ד קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

םיתמה לבא ,םיבלענו םיקשענ םתויהל םלועב םירעטצמו ןיידע םייח המה רשא םייחה ןמ
.ןיידע ומכ :הנדע ,רעצה הזמ ואצי רבכ

.ןיידע ומכ :ןדע

.ןורתי ול ןיאש רבדב למעלו תונקתהל יל המ יכ :חור תוערו לבה הז םג

אלא וייח ידכ ליבשב וליפא ללכ למעל הצור וניאש ימ םגו :וידי תא קבוח ליסכה
;וייח ידכב למע תויהל םדאל ול יואר יכ ,ליסכ אוה ורשב תא לכואו וידי תא קבוחש
.האנקבו וחור וצרב :חור תוערו

,ינש רבח ול ןיאו דיחי אוהש םדא אצמת :דחא שי
;וליבשב למע ינא הז רמאיש :ול ןיא חאו ןב םג
."למע ינא ימל" רמוא וניאו :למע ינא ימלו

םהל שי דחי םדועב םינשהש :דחאה ןמ וקסעתיש קסע לכלו ןינע לכל םינשה םה םיבוט
ךאיה ךלוהו שרפמו ,םלמעב בוט רכש

.'וגו ולפי םא יכ

וב שיש :ןכסמ דלי בוט ,הלעמל הנוע וניאו ,וז איה המצע ינפב המכח :ןכסמ דלי בוט .גי
,דליו ןכסמ אוהש ,אתועירגל םיתש
תיבמ וליפא םכחו ןכסמ דליה יכ ,ןקז אוהו ,ךלמ אוהש ,חבשל םיתש וב שיש :ןקז ךלממ
ותוכלמ ךותב וליפא ןקזה ךלמהו ,וניבא ףסוי היהש ומכ ותמכח בורב ךולמל אצי םירוסאה
.ותוליסכ תמחמ שר תויהל דלונ אוה ורשע ךותבו

תחת ודמעיש םינבה םה ולא :ינשה דליה םע ,הלעמל הנוע וניא :םייחה תא יתיאר .וט
.ויחא דמועש ינשה רודה לעו רודה הז לע יתבשיחו יבל יתתנ :רמולכ ,תובאה

היה אלו תורודה ינש ולא לש םהינפל ויהש תורודה לכל :רמולכ :םעה לכל ץק ןיא .זט
,הזה םלועב וחמשי אל ימנ תורוד ינש ולא םג רמולכ :םינורחאה םגו הזה םלועב ןורתי םהל
יפל ,תורוד 'ב ריכזה ךכיפל ,הלחתמ היהש ומכ ז"הועה לבה אוה וישכע םג :לבה הז םג יכ
.םינבהו תובאה .תורוד ינש אלב אצמהל םלועה (םלועל) רשפא יאש

תבדנ איבהל ךרטצת םאש םיהולאה תיב לא ךליל ךרטצת ךאיה רהזיה :ךלגר רומש .זי
ירבד עומשל היהת בורקו .בוט וניא תומשאו תואטח איבהל םאו ,בוט ירה תודותו םימלש
.תומשאו תואטח איבהל ךרטצתו אטחת אלש ארובה
םיליסכה ומכ ,חבז תתל ךרטצהלמ רהזיה ,הנוע ארקמה תלחת לע :חבז םיליסכה תתמ
,םיאטוחשכ ,ער תושעל םירובסו םיעדוי םניא רשא ,רפכתהל תואטח םיאיבמו םיאטוחש
.רשא :ומכ אוה "יכ" הז ;םשפנ לע הרפכ איבהל םיכרטצמ ףוסבלו