תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

אי קרפ
השע ,םלועל ונממ הנהית אלש רובס היהתש םדא ותואל ,םימה ינפ לע ,ךמחל חלש
.הבוט ךל השעי אוה םג םימיה בורל ירהש ,הבוט ול

םיקלח ןת הנומשל וליפא וא םדא ינב העבשל םדא ינב המכל ,העבשל קלח ןת
היהי הער לש השעמ הזיא עדוי ךניא ירהש ,םהמ הנהית אלש רובס היהתשכ וליפא ,ךלשמ
.םהל ךרטצתו םהמ הנהית רחמ וא םויהו ,ץראה לע הער

ץע לופי םאש םשכו ,ץראה לע וכפשיו וקירי םהש ,םשג םיבעה ואלמ םאש םשכ
ןהל ןתתש ןתואמ הנהית אלש רשפא יא ךכ ,אוה היהי םש לופיש םוקמ ,ןופצב וא םורדב
.ךלשמ םיקלח
.אוה אהי ,אוהי

תבישנ תעשב הפי העירזש יפל ,םלועב חור אביש הפצמו רמוש אוהש ימ ,חור רמוש
,חור
תעשב םיבעב לכתסמו האור אוהש ימו ,םימעפל םא יכ בשנל אב אל חורהש ,הברה ערזי אל
לבא .רטממו םשגמ דחפי אלו םיבעה הארי אלש רשפא יא רקבו רקב לכבש רוצקי אל ריצקה
ענמי םאו .הז םויב רקובב הארי רשא םיבעה ינפמ לצעתי אלו ,רוצקי רוצקל לכוי רשא תא
םויו םוי ןכו ,רחמל םא יכ םימשג ודרי אל םויה אמש ,רטממ ארייתמש יפל ,רוצקלמ םויב
.דמועו לטב אוהש אצמנ

ךניא ךכ ,האילמ אוהש םדאה ןטבבש םימצע עדוי ךניא רשאכ יכ ,עדוי ךניא רשאכ
רמוש היהת אלו ,םימשג ודרי יתמ ןיחבהל לכות אל ירהש ,השעי רשא ה"בקה לש וישעמ עדוי
היהת לבא ,םיבעב האורו חור

לכות רשא לכ השעו ,הנממ ףרת לאו ,ךתכאלמ חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב
םיבוט םהינש םא וא ,הז וא עורזל בוט הז ןמז םא עדוי ךניא ירהש ,ךתכאלמב תושעלו חורטל
.לצעתהל ךל ןיא ןכ לעו ,דחאכ
.םדא לש ויתובשחמ ןהו ,ויניע םצועו ןושל ,םימצעכ

היחי םא ירהש ,םלועב רשא שמשה רואמ תוארל םיניעל רואמ בוט ,רואה קותמו .ח-ז
לש ךשוחה ימי הזה םלועב רוכזיו קידצ אהיש דבלבו ,חומשל ול שי םלוכב ,הברה םינש םדא
אביש םימיה לכ ,התימהו ךשוחה ימי היהי הברה יכ .הזה םלועב אטוח היהי אל ןעמל ,התימ
.וייחב אטח םא הערו לבהל ול היהי התימה תעל םהב

ימיב ךתחמשב בל בוט היהתו ,ךתודלי תעב חמש היהת ,ךתודליב רוחב חמש
לכ לע לע טפשמב ה"בקה ךאיבי ףוסבלש עדתו ,ךיניע הארמבו ךבל יכרדב תכלל ,ךיתורוחב
.הלא
.זעלב ןי"יטנוא ,ךיתורוחב

.וירוענמ ער םדאה בל רצי ירהש ,הער השעת אלו ,ןזגר היהת אלש ,ךבלמ סעכ רסהו
:רוחש אוהש ורעש םש לע ,תורחב ןמז ארקנו תודליה לע הלמ לפכ ,תורחשהו