רשימת השרטוטים:

המשכן והחצר - מראה כללי
המשכן - מראה כללי
תבנית המשכן במבט מלמעלה
קיר אורך של המשכן (צפוני ודרומי)
קיר רוחב של המשכן (מערבי)
קרשי המשכן
קרש המשכן
עמוד הפרוכת
עמוד מסך פתח אוהל מועד
תבנית המשכן והחצר במבט מלמעלה
מזבח הקטרת
מזבח הקטרת
מזבח העולה במבט מהצד
מזבח העולה
הכיור וכנו
המנורה
תיאור קנה המנורה
השולחן
השולחן ותבניותיו
השולחן - מנקיות וקשוות
השולחן וזר והמסגרת
תבנית לחם הפנים
הארון
הכפורת
מבנה הארון
מראה הכהן הגדול בבגדיו
כתנת, תשבץ ואבנט
המעיל
החושן
האפוד
בגדי הכהן הגדול - מבט מלפנים ומאחור
מצנפת וציץ