תלהק לע שוריפ
(ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

בי קרפ
.הבושת תושעל תודליה ימיב אטחמ ענמת ןעמל ארובה רוכזתש ריהז היהתו ,רוכזו
םינושארה ךישעמב רמאתש הנקזה ימי הערה ימי ואובי םרט ,ואובי אל רשא דע
זירז היהת ןכ לעו ,ךתנקז לש תושלח בורב ךתתימ םוי עדת אלש תמחמ ץפח םהב יל ןיא
.ןכל םדוקמ הבושתב בושל

ךל וריאי אלש לפואמו ךושח םלועה ךל היהי םרט ,שמשה ךשחת אל רשא דע
.הבושתב בושת ךתתימ ןמזל בורק ךל היהתש יפל תורואמה
אמגוד הז ארקמ .ה"בקהל בושל זירז היהת ךשוח רחא ךשוח ךל ואובי םרט ,םיבעה ובשו
.םתרצ בורב םהל ךושח םלועהש אמגודו ,'תורדק םימש שיבלא'
ריאהו םימשג ודרי ןכ רחאו ,םלועב םיבע ויה םשג תליחתבש ומכ ,הרזח ןושל ,ובשו
.ךשוח רחא ךשוח והז .םיבעה ובש התע םגו ,םלועה

,ףוגה ללח לע תוניגמה תועלצה ןה ,תיבה ירמוש םיעזו םילח והיש םויב אוהו
.דואמ דע שלח היהיש ותונקז ףוסב אוהו
.םהילע ךמסנ ףוגהש םיקושה ןה ליחה ישנא םיתתרו םיתוועמ ויהיש ותועתהו
,ןחכב וטעמתנ ירהש ,תולטב םיינישה אהתש ,תונחטה ולטבו
.ןמוקמב םיניעה וכשחש תואורה וכשחו

.ץוחבמש ויבקנ ומתסנש ,קושב םיתלד ורגוסו
.קושה תא םיאורה ץוח יפלכ םינופה םינוציחה םיבקנ ,קושב
.ססמה אוהו ויעמ לכאמ םינחוטה םיחיר לוק ליפשי רשאכ ,הנחטה לוק לפשב
.ןלוקמ להבתמו ארייתמש ,רופצה לוקל םוקיו
רמאנש ותונקז תעל ידעלגה יליזרבב רמאנש ןינעכ ויניעב ולפשי תורשו םירש לוק ,וחשיו
.תורשו םירש לוקב דוע עמשא םא

.ךרדב ונממ אריו תח היהיו ,דחפיו אריי טעמ הובג אוהש רחא רבדמ ףא ,הובגמ םג
.ותושיחכ תמחמ ,ז"עלב א"קנה ,תסובילק םצע ונממ טלוב אהיש ,דקשה ץאניו
.יואשמו לבסל ול ויתובגע ויהיש ,בגחה לבתסיו
ותוכבל םידפוסה ודפסו תומיו ומלוע תיבל ךלוה יכ ,ותואת הליטב היהתו ,הנויבאה רפתו
.הבושת השעי ותונקז תעל הלא לכ וילע ועיגי םרט
.עז אלו םק אל ומכ ,ועוזיש
.םתומוקמב ,תובוראב
.הזל הז ןיכומס יותיחו הארי ,תחת לאו ארית לאו אמגוד ,םיתחתחו ואריי
.לתלתפ ,םדמדא ,קרקרי ומכ הלופכ הבית ,םיתחתחו
.םינומירה וצנה ןושל אוהו תארקל הניא ף"לא ,ץאניו
.הביקנ ןושלל האב איהו ןויבצ 'הבצ' ןמ ומכ ,ןויבא 'הבא' ןמ רמאיש הבאת ןושל ,הנויבאה

וסירכ עקבתו ותלגלוג ץצורתתו ,םדא לש ותרדש לבח קתני םרט ,קתרי אל רשא דע
.רבקב ףוגה ץצורתיו

הנתנ רשא ה"בקה לא בושת חורהו ,רפע תויהל ץראה לע רפעל לושמה אוה ,בושיו
.הבושתב בושי הלא לכ םרט ,ופוגב
.ףסכ תוקותרו ומכ ,קתרי
.הרדשה איה ,ףסכה לבח
.הרטעו הלוג הילע םינתונש שארה אוה ,בהזה תלוג
עובמה לע דכה רבשנו לבח קתינ רשאכ יכ ,ףסכה לבח לע ןושל לפכ ,עובמה לע דכ רבשתו
.ץצורתמו רבשנו לפונ לבחבש לגה אוהו ,וב יולתו רושק אוהש יפל

לכ רמול אבהלו ןאכמ ורמא והורודיס רשא ןתואו רפסה םלשנ וישכע ,םילבה לבה
.תלהק רמא םילבה לבה וב םיגהונה םלועה ירבד
.םכחה ,תלהקה

.הפ לעב המכח התוא דמיל דוע ,וללה תומכח לע םכח היהש רתויו
.םעה ומכחיו ועדיש ידכ ,תעד
.ילשמ רפס ןקיתו תומכחה תאו םלועה יניינע רוקחל ובלו וינזא ןתנ ,רקחו ןזאו

.תמאו רשוי ירבד בותכ םירפס בותכלו ,ץפח לש םיבוט םירבד ,אוצמל תלהק שקב

תא דמלמה הזה ןברדכ ןה םימכח ,רמול ךלמה המלש ליגר היה ךכו ,םימכח ירבד .אי
.ויכרד ולקלקיו לקעי אלו ףלסי אל המכח ירבד לע עמושה ןכו ,רשוי ךרדב תכלל המהבה
ןהש הנקמה ישארב םיבוחתו םיעוטנ םהש תורמשמכ הלמ לפכ ,םיעוטנ תורמשמכו
לכו ,רשוי לגעמב םכירדהל םדא ינב םירשיימש תופוסא ילעב םימכחה םה ךכ ,תונוברד
.הרובגה יפמ םלביקו םעמש רשא השמ יפמ ורמאנ ןלוכש ,דחא העורמ ונתנ ןהיתומכח

,םתוא םיריהזמ םימכחהש הממ רתויו ,המהמ רתויו .בי
.םכותב תומכחה לכ בותכל הברה םירפס תושעל תלוכיו ץק ןיא ירהש רהזה ינב
ןילוכי םדא ינב ןיאש ,ןה רשב תעיגי המכח לש הברה םירבדו הלמ לפכש ,הברה גהלו
.המכח ירפס לכ בותכל

ויתוצמ רומשל ארי םיקלאה תא הז רבד ללכב עמשנ לכה המכח לש רבד ףוס .גי
.םדאה לכ לש השעמ רקיע הז יכ ,םימש םשל ךישעמ לכ ויהיש

ויתוגגש לכ לע טפשמב והאיבי ה"בקה םדאה השעי רשא ,השעמ לכ תא יכ .די
.ןידל והאיבי בוט אוהש ןיב ער םדאהש ןיב ,ויתומלענו
.וללכ הנושו רזוח 'וגו רבד ףוס
.םהירבד עומשל ןיפסאתמה םדא ינב םש לע ,תופוסא ילעב םיארקנ םימכח ,תופוסא ילעב
.ריהז יוה ,רהזה
.םירפס יבתוכ ירבד ונינע יפל ונורתפ ,גהלו
:שחל געל בהל ץחל ומכ ,ויתויתואב שרוש ולוכ גהל

תלהק רפס םלשנ ירה
תלהק רפסל שורפ ןכותל רוזח    המסמך הקודם