תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ב קרפ
.בוטב הארו אנ הכל ,יבל יל רמא ךכו ,אנ הכל
לוקו םירש לוק עומשל החמש לש תוכיסנב ימצע גהנתא ,תוניצקו תוכיסנ ןושל ,הכסנא
.בל בוטו חמש היהא ןעמל ,תורש
.ןוששו קוחשב ,בוטב
.קוחשו החמשב יל ןורתי המ יכ ,לבהל יל אוה הז רבד םג ,לבה אוה םג הנה

.הטוש ,ללוהמ
המו ,איה השוע הבוט וז המ יתרמא החמש לעו ,ללוהמ אוהש יתרמא קוחשה לע ,קוחשל
ןושלו .רכז ןושל אוה םגש 'בוטב הארו' לע בסומ ,רכז ןושל אוהש 'קוחשל' .הב ןורתי
ומכ ,החמשה לעו קוחשה לע ונורתפ 'החמשלו קוחשל' .'החמשב הכסנא' לע בסומ 'החמשלו'
.אוה יחא ילע ירמא 'אוה יחא יל ירמא' ןכו ,'ךילע רבד רשאכ' ונורתפש 'ךל רבד רשאכ'

.ימצעב שרודו רת יתייה ,יבלב יתרת
.'שונא בבל חמשי ןייו' תמגוד ,ןייב ימצע חמשלו גנעתהל,ןייב ךושמל
,םלועל הכירצ איהש קמוע הב ןיאש ,המכחב גהונ יבלו
ינב ןיאש ,הקומע המכח איה הלעמלש המכח בורב יכ לבא ,ונושל לפוכ תולכסב זוחאלו ןכו
.הב םיליגר ןיאו הל םיכירצ םדא
.וב תכלל ךומסל רבד הזיא לע עדוי יניאש ,הארא רשא דע
.אוה בוט ןינע הזיא ,בוט הזיא
.םהייחב ,םהייח ימי רפסמ

.לודיג ןושל ,חמוצ

.יתדלונש םדוק םילשוריב ינפל ויהש םדא לכמ רתוי ,ינפל היהש לכמ

.םיכלמ תדמח תרצוא ,םיכלמ תלוגסו
.תונידמה תדמח תרצואו ,תונידמהו
.'הינרפצ תא התשעו' ןכו 'השע רשא רקבה ןבו' ומכ ,יכרוצל יתנקת ,יל יתישע
.יונלו גונעתל בצ תלגע ףאו ,לדגמו הבית הדש ומכ ,תודשו הדש

.ידובכו ירשע בורב הלאה םישעמה לכ תושעל רשועב ,יתפסוהו יתלדגו
.יניעב לבה ןהיתשו ,יל התיה המכח םגו ,יתמכח ףא

ןה ,םייחו המכחו רשוע ,ה"בקה ול ןתנש םירבד השלש ןתוא םג יכ השרפ לש חצ ןושל לכו
רמאנש ,הטמל ריכזמ םייחה תא םגו ,לבה ןהש הז ארקמב ריכזמ המכחו רשועו ,לבהל וינפל
.'וגו םייחה תא יתאנשו

.יתיאר רשא תובישח רבד לכ יל יתישעש ,םהמ יתלדגה אל ,יתלצא אל
.חמש היה יבל ירהש ,חמש יבל יכ
.יל היה הז קלח,יקלח היה הזו

רמאנש והזו .לבה םלוכ םיתאצמו ,הלאה םישעמה לכב יבל תתל ,ינא יתינפו .אי
.'וגו 'ולמע לכב םדאל ןורתי המ' הלעמל

לע שקבלו וינפל ןנחתהל ךלמה רחא אב אוהש םדאה לע ול המ ירהש ,םדאה המ יכ .בי
.ושפנ
,הנקת ול ןיא בוש ןידה רמגנש רחאלש .וניד רמג ורמג רבכש רחאל ,והשע רבכ רשא תא
.הנינח שקבל ןיד רמג רחא אבש הז אוה לבהו

.הז רבדל יבל יתתנש ,ינא יתיארו .גי
המכחהל ומכ המכחל ,הקומע הניאש הכירצו הליגרה המכח איה החותפ ד"מל ,המכחל
המכח הביתה תעמשנ היהת זא ,ףטחב ד"מל דקנת וליא לבא .הב םיליגר ונאש המכח התואל
רמאנש הזו .ךשחל תולכסו רואל הלשמנ המכח .הריתיו הקומע

.לפונ וניאו רואב תכלל ומצע רמשמש ,'וגו ושארב ויניע םכחה .די
.דחאכ םהינש םיתמש הז ןכ הזכ תאז לכב םגו ,לפונו ךשוחב ךלוה ,ליסכהו

,ונממ רתוי יתמכחב יל שי חוויר הזיאו ,םיליסכה ןמ דחאכ תומאש ,ינרקי ינא םג .וט
אלו הזל אל ןורכז ןיא ירהש ,'ליסכה םע םכחל םדאל ןורתי המ' רמאנ ןכ לעו .לבה הז םגש
.םיאבה םימיב חכשנ לכה רבכש ,הזל

'ךיא' רמאנש םוקמ לכב .ליסכה םע םכחה תומיש הז אוה לודג דספה ,תומי ךיא .זט
.'הירכנ ןפגה ירוס יל תכפהנ ךיא' ,'המשל היה ךיא' ומכ ,םייקתמה רבד אוה

ול ןתנש השלשמ דחא אוהש ,ה"בקה יל ןתנש תויחה תא ,םייחה תא יתאנשו .זי
.ה"בקה
.ירשע תאו ילמע תא ,לבה לכה קר ,ימי תוכיראב האור ינא ןיאש יפל ,יתאנש

.םימשה תחת ומכ ,שמשה תחת למע ינאש .חי
וירחא רמול שיו .ומצעב התימ תוללק תולתל הצור וניאש יפל ומצע לע רמוא היה ,וירחא
.ןוממ לש

ירשע םייקתיש ילמע לכב טולשיו םכח היהי םא ,ירחא אביש ינב לע ,עדוי ימו .טי
.םירחא דיל ודימ ירשעו ילמע לופיו ,היהי לכס (וא) ,ודיב
.וב יתלמע לבה לעש אצמנו ,ודימ ילמע אצי לכס אוה םאש ,לבה הז םג

םדא ךל שי ירהש ,ילמע לכ לע יבלב יתשאיתנו יתובס ןכ לעו ,ינא יתובסו .אכ-כ
.וננתי ה"בקה וב חרט אלש םדאלו ,ןוממ תונקל ןורשכבו תעדבו המכחב חרטש יתומכ םלועב
.ןושארה וב חרט לבה לעו,לבה הז םג

לכ ירהש ,וב חרוט אוהש םדאל ול שיו הוה חויר הזיא ירהש ,םדאל הוה המ יכ .גכ-בכ
אוהשכ הלילב םגו ,ןוממ תונקל רוזחמו בשחמ אוהש תמחמ סעכב וגהנמ לכו ,םיבואכמ וימי
והזו .ודימ ןוממה קלתסי אלו חרבי אלש בשוח ובל דימת יכ ,בכוש וניא ובל ותבכשמ לע בכוש
.'ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו' הטמל רמאנש

תוארהל ,התשו לכאיש אלא םדאה יקסעב בוט רבד ןיא ,לכאיש םדאב בוט ןיא .דכ
לכ לבא .לבה וב ןיאש הז רבד אוה םימשה ןמ יכ ,וב חרט רשא ונוממ ולמעב הבוט ומצעל
.םה לבה ירבד ןלוכ הלעמל יתרפיס רשא וללה םירבדה

שי ןכ לעו ,ידעלבמ ילמעב חומשל רחמלו לוכאל יוארש אוה ימ ירהש ,לכאי ימ יכ .הכ
.ולמעב בוטב חומשלו תותשלו לוכאל

ה"בקה ןתנש ,ינומכ ה"בקה ינפל בוט אוהש םדאל ירהש ,וינפל בוטש םדאל יכ .וכ
רחא ךרוצל ןוממ ףוסאל ןינע ה"בקה ןתנ אטוח םדאלו .ותאנהלו וכרצל ןוממ ףוסאל לזמ
,אטוחה וב חרט םכחה לעש אצמנו .לבה הז םג ,'קידצו עשר ןוכי' אמגוד .ויניעב בוט אוהש
:ילמעב חומשלו תותשלו לוכאל יל שי ןכ לעו