תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ה קרפ
יוביר איצוהל ךתלפתב לוהב היהת אל ,וינפל ללפתת רשאכו ,ךיפ תא להבת לא
ויהיו ,וינפל םירבד הברת םא ונממ ארייתהל שי ןכ לעו ,םימשב אוה יכ ,ה"בקה ינפל םירבד
םגו ,'עשפ לדחי אל םירבד בורב' רמאנש והזו .ךירבד בורב לשכנ היהת אלש ,םיטעמ ךירבד
.אטח איבמ םירבד הברמה לכ ,םימכח ורמא ןכ ומכ

בשחמ אוהש ויגהנמו ונינע בורב הלילב םלוח םדאש הז םולח ירהש ,םולחה אב יכ
,ומולח אוה קירו לבהו ,'וקילס ךבכשמ לע ךינויערו' רמאנש והזו ,אוה םויב
ךל שיו ,ליסכ אוהש רכינו עדונ וירבד יוביר ידי לעש ,והתו לבה םה םירבד בורב ליסכ לוק ןכו
.תוליסכה ןמ קחרתת ןעמל ךירבד טעמל

רודנל גהנמה אוה ןכו ,ומלשל רחאת לא .ךתליפת תעב ה"בקהל ,רדנ רדת רשאכ
תא ךל יתרמא ןכ לעו ,ןימילשמ ןיאו ןירדונש םיליסכב ה"בקה לש ץפח ןיא יכ .הליפת תעשב
.םלשמ וניאו רדונש יממ ,רקיע לכ רדונ וניאש ימ אוה חבושמ בוט ירהש ,םלש רודת רשא

,ךמצע תא איטחהל ידכ ךתחיש בורב ה"בקה ינפל םירבד תוברהל ,ךיפ תא ןתת לא
תודוא הגגש יכ ה"בקה ינפל רמאת אל ךירבד יוביר רחאלו .אטח איבמ םירבד הברמה לכש
המל ,םירבד התיברה ןודזבו דיזמב יכ ,וינפל תועודיו תויולג ךיתובשחמ לכש ,ךירבד תיברמ
תאו ךתלועפ תא תיחשיו ליבחיש ,חורו והתו לבה אוהש ךירבד יוביר לוק לע ה"בקה ףוצקי
.ךישעמ שרושו רקיע אוהש ךדי השעמ
.איטחהל ומכש ,איטחל
.ה"בקה לש וכאלמ אוה ,ךאלמ

םדא ינב םידבאנו םיכלוה םירבד בורו םילבהו תומולח בורב ירהש ,תומולח בורב יכ
'וגו "םיקלאה ףוצקי המל" רמאנש והזו .םלועה ןמ
םירבד תוברהל אלש ארי םיקלאה תא אלא ,תא יכ

ונוממ תא שרל לזוג הזש ,קדצו טפשמ לש לזגו שר לש קשוע הארת םא ,קשוע םא
,ונוממ דיספי ןעמל וניד תא תוועמו וטפשמ תא וריבחל לזוג הזו
סנאש הז ,הובג לע רחא הובג שי ירהש ,וללה םירבדב םדא ינב לש םיצפח לע המתת לא
.הז לש ונוממ לוזגי אוה םגש קדצו טפשמ הויעו שר ןוממ
םה םגש ,ולא םיהובג לע הפיקת םדיו םיקזח םהש םלועב םיהובג שיו ,םהילע םיהובגו
לגלגמ ןכו ,םירחאל ולזג רשא םיהובג ולא לש םקדצו םטפשמ ותוועיו םנוממ םהמ ולזגי
.'וגו ךיכרד תא אנ ינעידוה לש הדגא שרדמל המוד .ומלוע תא ה"בקה גיהנמו
תוועלו ול רשא לכ תא לוזגל ותעש עיגתש ,ןושארה הובגל ינשה הובג ןיתממש ,רמוש
.וטפשמ
,לזג הלעמל ומעטו ,ן"טק ח"תפב ולוכ דקננ קובד אוהשכו ,הטמל ומעטו ,אוה רבד םש ,לזג
.רדג לפכ ןכו

וסנרפתיו ויחי ןעמל המדא דובעל םלוכל שיש ,הוש אוה םדא ינב לכב ץרא ןורתיו
.המדא דבוע תויהל ול שי ךלמה ףאו .םהידי למעמ
דבוע אוה ארקנ ךכב ,וכרוצל המדא דובעל םחירכהל ומעל הווצמ אוהש תא .דבענ הדשל
.המדא

.ונוממ עבש םלועמ היהי אל ,ידמ רתוי ,ףסכ בהוא
תעפש וילא אובת אל ,ןוממ לש ונומה בהוא אוהש ימ רמול ,ותלמ לפוכ ,ןומהב בהוא ימו
.דמוח אוהש המכ ןוממ תיברמ
סנרפתהל לוכי םא ול יד יכ ,ידמ רתוי ןוממ תונקל חרוטו קסוע אוהש םדאכ ,לבה הז םג
.בר ןוה אלב דובכב
רפסב 'םרומשת' ןכו ,'ירובעת אל' ומכ ('א 'ב תור) 'ירובעת אל' ןכו 'האובת' ומכ ,האובת
.'םרומשת' ומכ ('ג ד"י) ילשמ

רתוי קסוע אוהש תמחמ ,ןוממ בורב םדאה דיב הלודגו הבר הבוטכ ,הבוטה תוברב
יפלש ,ונוממ איצומו םילכוא ול םיבר לודג אוהש ןוממ ותוא דגנכ ,הברה ןוממ תונקל ידמ
.הבורב תיבה תכרב וניתובר ורמאש ומכ ,ויכרצ םיבר רכתשמ אוהש
,ידמ רתוי ךכ לע חרוט אוה המ לע ,וז הלודג הבוט לש הילעבל ןורשכו ןורתי המ ,ןורשכ המ
.ךכב רכשו חוויר ול ןיאו ,ודיב הבוטה תא האור אוהש ,ויניע תואר קר האנה הב ול ןיא

לוכאל לוכי אוהש ,המדא דבוע לש ותעו ותנש אוה הבוט ,דבועה תנש הקותמ .אי
.הברה םא טעמ םא ועקרק תדובעמ
אוה דימת יכ ,ןושיל ול חינמ וניא רשוע ותוא ,בר ןוהו לודג עבוש ול שיש ,רישעל עבשהו
.'ובל בכש אל הלילב םג' ,הלעמל רמאנש ומכ ,דבאי אלש ונוממב בשחומ

.ז"עלב א"מרפנא ,הלוח .גי-בי
תונקל בשח ןוממ תונקל חרט רשאכ .ותבוטל אלו ותערל וילעב ךרוצל ענצומו ,רומש רשוע
רשוע ותוא דבאנו ,ונוממ ליבשב ספתנ וא גרהנ אוהש םימעפש ,ותערל ול הכפהנו ,ותבוטל
ונבל ןתי המ ול ןיאש ,המואמ ודיב ןיאש ןכ ירחא ןב דילוהו ,ונממ הנהנ אלש ,ער ןינעב
.וליחנהלו ושירוהל

םורע בושי ןכ ,דלונש העשב םולכ ול היה אלש ,שרו ינע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ .די
.ונוממ דבא יכ ,המואמ ודיב אשי אלש ,ורבקל רסחו
.ךילויש ומכ

.הלעמ לש ולא לכב ,הלוח הער תאז ףא ,וז םגו .זט-וט
.ופוסב םלועה ןמ ךלוה ןכ ,םורעו שרו רסח היהש ,דלונש העשב םלועל אבש ןינע ותוא דגנכ לכ
וימי לכב ףא ירהש ,ול עיגה דבלב וז אלו .םנח לע למעו חרטש ונוממ ולא לכב ,ול ןורתי המו
.ונוממ הנוק היהשכ ויתובשחמ בורב ףצקו ילוחו הברה סעכ אלמתנו ךשוחב לכה יח ונדועב

תותשלו לוכאל םדאל ול בוטש יתיאר רשא ןוכנ הז רבד הנה ,ינא יתיאר רשא הנה .זי
ןתנש ןוממ ותואמ וייחב חרט רשא ולמעמ יח ונדועב וקלחב חמש היהיש ,ולמעב הבוט תוארלו
.ה"בקה ול
בוט ןיא הלעמל רמאנש הזו .הזמ רתוי בוט רבד ךל ןיאו וקלח אוה הז רבד ,וקלח אוה יכ
.'וגו התשו לכאיש םדאב

חבושמו בוט הז השעמ ,םדאה ינב םישועש וללה םישעמה לכ לע ףא ,םדאה לכ םג .חי
לוטילו לוכאל ורשעב טולשל תלוכי ול ןתנו רשוע ה"בקה ול ןתנש םדאה לכש םלוכמ רתוי
.םימשה ןמ ול ונתנש ול איה הבושח הנתמ תניתנ .ולמעבו וקלחב חמש היהיש ,ונממ וקלח

ונוממ לע רכוזה ותוא רוכזי אל ותתימ רחאלש םימי הברה אל ירהש ,הברה אל יכ .טי
םדא ותואמ ותתימ רחאל םלועב ול היהי אל וליפאש ,וייח ימיב השעש וישעמ לעו ,חינהש
.ונוממו ויסכנ ול שירוה רשא
חמש תויהלו ובלב חמשו ררושמ היהי ןעמל הז ןוממ ול ןתנ ה"בקה אלא ,םיהלאה יכ
.וייחב וקלחב
:'הרישה התנעו' ,'םירמ םהל ןעתו' ומכ ,הרמזו החמש ןושל אוהו ליעפמ ןושל,הנעמ