאה השעמבש פ"עא :רמולכ ,םלועל היהי אוה םיהולאה השעי רשא לכ יכ יתעדי .די
יוניש ןיאש םלועל םייק אוה ,ארובה השעמ וישעמ לכו ,וילע הנתשמ ןמזהש יפל ,ןורתיו שממ
ואריש ידכ ןמז יונישב ךכ ומלוע ןקיתו השע םיהולאהו ,ונוצרב אלא וישעמל אלו הלאל ןמז
.ארובה ןמ ארי היהי אל םלועל דע םייק התיה אלא ,םדא לש ונמז הנתשי אל םאש :וינפלמ

היה אלש פ"עא רמול םדא לכויש ומלוע ארובה שדחמ וניאו וישכע אוה רבכ היהיש המ .וט
ןמ ףדרנו היה רבכש רבד םלועל איבהל שקבי םיהולאהו ,ונל ןורתי היהי ונינומדקל ןורתי
.שדח רבד איבהל שקבמ וניאו ,םלועה

יאכזה תא םיבייחמו דחוש םיניידה םילבקמ םימעפש :עשרה המש טפשמה םוקמ .זט
.אוה ןושל לפכ :קידצה םוקמו ,הזמ לודג עשר ךל ןיאו ,בייחה תא םיכזמו

השעמ לכ לעו ,ץפח לכל השע ןמזו תע יכ .םתוא טופשל ארובה דיתע :םיהולאה טפשי .זי
.םהל ןקיתו השעש ןמז ותואב ונייה ,םש טופשי

םדאל ןורתי היהי אלש הז ןינעב ומלוע תא ןקיתו השע םיהולאה :םיהולאה םרבל .חי
:ךלוהו שרפמש ומכ המהב םהש תוארלו םמצע ררבל םדא ינב ועדיש ידכ המהבה ןמ רתוי

'וגו םדא ינב הרקמ יכ .טי

המיתה א"ה איה וז א"הש רמול ןיא :הלעמל איה הלועה םדאה ינב חור עדוי ימ .אכ
דקניהל הל היה ןכ םאש ,הטמל איה תדרוי םא המהבה חורו ,הלעמל איה הלוע םא שרפלו
לא בושת חורה" (ז-בי) רפסה הז ףוסב רמא ומצעב אוה יכ דועו ,המיתה א"ה לככ ,חתפ ףטחב
:ושוריפ אוה ךכו ,העידיה א"ה איה וז א"ה אלא ,עודי רבד אוה אמלא ,"הנתנ רשא םיהולאה
הז ימ ,יאדוב "הטמל איה תדרויה המהבה חורו" ,יאדוב "הלעמל איה הלועה םדאה ינב חור"
הלוע יחורש ינפמ המהבה ןמ ינא בוט :רמול םדא לכויש ,הארמ תרכהב ותוא עדוי םדא ןב
.םימשל

ןמ וקלח לבקל הצורש ימ תושעל םדא לכויש בוטה :רמולכ 'וגו בוט ןיא יכ יתיארו .בכ
חינא המ :רמולכ :וירחא היהיש המב תוארל ,וישעמב םדאה חמשיש אלא וניא הזה םלועה
.ירחא ינבל ריישאו