תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'י קרפ
.ןמשה לקלקמו םהזמש ונינע יפל ונורתפ ,עיבי
אטוחה הזש ,דובכמו המכחמ רתוי טעמ תוליסכו ,תולכסב דבוכו עור שי ,דבוכ ןושל ,רקי
.ותולכסו ותוליסכב הבוט הברה דבאמ

םשכ ,לאמש ךרדב תכלל ליסכ תעדו ,ןימי ךרדב תכלל םכח בל תעד ,ונימיל םכח בל
ךרד הערה ךרדלו ,ןימי ךרד הבוטה ךרדל ארוקו לישמה ךכ לאמש דימ הבושח ןימי דיש
ןינעב רותפל ךירצ ,ולאמשמו ונימימ בתכ אלו ,ולאמשל ,ונימיל םכח בל בתכ רשא לעו .לאמש
.הז

,הטתשמו םמותשמו רסח ובל ךרדב לכסהשכ ףאו ,ךרדב םגו
יפל ,ליסכו לכס אוהש לכל רמואכ אוה ירה ,השוע אוהש ותוטשו ותולבנ ךותמ לכל רמאו
לש ותונגו םכח לש ותבישח ארקמה רפסמו ךלוה ךכ .וישעמ תוליסכב םיריכמ םדא ינבש
.ליסכה

םירבד תולילע ךל םישי רשא ךילע טלושה טילשו לשומ לש ותעד ,לשומה חור םא
םירבד סויפב והסייפתש ךנושל אפרמ ירהש ,ותארי תמחמ םשמ חרבת אלו ךמוקמ חונת לא
תולילע דוע ךל םישי אלו ,ול תאטח רשא םילודג םיאטח חיני אוהש םורגי ,וינפל ןנחתת רשא
.םירבד
.(ב"י ילשמ) אפרמ םימכח ןושלו אמגוד ,אפרמ

רשא טילשה יפמ האצויה הגגשכ איהש ,םלועב יתיאר תחא הער ,יתיאר הער שי .ו-ה
אלו אטח אל רשא ולתו וכלי םהו . תרחא הער ול תושעל וא ,ותולתל ךכו ךכ ושע וידבעל רמאי
רש רישע תויהל םיבר םימורמב לכסה ליסכה ןתינ ירהש .טילשה רבדב ועטש יפל ,עשפ
.םילפשו םילד םהש לפשב םיבשוי םירישעהו בושחו לודג

םינודאכ םיגהנתמ םידבעהש ,'וגו 'לכסה ןתינ" לש אוה שוריפ ,םידבע יתיאר
הטמל םינוילעהש ,םיסוס תביכר ילב םידבעכ םיכלוה םירשהו ,םיסוס יבכור תויהל םיניצקו
.הלעמל םינותחתו

קוסעי אלש ,תרחא תונמוא ול שי םאש םדאה תא חיכומו ךלוה ,ץמוג רפוח .ט-ח
אוהש םימעפש ,תוחוש רפוח אהי אלש ,ןהב לשכנ ומצע אוהש םימעפש יפל ,וללה תונמואב
הידי ליודמ ליטקמ היריגב האריג (ח"כ םיחספ) וניתובר ורמאש ןינעכ .תמו לפונ ומצע
םישחנ והוכשיי אלש ,תורדג ץרופ אהי אלו .םילתשמ הידי ליודמ ביתי אנדסב אנדס םילתשמ
אהי אלו .ןובצעב רצענ אוהש יפל ,תולודג םינבא זיזי אלו עיסי אלו .רדגה יקדסב םייוצמה
הערה השוע ןכו .לודג םומיח הכאלמ התואב םמחתמו ,לודג אוהש חרוטה תמחמ ,םיצע עקוב
.ןוא רוצקי למע ערוז יכ לכאי ויללעמ ירפ
.החושו אמוג ןושל ,ץמוג
.תולודג םינבא ועיסיו אמגוד ,םינבא עיסמ
.תנכוס ךלמל יהתו ומכ םומיח ןושל ,םב ןכסי

אל םדאהו ,םדודיחו םהיפ עדוהו לקתנו לזרב לש תוברח והק םא ,לזרבה ההק םא
בל ברחה ןתונש ,רבגי םילייח כ"פעאו ,ןישטולמו ןידדוחמ ויה אלש םהינפ תא שטל אלו דדיח
,ןישטולמ ןניאש פ"עאש ,ןייז ילכ לש ןחבש איה ךכ .המחלמב ןוחצנו חכ ריבגהל קזוחו הרובג
הלעמל רמאנש לע ,אוה לופכ הז ארקמ .ןהמ רתוי המכח רשכהב חבשו ןורתי שי תאז לכ לעו
.ברק ילכמ המכח הבוט
.'לזרבה לשנו' ומכ ,ןייז ילכ ןושל ,לזרבה
.ללק תשחנ ומכ ,קרבו השיטל ןושל ,לקלק

שחל וילע שחיל אל שחולהש ליבשב ,םדאה תא ךשונ שחנה םא ,שחנה ךשי םא .אי
ול שיש יפל ,חיכומ אוה ךכ .שחיל אלו שוחלל עדויש ןושלה לעבל ןורתי ול ןיאו .ךשונ אוה
.שחנה ךושי אל ןעמל שחולה לע שוחלל
.'וגו 'וכשנו שחל םהל ןיא רשא םינועפצ םישחנ' ומכ שחנה לע לפונ הז ןושל ,שחל אלב

ןינתונ ןה הרושכו ןגוהכ ןיסוייפו תחנב רבדמש םכח יפ לש וירבד .םכח יפ ירבד .בי
.תוירבה יניעב ןח ול ןיקינעמו
ןמ ותוא עלבת ותוואג ,בל תוהבגב רבדמ אוהש ליסכ לש הפשו הפש לכ ,ליסכ תותפשו
.תוירבה יניעב סאמנו הזבנ אוהש םלועה

תירחאו ,תוליסכו תולכס אוה ליסכ לש וירבד תליחת ללכה הז ,והיפ ירבד תלחת .גי
.הער תוללוה ןה וירבד

רשא הערה ןיבמו עדוי וניאו ,תוליסכ לש םירבד הברמ ליסכה ,םירבד הברי לכסהו .די
,עדוי וניא וכרדב ךלי רשאכ וירחאמ םואתפ וילע אובת רשא הערה םגו ,ופוסב ול עיגתו אבת
.תוליסכה ןמ קחרתהל שי ןכ לעו ול דיגי רשא ימ יכ

אוה ותוליסכ תמחמש ,ותוא עגיית ליסכו ליסכ לכ לש למע ,ונעגית םיליסכה למע .וט
.ריעה לא רוזחל עדוי וניא רשא דע ,ריעל ץוחמ אוהשכ עגיו ףיע
הביקנ ןושל ו"יתב ונעגית ביתכ ןכ לעו הביקנ ןושלב ארקנ למע ,ונעגית

.ותורענו ותוליסכב םלועה תא בירחמו ,ליסכו רענ ךכלמש ץרא ךל יוא ,ץרא ךל יא .זט
ןניאש ,ץראה ןיבירחמ ןתליכא בורבו רקבב ןילכוא ,ךלמה לע ןיפוכתו ןיכומס ןהש ,ךירשו
.רענ ךלממ קחרתהל שי ןכ לעו .םולכ ןישוע

םלועה םייקמ אוהש יפל ,םכחו בושח ןירוח ןב ךכלמש ץרא ךל ירשא ,ץרא ךירשא .זי
םימחלנ םהש ,הרובג בורב םדא ינב תליכא תעב םילכוא ךלמה לע םיפוכתה ךירשו .ותמכחב
.םילכואו םהיתבל ןיאב הליכא תעבו ,ץראה תא םייקל ידכ םיביואה םע
ןירוח ןב ךלמב קבדל ךל שי ןכ לעו .תוסג תוליכאו ןיי תייתשב םיקסוע ןיאו ,יתשב אלו
.םייוקמ םלועה היהי ןעמל
.'הרק' ןמ 'ירק' ומכ 'התש' ןמ 'יתשב' דקננ אל עודמ .םולכ וב יתעמש אל ,יתשב

.ונקתל הצור וניאש יפל ,הרקמה לפשיו ךמי תיבה לעב לש תולצעב ,םיתלצעב .חי
.תיבה תרקת קזוח ןהש םהש לע ,'הרקמ' ארוק תיבה תוריק
.םימשגה ןמ תיבה ןמ ףלד ףולדי םידי תולפש תולצעב ,םידי תולפשבו
.'רירגס םויב דרוט ףלד' ומכ ,ףולדי
.ךמני ומכ ,ךמי

חמשמ םייחה תאו ,םחל םהל שי קוחשב םיקסועש ןתואל ,םחל םישוע קוחשל .טי
.(ד"כ ח"י א"מ) הנעי רשא ומכ השעמ לש רקיעו ,םיניינקה תיישעב ףסכהו ,ןייה תייתש
.ףסכ ול היהי ןעמל חורטל שי ןכ לעו ,ףסכב יונק ןייהו םחלהש לכה תא
.היישע ןושל אוה ,הנעי

,ךלמ ללקל בושחת אל ךבל בורקב םג ,ךעדמב םג
.רישע ללקת אל ךדוחיי םוקמב ,ךבכשמ ירדחבו
יולג אהי אלש רשפא יא ,רמוא אוה ךכ לבא ,אוה הלמ קודקד אל הז רבד ,םימשה ףוע יכ
.תויולג תויהל ןפוס תורתסנהש לכל עודיו
:ףוע לע הלמ לפכ ,םיפנכה לעבו