תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ט קרפ
ירהש ,הזה השעמה לכ רובלו ,יבלל יתתנ הזה ןינעה לכ ירהש ,הז לכ תא יכ
ףאו ותבהא ףאו ,ה"בקה לש ודיב ותלשממב ןה םלוכ ןהלש םידבעהו םימכחהו םיקידצה
.אונש הזיאו ה"בקה ינפל בוהא רבד הזיא ןיחבהל לוכי וניאש ,םיעדוי ןניא ה"בקה לש ותאנש
.בושלו 'בש' ,םוקלו 'םק' ןמ ומכ ,'רב' תרזגמ ,רובלו
.הערפ דימו םירצמ דימ םירצמ די תחתמ ומכ ,ז"עלב א"ניטשא א"לנייא דיב
םג רוחב םג' ומכ ,הלמ קודקד אלב הז רחא הזב אובל ןיגהונ ןימג ינש ,האנש םג הבהא םג
.'ךל םג יל םג' ,'הלותב
.םלכל דחא ארקמו םהילע אובל תונמוזמו תוגוהנ תוערה לכ ,םהינפל לכה

תומכ תואב תוינערופהו תוערה לכ ,םהינפל לכה לש אוה שוריפ ,לכל רשאכ לכה
הז ןכ הזכ חבוזו אמטו רוהטו בוטו עשרו קידצ וללה םלוכל דחא הרקמו ,םדאה ינב לכל ןהש
.ןיוש םלוכ העובש עבשיל ארי אוהש םדא ותואכ ,רקש תועובש עבשנה ןכו ,אטוחכ בוטכ

.םהלש הרקמב ןיוש םלוכ רשא לע םלועב אוהש ער ןינע והזו ,םלוכל ,דחא הרקמ
הזיא םבבלב םירמואש יפל ,תובר תוער תושעל םהייחב תושרו ער אלמ םדאה ינב בל ףאו
לא דחאו דחא לכ לש ותירחאו ,הז ןכ הזכו ,םהל דחא הרקמ יכ ,הערה השועל ול שי דספה
םכרדמ בושל אלש םעשרב םיעשר םיקיזחמ ןכ לעו ,םהב תגהונ התימ םלוכבש ,םיתמה
תכראמ ןידה תדמ עודמ יתאלפנ תאז לעו .הבושתב בושל םילוכי ןניא בוש התימ רחאלו ,הערה
.םלוכל דחא הרקמ עודמו ,ךכ לכ ףא םהל

,םייחה לא רבוחמו יח אוהש םדאה ותוא יכ ,רבוחי רשא ימ יכ
,בושל לוכי וניא ותתימ רחאל לבא .בושל לוכי םייחב ודועבש ,הבושת תושעל ןוחטב ול שי
.חכו תלוכי וב ןיא ותתימ רחאלש ,תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכ ירהש

.םייחב םדועב הבושת תושעל םהל שי ןכ לעו ,ותומיש םיעדוי םייחה יכ
םהל היהי אלו ,הבושתב בושלו טרחתהל ןילוכי ןניא בושו ,המואמ םיעדוי םניא םיתמהו
.םרכז חכשנ ירהש ,םהישעמ עורב הלצהו רכש חויר

,תוירבה םיבהוא ויהש םתבהא םג
,םדא ינב המכ םיאנוש ויהש םתאנש םגו
קלח דוע םהל היהי אלו ,םנורכז חכשנו ותמ יכ ,ודבא רבכ ,םירחאב ואנקש םתאנק םגו
.םלועב השענ רשא לכב

.ךישעמ ןורשכב ה"בקה הצר רבכש בוט בלב התשו ךמחל החמשב לוכא ךל .י-ז
ךשאר ךוסל זירז היהתו ,ןויקנו הרהטב גהנתהל םירוהטו םינבל ךידגב ויהי תע לכבו
.ןמש תכיסב םינומדקה ןיגהונ ויה יכ ,ךתאנהל
יכ ,םלועב ה"בקה ךל ןתנש ךייח ימי לכ תבהא רשא ךתשא םע ךקלחב חומשל םייח הארו
.םלועב למע התאש ךלמעב ךלש קלח היהי אוה ךתאנהל ךריהזמ ינאש הז רבד
דוע ךל היהי אל ירהש ,םייחב ךדועב םיבוט םישעמו תובוט תושעל ךדי אצמת רשא לכו
.םש ךלת רשא רבקב המכחו תעדו ןובשחו םישעמ תושעל
.םימעפ ותלמ לפוכ ,ךלבה ייח ימי לכ
.הטמל רשא לואשב לע בסומ ,םייחב ךדועב ,ךחוכב

וניאש ,ץורמה םילקל אל ירהש ,םלועב הז רבד דוע יתיארו יתרזח ,הארו יתבש .אי
ומכ םהל הרקי הרקמו עגפו תע ,ץורל םתצורמב םילק םהש פ"עאש ,רידת םתצורמ םהל הוש
.םדא ינב ראשל
.םהל דחא הרקמ יכ ,רידת םהל דמוע תומחלמ ןוחצנ ןיאש ,המחלמה םירובגל אלו
בורב תע לכב רשע םינובנל אל ףאו ,םתמכח ליבשב תע לכב םחל םימכחל אל ףאו
.תוינעל םידרוי םהש םימעפש ,םתנובת
הרקמ ירהש ,תוירבה יניעב םה םיאונשו ןח םהל ןיאש םימעפ ,תע לכב ןח םיעדויל אל ףאו
.םלוכל הרקי דחא

םיגדכ לופי רשאכ ותעש ריכה אלו עדי אל םדאה ףא ירהש ,םדאה עדי אל םג יכ .בי
םילפונ םה רשאכ יכ ,חפב תוזחאנו תולפונה םירפצכו ,הער הדוצמב םילפונו םיזחאנש
.םואתפב םהילע םתער לופיתשכ םתער תעל םדאה ינב םילשכנו םישקוי ןכ ,םיזחאנו
.םייובש (ןושל) הימריבש םישוקי ומכ ,םישקוי

.ילא איה הלודג הימתו ,םלועב יתיאר תאז המכח ףא ,יתיאר הז םג .גי

הב שיו השלח ריע איה םא רמול ךירצ וניא ,טעמ הב םישנאו הנטק ריע .וט-די
הילע רצ יהיו .הרמושל טעמ םישנא הב שיו הקזח ריע איה םא וא ,הרמושל הברה םישנא
הנטלמי םא ךכ לכ יניעב המית ןיא ,ךכ לכ לודג ליח ול ןיאו ,בושח ךכ לכ וניאש ךלמ רוצמב
הילא אבו ,הרמושל טעמ םישנא הב שיו ,השלח ריע איה ףא יכ .ותמכח בורב םכחו ןכסמ שיא
הב אצומ ,םיקזחו םילודג םידוצמ הילע תונבל רוצמב התוא בבסו ,לודג ליחב בושחו לודג ךלמ
לודגה ךלמה ןמ ותמכח בורב ריעה תא טלמי אוהו ,םכחו ןכסמו לד אוהש דחא שיא אצומה
תא םדא םוש רכז אל ףוסבל רשא יתהמתו יתאלפנ ןכ לעו .םילודגה וידוצממו ויתולייח בורמו
.ותמכחב ריעה תא טלימ רשא לדה שיאה

ותמכחש הז לש ופוסו ,הרובגמ רתוי הז לש המכח הבוטו תחבושמ ינא יתרמאו .זט
.וירבד םיעמשנ ןניאו היוזב

הבוט הז לש ותמכחש אוהו ,תחנב ןיעמשנ הז םכחו ןכסמ לש וירבד ,םימכח ירבד .זי
םהל ןיאש םש לע .םיליסכ םהש וליח ינב לע טילשו לשומ אוהש ,לשומ ךלמ תקעזמ תחבושמו
.םיליסכ ינב ןתוא ארוק ,םכחו ןכסמ אוהש הזה שיאה דגנ םירעהל המכח

.ריעה לע םירצה ולא לש המחלמ לכמ רתוי ,הז םכחו ןכסמ לש המכח הבוט .חי
הבוט דבאמ דחא אטוח ךכ ,ותמכחב ריעה תא טלממ הז םכח ןכסמש םשכ ,דחא אטוחו
םיעיבמו םישיאבמש ,התימל םא יכ םולכל םייואר ןניאש םיבובזל אוה לשומו המודו .הברה
:םסובמ ןמש