תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ו קרפ
.םדאה לע איה הבר הערו ,איה הברו

אלא ,ונממ הנהיו לכאיש תושרו תלוכי ול ןיאו ,לודג רשוע ה"בקה ול ןתונש ,שיא
.וב הז חרט המ לע יכ ,לבה השעמ הז ,וב חרט אלש ונלכאי ירכנ שיא

,תובר םינש היחיו ,םינב האמ דע ,ונוממ ירכנ שיא לכאש הז ,שיא דילוי םא
הבוטה ןמ העבש ושפנ התיה אלו .םיבר וינש ימי ויהש ,ותלמ לפוכ ,וינש ימי ויהיש ברו
יח דלונ אלו רוא האר ול רשא ,לפנהש וילע יתרמא ,הרובקל ןתינ אל ותתימ תעל ףאו ,ודיבש
.ךשוחב הסוכמ ומשו ,ךשוחב םלועה ןמ ךלהו ,לבהב םלועב אב אוה ירהש .ונממ רתוי חבושמ
לבא .בוטב האר אלש ,ךשוחבו לבהב ויה הרובקל ןתינ אלו ונוממ דבאש הז לש ויתודלות לכש
.ער אלו בוט אל ול היה אל ,הז לפנ
ונושל זחא ,הסוכמו לבהב ותדליש לפנה ארקמה ףוסב ריכזמש יפל ,האמ שיא דילוי םא
.םינב האמ לש תובישחו תובר תודליב

רתוי אוה חבושמ כ"פעאו ,המואמ עדי אלו םולכ אב אל הז לפנש ,האר אל שמש םג
םגו ,האר אל שמש םגו .םויה לכ ער קר האר אל הזו ,ער אלו בוט אל הז לפנ האר אלש .ונממ
.שמש הזחי לב לפנכ

לא ירהש ,םולכ חבושמ וניא ,הבוטב האר אלו ,הנש םיפלא וז היח םאו ,היח ולאו
.םיכלוה לכה דחא םוקמ

.ותליכא תודוא לע םא יכ חרוט וניאש ,והיפל םדאה למע לכ
.לוכאל הואתמ אוה םויו םוי לכבש ,אלמת אל שפנה םגו

ןידמועו ןייח םהינשש ,םלועב ליסכה ןמ רתוי םכחל ןורתי המ ירהש ,רתוי המ יכ
.לבה לכה יתרמא ןכ לעו ,דחאב םלועב
םע םלועב ךליל עדוי אוה ירהש ,םכחה ןמ עורג הז ינע ליחתה רבד הזיאב ,עדוי ינעל המ
.םימכחה ןמ דחאכ םייחה ראש

האור אוהש ונוממב ויניע תואר ול בוטש םלועב םדא ךל שי ,םיניע הארמ בוט
.לבה הז םג ,ושפנ עיבשמו לכוא אוהש הממ רתוי ,וב לכתסמו

תעשב ,רובגו בושח םדא אוהש עדונו ומש ארקנו ,ריבג היהש ותוא ,רבכ היהש המ
.לבה לכה יתרמא ןכ לעו ,ונממ ףיקת אוהש תומה ךאלמ םע םחלהלו ןידל לוכי אל התימה

םיאיבמש םירבד בור םדאה ינב םירבדמש ,םלועב םירבד שי ירהש ,םירבד שי יכ .אי
יתרמא ןכ לעו ,םירבד בורב ןורתי המו ,אטח איבמ םירבד הברמה לכש ,תוינע ידיל םדאה תא
.לבה לכה

וליאש .הזה םלועב תושעל םדאל ול בוט רבד הזיא עדויה אוה ימ ירהש ,עדוי ימ יכ .בי
םלבה ייח ימי םישוע םהש ,ךכ םישוע םניא םהו .תושעל ול היה ,בוטה השעמ רוחבל עדוי היה
ול שי םיבוט םישעמו ,םנמז םדוק םיתמ םה ןכ לעו .בוטה ךרדב ךליל םיצור םניאש ,רבוע לצכ
שי ןכ לעו ,וירחא ויהי רשא וינבלו ,םלועב ותומ ירחא היהיש המ דיגיש אוה ימ רשא ,תושעל
:הכרב וירחא וינב ואצמי רשא ןעמל םיבוט םישעמ תושעל ול