תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ג קרפ
הער יתע ,תע ול שי םימשה תחת רשא ץפח לכלו ןמז םהל שי םישעמה לכל ,ןמז לכל
םיתעו הער לש םיתע ,בוט םולשתו ער םולשת ,םלעפ יפכ םתרוכשמ תוירבל םלשל הבוט יתעו
.םיתעה תא שרפא כ"חאו .הבוט לש

.תמ הזו דלונ הז םעפ ,תדלל תע
.םולש תעב ,תעטל תע
.המחלמ תעב ,עוטנ רוקעל תעו
תעו תושחל תע' ןמ ץוחו 'תדלל תע'מ ץוח ,םולש תעו המחלמ תעב םילולכ וללה םייתעה לכ ןכו
.'םולש תעו המחלמ תע' ללכה הז רמול ,ןפוסב בתכנ ןכ לעו .ארקמ לש וטושפ יפל ,'רבדל

הבוטל תותעש ירחא רמול ,'ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו' לע בסות ,השועה ןורתי המ
אוהש םדאל ותוא תתל ודימ אצוי אוהש תעו ןוממ ףסוא אוהש תע הז אטוח םגו ,הערל םיתעו
.ודימ אצוי אוהש ירחא הז ןוממב חרוטו למע אוה רשאב ףסואה ןורתי המ ,בוט
.'הזה ליחה תא יל השע' ומכ .ףסואה ,השועה

.גהנמה ,ןינעה
.גהנתהל ,תונעל

.ונמזו ותעב ןוגהו ןוכנ דחא לכ ,ה"בקה ןקיתו השע םינמזה לכ ,לכה תא .אי
םהש םיתעש וניביו ועדיש ,םדא ינב לש םבלב ה"בקה םהל ןתנ ןמזה תא םג,םלועה תא םג
שארמ ה"בקה השעי רשא השעמה תא םדאה עדי אלו אצמי אלש יפל ,הערל םיתע שיו הבוטל
,ה"בקה ינפל הבושתב םדא בושי אל ,הערל םלוכ וא ,הבוטל םיתעה לכ ויהי םאש ,ףוס דעו
עור חינא הז לע ,הערל לכה וא הבוטל לכה וא ,םלועב דחא הרקמש ירחא ובלב רמאיש יפל
.יתבושתב יל עיגת האנה הזיאו ,ישעמ
.תעה ףוס דעו תעה תלחתמ ,ףוס דעו שארמ

הזכ וללה םישעמה לכבו םיתעה לכב ,בוט ןיא יכ .בי
.'וגו התשו לכאיש םדאב בוט ןיא רמאנש והז ,'וגו חומשל םא יכ

.ומצעל הבוט תושעל לזמו העש ול ונתנש הז ןתמ אוה םימשה ןמ ,םיהלא תתמ .גי

.ה"בקה לש ודיב םיתעה לכ ,השעי רשא לכ יכ .וט-די
.הבוט יתעו הער יתע ,השע םיהלאהו
,םינושארה םימיב רבכ היהש המ ורמאיו ,הבושת תושעל םדאה ינב וינפלמ וארייש ידכ
,תויהל דיתעש גהנמו רדס ותואו גהנמ ותוא .הזה םויה םייק אוה וישכע ,םינתשמ םיתע ויהש
.ופדור וב חרטש הז ןוממ תא ול ןתיל ףדרנה תא ה"בקה שקיבש ,רבעש םימיב היה רבכ

,לבה ירהש םלועב תאז ,יתיאר דועו .זט
,טפשמ תושעל םיעובק םיקידצ םישנא םש שיש ,טפשמה םוקמ
.םהיתחת םיבשויו םמוקממ םיקידצ תירכהל םיעשר םיאבש ,עשרה המש
,ותלמ לפוכקדצה םוקמו
והוללה' ,חבז חבז ומכ ש"ירה חתופ קוספ ףוס לבא .עשרה ומכ ,רבד םש ,עשרה המש
(אתחנתאה ללגב ץמקב דוקינהו ,םצע םש = עשר) .אתחנתאב אוהש 'עמש ילצלצב

השוע אוהש ומכ םיקידצה טפוש ה"בקהש רמול יתבשח תאז לע ,יבלב ינא יתרמא .זי
םיעשר ואביו םמוקממ ודרטנ םהישעמ תצקמב םיקידצ ,ואטח רשא לע םיעשרב טפשמו ןיד
.םייקל ה"בקה לש וצפח לכל תע שי ירהש ,םהיתחת
ןינודינש אוה לכהו ,אטחש םוקמב וישעמ יפל והונידי םש םדאה השועש השעמה לכ לעו
.עשרו קידצ ,דחאכ

,םלועה ןמ םתורבל ה"בקה קסוע םיאטוח םהש םדאה ינב תודוא לע ,תרבד לע .חי
.המהבכ םיבושח םהש םמצעב תוארל םדא ינבל םהל אוה םרוגו
לש לעפ ןמ ,(ח"ל 'כ לאקזחי) 'יב םיעשופה םידרומה םכמ יתורבו' תרזג ,קזח לקשמ ,םרבל
'הרבל' רמאי ןכ ,'םלעל' 'הלעל' .'הלכל המיחב' רמאנש 'הלכל' ןמ 'םלכל' רמאי רשאכו .'הרב'
רמאי קזח לקשמב 'תורבל' ןמ לבא ,שיגדהל הלוכי הניא ש"יר לבא .קזח לקשמב 'םרבל'
היהיש רמול לוכי הניאו .'םתולעל' תולעל' ,'םתוסכל' 'תוסכל' ,'םתולכל' ןכ ומכ ,'םתורבל'
'םק' ,'םבישהל' 'בש' ןכ ומכ ,ליעפמ ןושלב 'םריבהל' רמול ול היה ןכ םאש ,'רב' תרזגמ
.'םריסהל' 'רס' ,'םמיקהל'
.המה המהב ירהש םהילע םייקתמ הזיא ,םהש

,אוה דחא גהנמו דחא הרקמ המהבה הרקמו םדא הרקמ ירהש ,דחא הרקמ יכ .כ-טי
.םהל דחא תויחו ,םהל דחא חורו ,דחא ןינעב םהינש םיתמש
ןיווש םהינשש ,לבה לכה יכ ,אוה והותו ןיא המהבה ןמ רתוי םדאה ןורתי ,םדאה רתומו
.ובושי רפעל ויה רפעה ןמ ירהש ,דחא םוקמ לא ךלי המהבו םדא

ימ יכ ,םהינשל דחא חור רמוא ינא ןכ לע רמול ,'לכל דחא חורו' לע בסומ ,עדוי ימ .אכ
דחא חור רמוא ינא ןכ לעו ,הטמל תדרוי המהב חורו הלעמל הלוע םדאה חורש עדויש אוה
.המהבה ןמ רתוי םדאל ןורתי המ יכ ,לבה לכהו םהל

חמשי רשא הז רבדמ רתוי םדאל בוט ןיא ירהש יתיארו ןידדצ לכב יתשפח,יתיארו .בכ
ונאובי ימ ירהש ,יח ונדועב ומצעל הבוט הנמ איה וז יכ ,וקלחב חומשלו לוכאל וישעמב םדאה
יכ ,ודיב ומייקתי םא ,ויסכנ שרייש ,וירחא היהיש ונבב תוארלו תעדל ותתימ רחאל םלועב
חומשלו תותשלו לוכאל םדאל ול בוט ןכ לעו ,ודיב ויסכנ ומייקתי אלו לכס היהי ונב אמש
:וייחב