תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ד קרפ
םה הנהו ,םדימ םנוממ סנאנש םיקושעה לכ תא תוארל יתרזח דועו ינא יתבשו
.םנוממ ריזחהל םחנמ םהל ןיאו םיכוב
הז עשפ המ יכ לבה לכהו ,ונושל לפונ אוה ךכ ,םחנמ םהל ןיא חכ ילעב םהש [,םהיקשוע דימו
.ודימ ונוממ סנאנש

םייחה ןמ רתוי ,רבכ ותמש םיתמה תא חבשל ינא קסועו ,חבשלו ומכ ,ינא חבשו
םידורט ןיידע םייחה לבא ,הער הבשחמו הרצ לכמ רבכ ורטפנ םיתמהש ,הנה ןיידע םייח םהש
.םלוע ילבהב
.הנה דע ומכ ,הנדע

האר אלש ,םלועב היה אל ןיידע רשא תא םהינשמ רתוי חבושמ והז ,םהינשמ בוטו
.םלועב רשא וללה םיער םישעמ

.השעמה ןוקת,ןורשכ
.והערמ שיאל ול שיש ,שיא תאנק איה יכ
םא .ונממ לזגו סנא רבד הזיא ,ורשעבו ותמכחב וב אנקמ אוה המ ינפמ יכ ,לבה הז םג
.ךכב ול עשפ המו ,וב אנקמ אוהש הזל ול שי המ ,הבוט ול ןתנ ה"בקה

ול ןיאו ,ורשב תא לכואו ,הב סנרפתהל הכאלמ השוע וניאש ,וידי תא קבוח ליסכה
.הב סנרפתהל הכאלמ השע אלש יפל ,ךלוהו האגתמ אוהש ,ורשב םא יכ ךכ ליבשב לכאי המ
.דובכב סנרפתי ןעמל הכאלמ תושעל םדאל ול שי ןכ לעו

סנרפתיש ידכ תחנב ןוממ ףכ אלמ ול היהיש םדאל ול בטומו חונ ,תחנ ףכ אלמ בוט
.דובכב וב סנרפתי אלש למעב לודג ןומממ טעומ ןוממ ול בוטש .למע םינפח אלממ ,דובכב

אוהש םלועב דחא ךל שי ירהש ,לבה לש השעמ םלועב יתיאר דועו ,ינא יתבשו .ח-ז
.ולמעו ותרוחס םע וקלח חקיש ,ועייסל ינש םדא ומע היהיש הצור וניאו ולמעב טוהלו חרוט
היהי אל ,ומע קולחיו ול רוזעיש עיר ול היהיש הצור וניאש ,ונושל לפוכ ,ול ןיא חאו ןב םג
,ול היהיש ורשעב תוארל עבשת אל וניע םגו ,ובל תואת גישי אלו ,ידיחיה ותואל ולמעל ץק
.הבוטמ ישפנ רסחמ תויהל ךכ לכ למע ינא ימל ומצעב בושחל
.הבוטמ ושפנ רסחו ידמ רתוי למעו חרוטו ךכ לכ בשחמ וניאש ,לבה הז םג

ןתרוחסב קוסעל הז םע הז םירבחתמש םדא ינב ינש םה םיחבושמ ,םינשה םיבוט
.תודיחיב חרוטו למע אוהש ידיחיה ןמ רתוי ,םלמעבו
לודג חויר םיאיצומ םהש ,בוט רכש

דחאל ול יואו ,וריבח תא םיקי דחאה ,הז וא הז וא לופי םא ירהש ,ולופי םא יכ
תומיב ,םינש םה םאו .ידיחיל ול יוא ןכ לעו ,ומיקהל ינש ןיאו לופי םאש ,ידיחי למע אוהש
םיבוט רמאנ ןכ לע ,םחי ךיא ידיחי בכוש אוה םאו ,דחיב םהינש ובכשי םא וממחתי זא הניצה
.דחאה ןמ םינשה
.ץרא ךל יוא ונורתפו ,'רענ ךכלמש ץרא ךל יא' ןכו ,ול יוא ומכ ,וליאו

הז לע אביש םטסילו בנג ןוגכ ,קושה ןמ דחא אבי םא ירהש ,דחאה ופקתי םאו .בי
,םדא ינב ינש םע ןוחצנ ול היהי אלש ,םהינש דגנ לוכי אלו ודגנל םינש וליא ,ונוממ ונממ לוזגל
.הרהמ וקתני אלו דואמ דע ומייקתי ,שלושמ טוח ומכ ,דחיב ורבחתנש םיער השלש םה םאו
.לכותו ינתקזיח רמאנש ומכו ,(הנשמה ןושלב) ורבח לש ודבע ףקותה ומכ ,ופקתי

אוהש ךלממ רתוי ,םכחו ינע אוהש דחא רוחב אוה חבושמ .םכחו ןכסמ דלי בוט .גי
.ליסכ אוהש תמחמ םכחו ריהז תויהל דוע ןיבמו עדוי וניאש ,ליסכ אוהו ןקז אוהו רישע
.'וגו 'המה םילכס םינב ,ועדי אל יתוא ימע יוא' :'ב תומגוד
ןכוסמה' ומכ ,םכח לש רבד םשו הלמ לפכ ותושעל םכח ומכ ורתופל לוכי יניאו ,ןכסמ
בסומ ,'דלי' .םכחו ןמ וגילפהל ,אחפט ןכסמ תחת וב שיש יפל ,'רבג ןוכסי לאלה' ,'המורת
.'ליסכ'ו לע בסומ 'םכח'ו ,'ךלממ' לע בסומ 'ןכסמ' .'ןקז' לע

תויהל ומא ןטבמ םירוסאה תיבמ אצי הז ליסכו ןקז ךלמ ירהש ,םירוסה תיבמ יכ .די
ןטבמ אצי אוה םג ,הז םכחו ןכסמ דלי ,הכולמ לש דובכ ול לפנ דלונש רחאלש ,ךולמל דיתע
ונממ חבושמ דליהש אצמנו ,הזל לפנש ומכ הכולמ לש דובכ ול לופי רחמ וא םויה אמשו ,ומא
.אוה ליסכ ךלמ ותואו םכח אוהש
להי אל' ומכ ,הביתה ןמ תלפונ ףלא םימעפו ,ת"יפרנ ך'מס ןכ לעו ,'םירוסאה' ומכ ,םירוסה
.'להאי' ומכ אוהש ,'יברע םש
.ותומכ ליסכו שר ןב ול דלונ הז ליסכ ןקז ךלמ לש ותוכלמב םג ירהש ,דלונ ותוכלמב םג יכ

דמע רשא ינש הז ,דליה םע שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר .זט-וט
ןושאר רוד ותוא לכל םעה לכל ץק ןיאש יתיארו ,ויבאכ ליסכ אוהו ,ויבא תחת ךלמ תויהל
לש םהינפל ויה רוד ותואש ,תולכס תמחמ וילע םיחמש ויה אל םהש ,הז לש ויבא ימיב היהש
וב וחמשי אל םינורחא ולא םגו ,ליסכו שר אוהש הז לש ונבל םידבעושמ םהש םינורחא ולא
.םהל םידבעושמ תורודהו םיליסכ םיכלמ םהש ,לבה הז םגש ,ותוליסכ בורב ונבב
.ויבא תחת ינש ליסכ ךלמ אוהש םש לע ,ינש ארוק דלונש הז ונב ,ינשה דליה םע

רשאכ ףחי ךלת םגו ,הונעבו תויקנבו הרהטב ךלתש ךלגר תא רומש ,ךלגר רומש .זי
'םוקמה יכ ךילגר לעמ ךילענ לש ' רמאנש ןינעכ ,שדקמה תיבב ללפתהל םיקלא שורדל ךלת
.'וגו
ירהש .םיליסכה יחבז תניתנמ רתוי ךתליפת עומשל בורק ךל היהי ה"בקהו ,עומשל בורקו
:ער תושעל םינמוזמ םה ןכ לעו ,םיבוט םישעמ תושעל וללה םיליסכ םיעדוי םניא