תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ז קרפ
ןומסרפא לש בוט ןמשמ רתוי ,םדא לש בוט םש חבושמו בוט ,בוט ןמשמ םש בוט
קרות ןמש' בוט ןמשל םש ריכזהו לישמהש אלמ ארקמ רחא םוקמב וניצמש יפל .ףדונ וחירש
.דחי הז ארקמב םהינש ורכזוהו ולשמנ רשא לע המתת לאו .'ךמש
םיקסופ ותתימ םויבש ,ותדיל םוימ ותתימ םוי בוטו חבושמו ,ודלוה םוימ תומה םויו
למעל םדא יכ' רמאנש ,דלונ למעל יכ ול אוה ער ותדיל םוי לבא ,דוע אטחי אלו םיערה וישעמ
.ותדיל םוי ול אוה ער ,אטחי אל רשא םדא ןיאש ליבשב ,דועו .'דלוי

יכ .תואתשמ תיבל ךלי רשאמ רתוי תוליבא תיבל ךליש םדאל ול בטומ ,תכלל בוט
ותתימ לע ובלו ותבשחמ ןתונ םש ךלוהש יח םדאו ,םדא לכ לש ותתימ ףוס אוה תוליבא תיב
ךותמ ,התשמה תיבב חומשל ךלוה אוהשכ לבא .אוטחלמ ענומ אוה ךכ ךותמו ,םדא לש
.אטוח ותחמש

התימה ןינעב בושחל תובשחמ לעב אוהש ,סעכ םדאל ול בטומ ,קוחשמ סעכ בוט
עורב ירהש ,התשמה תיב לש קוחשב קסוע אוהש הממ ,רתוי חמש וניאו םדאה לכ ףוס אוהש
.אטחי אלש ובל בטיי ,התימה ןינעב בשחמ אוהש תמחמ ול שיש םינפ

.ןיאטוח םניאו התימה םוי לע םבל םינתונ ךכ ךותמש ,תכלל ,לבא תיבב םימכח בל
.םהיניע דגנ םיקלא דחפ ןינתונ ןניאש ,ןיאטוח ןה ןתחמש ךותמו ,החמש תיבב םיליסכ בלו

עמוש שיאמ רתוי םכחי ןכ לעו ,םכח לש ותרעג עמשיש םדאל ול בטומו ,עומשל בוט
.תוליסכ רבד קר םש עמשי אלו ןיבי אלש ,םיליסכ ריש

םירעבתמו םינתונש ,ןתקילד תרבעה תעשב עמשנש םיצוקה לוקכ ירהש ,לוקכ יכ
לש שא ראשכ הבושח שא םיצוק ןתוא לש שא ןיאו ,ובש לישבת לשבל ידכ תשחנ לש ריס תחת
,חירו םעט ןהב ןיאש םירבד ולוקב עימשמ אוהש וירבד בורב ליסכה קוחש ןכ ,םיצע ראש
.המכחו החכות וירבדו
םיליסכה ןמ קחרתהל םדאל שי ןכ לעו ,הלעמל םירמאנה םילבה ראשכ ,לבה הז םגו
.םהירבד לש קוחשו

םה םיליסכה רמול ,'החמש תיבב םיליסכ בלו' לע בסומ ,םכח ללוהי קשועה יכ
שי ןכ לע ,ןועו אטח ידיל ןתאיבמ החמש התואו ,החמשה תיבב תכלל םיטוהלו םיכושמ
ותושעל םכח ללוהי קשועו תוליסכ אלמ אוהש ליסכה ירהש ,םיליסכה ןמ םימכחל קחרתהל
.תוליסכ םכחה תמכח הכפהנו ,ה"בקה ןמ םדאל הנתמ איהש המכחה בל תא דבאמו ,ליסכ
'ךמע תאטחו' אמגודו .קשועו תוליסכ אלמ אוהש םש לע ,'קשוע' אורק ליסכה ,קשועה
.תאטח ארוק םעהש
.המכח ןתי 'ד יכ רמאנש ןינעכ ,הנתמ ארוק המכח ,הנתמ

אלו עדונ אל ותישארב ירהש ,רבד לש ותישארמ רתוי ,ותישארמ רבד תירחא בוט
.עמשי רשא דע הפ הצפי אלש ןזא תוטהלו עומשל עמושה לע שיו .ותירחאב דע ודוס הלגנ
םדאב ,הרהמ סעוכו חור הבג אוהש ותואמ רתוי ונורחו ופא ךיראמ ירהש ,חור ךרא בוט
לבוסו ,וב ששוח וניאו וסעכ תודוא לע ךיראמש תוכורא ,חור ךרא רמול לכונ (ןרתוו) אוהש
הרהמ סנוכ אוהש ותואב םג לפונ ,ןזגר וניאש םדאב לפונ ןושל הזש ירחאו .קתושו ונורח
.חור הבג ותורקל

םהש םיליסכ לצא סעכ ירהש ,סועכת אלש ךרצי תא ףוכו ,סועכל ךחורב להבת לא
.םינזגר

המתת אלש ,םלועב וישכע םישענה םישעמה םה המ רמאת לא ,היה המ רמאת לא
הלאמ רתוי םהישעמב םיחבושמו םיבוט ויה םינושארה םימיהש רמול םהילע לאשת אלו
ךל שיש יפל ,ךתוליסכ בורב םא יכ ,הז רבד לע תלאש ךבש המכח תמחמ אל ירהש ,םימיה
.ךלוהו הנתמ םלועה םויו םוי לכבש ךיניע תואר ךותמ ךמצעמ ןיבהל

ורייתשנש םיסכנו הלחנ םע םדא לש ותמכח הבוטו הבושח ,הלחנ םע המכח הבוט .אי
.ויסכנ רומשל ידכ המכח ול ןיא םא ודיב ומייקתי אלש ,ויבאמ ול
םיגהנתמו םיכלוהה שמשה יאורל ןוממה ןמ רתוי המכחה הבוטו ,שמשה יאורל רתויו
.ןהל תדמועו ןתעייסמ ןתמכחש ,םלועב

םוקמב ירהש ,'הלחנ םע המכח הבוט' לע לופכ ןושל ,ףסכה לצב המכחה לצב יכ .בי
.רשוע ראשו ףסכ המע םש שי המכח םש שיש
םייח תנתונ המכחהש איה תעד לש ןורתי ,'שמשה יאורל רתויו' לע לופכ ,תעד ןורתיו
.םיערה םישעממ ותליצמו םלועב סנרפתמו גהנתמ אוה ותמכח ידי לעש ,הילעבל

היהת רובעב ,ה"בקה לש וישעמב ןיבהלו תוארל ךבל ןת ,םיקלאה השעמ תא האר .גי
תא ןוקתל תלוכי ודיב רשא אוה ימ יכ ,ער לכמ ךליצי ןכ לעו ,אטחת יתלבל ךינפ לע ותארי
.ליצמ וידימ ןיא יכ ,וינפמ ארייתהל םדאה ינבל שי ןכ לעו ,ה"בקה ותוע רשא תוועמה

הבוטה ותכרב תא ה"בקה ךל חלשש הבוט לש םויב ,בוטב היה הבוט םויב .די
.בבל בוטבו החמשב הנלבקת
לובסו האר ,תונערופ ךל ןתיל ,הער לש םוי ה"בקה ךל חלשי רשאכו ,האר הער םויבו
.הרפכ ךל היהתו ול ללוחתהו וינפל םוד ,ךתונערופ
דגנל רכש םולשת איה הנה ה"בקה ךל ןתנ רשא הבוטה תא ףאש .הז תמעל הז תא םג
רשא הריבע תמועל רכש םולשת איה הנה ךתער םויב ךל חלשש הערה תאו ,תישע רשא הוצמה
ה"בקה לש וירחא םדאה אצמי אלש תודוא לע ה"בקה השוע וללה םישעמה לכו .תישע
תוריבע תודוא לעו ,הבוט ול ןתונ ויתוצמ םויק תורימש לעש ,טפשמו קדצ םא יכ ,המואמ
.הער ול ןתונ רבעש

ינינעב לבה לש ימיב תוארל יבל יתתנ םירבד המכב ,ילבה ימיב יתיאר לכה תא .וט
דחא קידצ ןוגכ .וקדצ בורב דבוא אוהו ,ידמ רתוי קידצ אוהש םלועב קידצ ךל שיש ,םלועה
ךל שיו .'םהב תומיש אלו םהב יחו' ומצעב שורדל הצור וניאש ,הלק הוצמ תודוא לע גרהנש
,'םהב תומיש אלו םהב יחו' ומצעל שרודו ,גרהי אלש יפל הלק הוצמ לע רבעש םלועב עשר
.רבוע אוהש הלק הריבע ליבשב ותערב םימי ךיראמו
וארוק רבוע אוהש וז הלק הריבע לע לבא ,קידצ םא יכ ,שממ עשר וניא הז עשר ,עשר שיו
.עשר

היהת אלש ךחיכומ ינא יתיאר רשא וללה םישעמ תודוא לע ,הברה קידצ יהת לא .זט
.ידמ רתוי םכח היהת אלו הברה קידצ
ליסכו לכס תויהל הברה עשר יהת לאו ,לק רבד לע גרהיתש םלועה ןמ ,םמושת המל
תויהל קדצב הזב זחאתש ךל בוטו ,ךכ לכ עישרת םא ךנמז םדוק תומת המלו .עישרהל דמולמו
אצוי םימש ארי אוהש םדא ותוא יכ ,ונממ ךדי ריסת אלו חנת לא עשרה ןמ הזמ םגו ,קידצ
לכש יפל ,ידמ רתוי עשר וניאו הברה קידצ וניאש ,ומצע תא רמוש אוהש ,םלוכב ותבוח ידי
.םימש םשל השוע וישעמ
.'ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת' ומכ 'ןנוכת' אמגוד ,םמושת

רמאנש ןינעכ ,וריע תא רומשל םכחל זוע לודגמ איה המכחה ,םכחל זועת המכחה .טי
ריעב םהש םיטילש הרשעמ רתוי .ותמכחב ריעה תא אוה טלמו םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
.התוא רומשל
אוהש יפל ,םכחל זועת זוע ןושל םא יכ ,םכחל םכחת המכחה ארקמה בתכ אלו ,םכחל זועת
.ריעל חוכו זוע םינתונ םהש םיטילש הרשעמ וירחאל רמוא
ירהש ,רתוי אלו תוחפ אל רמול ,הלמה קודקדל ןיאב ןניא וללה הרשע ,םיטילש הרשעמ
קודקדל בתכנ אלש (ו"כ ו"כ ארקיו) 'םכמחל םישנ רשע ופאו' ומכ ,םיטילש הברהמ ומכ אוה
.הלמה

ןכ לעו ,המכחכ םלועב בושח רבד ןיאש ךל יתרמא וישכעו ,ץראב קידצ ןיא םדא יכ
ךל שי ןכ לעו ,אטחי אלש וימי לכב בוט השעי רשא ץראב םכח םדא ןיא ירהש ןיבהל ךבל תאז
.םכחה ןמ רמוחו לקב אטח ידיל אבת אלש ,הלודג הרימש ךמצע רומשל
הברה קידצ יהת לא' הלעמל רמאנש ומכ ,קידצ ארוק םכחה תא ,םכח ןיא ומכ ,קידצ ןיא
.'םכחתת לאו

לכ לש ,ךיתרהזה רשא םירסומה לע ךריהזה הז רסומב ףא ,םירבדה לכל םג .אכ
.רבד םהל בישהל ךבל ןתת לא ,םדא ינב ךילא ורבדיש םיער םירבדה
הארהו ,ךללקמ אוהש ךדבע תא תעמשש תוארהל ךמצע תא השעת אלש ,עמשת אל רשא
התללק םימעפ תובר רשא ךמצעב עדוי התא םג ירהש .תעמש אל ולאכ שרחכ ךמצע תא
ךללקי רשאכ שרחכ ךמצעב גהנתת התא ןכ ומכ ,התללקש רבד ךונעיש ךנוצר היה אלו ,םירחא
.ךדבע
יכ ,דבעב רמול לפונ וניא הכרבו הללק ןושלש ,לוזלז ןושל םא יכ הללק ןושל וניא ,ךללקמ
'ויניעב לקאו' תרזגמ אוהו ,'וינודא דבעו בא דבכי ןב' רמאנש ומכ ,לוזלזו דוביכ ןושל םא
.'דוע יתולקנו'

יבלב יתרמא ירהש ,יתמכח בורב יתיסנ הז רבד תודוא לכ ,המכחב יתיסנ וז לכ .גכ
דומעלו ןיבהל לוכי יניאש ינממ הקוחר הקומע המכח התוא איהו ,תוקומע תומכחב המכחאש
.הב

איה הקוחר ,הריצי רפסו הבכרמ השעמ ןוגכ רבכ התיהש הקומע ,היהש המ קוחר .דכ
ותוא אוה ימו ,וז הריתי המכ חלש השעמ ותוא אוה קומע קומעו ,הב דומעל לוכי יניאש ,ינממ
.ותמכח בורב ונאצמי אוהש

ינינעב ןיבהל ,יתובס יתעדו יבל תא םגו ,ינא יתובס ז"עלב יינרוט הא ,יתובס .הכ
,רותלו תעדל םלועה
תוללוה לש תוליסכו תולכס לש עשר תעדלו ,םלועב ןהש ןובשחו המכח רוקחל יבל שקבו
.םלועבש תוער לכמ הערו השק איהש הער ותואב

הבלו ,הער השא איהו ,תוממ רתוי אוהש םלועב דחא רבד יתאצמ ינאו ,ינא אצומו .וכ
.םימרח ישקומ יחפב םליפהל םדא ינב דוצל םימרחו הידוצמ
טלמנ ה"בקה ינפל בוט אוהש ימו ,םדא ינב ןהב רוסאל םירוסאה תיב הידיו ,הידי םירוסא
.הב דכלנ אטוח אוהש ימו .הידיב לפונ וניאש ,הנממ
רבדבש ,'האיצמ' ןושל רמול וירחא לפונ ,'המכח שקבו' הלעמל רמאש יפל ,ינא אצומו
.האיצמ ןושל וב בסומ השקב ןושל וב בסומש
.תותשרו תורמכמ ןושל ,םימרחו םידוצמ
,תותשרו םיחפל הלישמהש יפל רמול ,הב לפונ הטילמו הדיכל ןושל הברהלו ,הנממ טלמי
.תיחשמהו ביצמה ומכ ,'תרומכמ' ןושל אוה 'תיחשמ' ,ודכלי םישנא תיחשמ וביצה ומכ
.'ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה ,םישקוי חפמ הטלמנ רופצכ ונישפנ'

הז רבד האר ,וחיכומ אוהש ותואמ תלהק שפנ הרמא ךכ ,יתאצמ הז האר .חכ-זכ
רוקחל וז רחא וזב ותוא שפשפמ יתייהשכ ,תרחא הלמ תחא תחא הלמ ןינעב ,םלועב יתאצמ
.םלועה תמכח ןינע ןובשח אוצמלו
םלש דחא םדא יתאצמ ירהש ,יתאצמ אלו ישפנ השקב םישעמ לש תמכח דוע רשא
.הישעמב המימתו המילש יתאצמ אל השאו ,םדא ינב ףלאמ וישעמב
.םישנ ףלא ,הלא לכב
ומכ ,תלהק שפנ הרמא רותפל שיו ,תלהק רמא בתכנ אל המל הומתל שי ,תלהק הרמא
.תאצל דוד שפנ לכתו ונורתפש 'תאצל דוד לכתו'

ארבו השע רשא ,וילע בל ןתו הארו יתאצמ הז השעמ דבל ,יתאצמ הז האר דבל .טכ
,ומלצבו ותומדב ותוא ארבש ,האנו רשי םדאה תא ה"בקה
לע איה הבר הערו ,ה"בקה לש ויתוצממ רוסל תוער תומיזמ תונובשח ושקב םדא ינב םהו
.םדאה
:תובשחמ ןושל ,תונובשח
 המסמך הבא   תלהק רפסל שורפ ןכותל רוזח    המסמך הקודם