עמוד מסך פתח אוהל מועד

(שמות כו, לז)חזרה לתוכן המשכן וכליו