פרשה ל: נח איש צדיק


א [נח - צדיק יסוד עולם]
אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים
הה"ד (משלי י): כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם.
כעבור סופה ואין רשע,
זה דור המבול.
וצדיק יסוד עולם, זה נח.

(שם יב) הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד.
הפוך רשעים ואינם, זה דור המבול.
ובית צדיקים יעמוד, זה נח.
הה"ד: אלה תולדות נח.

דבר אחר:
אלה תולדות נח

כתיב (שם יד): בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח.
בית רשעים ישמד,
זה דור המבול.
ואוהל ישרים יפריח, זה נח:

ב [נח כוונתו הייתה נכונה]
דבר אחר:
אלה תולדות נח

כתיב (שם כד): קל הוא על פני המים תקולל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים.
קל הוא על פני המים,
גזרה שנגזרה עליהם שיאבדו במים.
תקולל חלקתם בארץ, כלומר מי שפרע מדור המבול.
כל כך למה?

לא יפנה דרך כרמים, שלא היתה כוונתן אלא למטעת כרמים, אבל נח לא היתה כוונתו, אלא להפרות ולהרבות בעולם ולהעמיד בנים, שנאמר: אלה תולדות נח:

ג [פסילת דור המבול]
אלה
אמר רבי אבהו: בכל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים.
ואלה מוסיף על הראשונים. כאן שנאמר אלה, פסל את הראשונים דור המבול:

ד [מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ובעוה"ב]
אלה תולדות נח נח
אמר רבי אבא בר כהנא: כל מי שנכפל שמו, יש לו בעולם הזה ויש לו בעולם הבא.
אתיבון ליה: והכתיב תרח תרח, א"כ יש לו חלק בעולם הזה ולעולם הבא?!
אמר לו: אף היא לא תברא.

דאמר רבי יודן בשם רבי אבא בר כהנא: (בראשית טז) ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שיש לאביו חלק בעוה"ב (שם)
תקבר בשיבה טובה, בשרו שישמעאל עושה תשובה:

ה [נח הביא נחת רוח לדורות]
אלה תולדות נח נח
אתמהא! לא הוה צריך קרא למימר אלא אלה תולדות נח שם
אלא נייחא לו
נייחא לעולם,
נייחא לאבות,
נייחא לבנים,
נייחא לעליונים,
נייחא לתחתונים,
נייחא בעולם הזה,
נייחא לעולם הבא:

ו [פירות הצדיקים הם מעשים טובים]
אלה תולדות נח
הה"ד (משלי יא): פרי צדיק עץ חיים.
מה הן פירותיו של צדיק?

מצות ומעשים טובים.
ולוקח נפשות חכם, שזן ומפרנס כל שנים עשר חדש בתיבה.
אחר כל השבח הזה (שם) הן צדיק בארץ ישולם, בא לצאת ונשתלם, אתמהא?

דאמר רב הונא משום ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי: נח, כשהיה יוצא מן התיבה הכישו ארי ושיברו, ולא היה כשר להקריב, והקריב שם בנו תחתיו, קל וחומר (שם) אף כי רשע וחוטא, זה דור המבול:

ז [ק"כ שנה הוכיח נח את בני דורו]
איש
כל מקום שנאמר איש צדיק ומומחה, שכל מאה ועשרים שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן.
אמרו: למה כדין?
אמר להון: כך אמר מאריה דעלמא, דהוא מייתי מבולא על עלמא.
אמר לו: אין איתי מבולא, לא אתי אלא על ביתיה דההוא גברא. כיון שמת מתושלח, אמרו ליה: הא לא אתי מבולא, אלא על ביתיה דההוא גברא, הה"ד (איוב יב) לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל.

אמר רבי אבא בר כהנא: כרוז אחד עמד לי בדור המבול, זה נח.
תמן אמרין: כרוז ליה לפיד ליה.
בוז שהיו מבזים עליו וקרו ליה: "ביזיא סבא".
לעשתות שאנן, שהיו קשים כעשתות.
נכון למועדי רגל, שהיו מוכנים לשני שברים, לשבר מלמעלה ולשבר מלמטה:

ח [צדקותו של נח - א]
תמים היה בדורותיו
בר חטייא אמר: כל מי שנאמר בו תמים, השלים שניו למידת שבוע היה.

אמר רבי יוחנן: כל מי שנאמר בו היה, מתחלתו ועד סופו הוא צדיק.
התיבון ליה: והכתיב אחד היה אברהם וירש את הארץ, מעתה הוא תחלתו והוא סופו?!
אמר להון: אף היא לא תברא. דהא רבי לוי בשם ריש לקיש אמר: בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'.

ר' חנינא ור' יוחנן תרוויהון אמרין: בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את בוראו.
ומה אני מקיים היה?

שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתשובה.
הן האדם היה מתוקן למיתה,
נחש היה מתוקן לפורענות,
קין היה מתוקן לגלות,
איוב היה מתוקן ליסורין,
נח היה מתוקן לנס,
משה היה מתוקן לגואל,
מרדכי היה מתוקן לגאולה.

רבי לוי ורבנן ר' לוי אמר: כל מי שנאמר בו היה, ראה עולם חדש.

אמר ר' שמואל: חמישה הן: נח אתמול (איוב יד): אבנים שחקו מים.

דאמר רבי לוי בשם רבי יוחנן: אפילו איצטרובלין של רחים נמחה במים, והכא את אמר: ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה, אתמהא?!
אלא ראה עולם חדש.

יוסף, (תהלים קה) ענו בכבל רגלו, ועכשיו (בראשית מב): ויוסף הוא השליט?! אלא שראה עולם חדש.
משה, אתמול בורח מפני פרעה, ועכשיו הוא משקעו בים?! אלא שראה עולם חדש.
איוב, אתמול (איוב יז) ישפוך לארץ מררתי, ועכשיו (שם מב) ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה, אלא שראה עולם חדש.
מרדכי, אתמול היה מתוקן לצליבה, ועכשיו הוא צולב את צולביו?! אלא שראה עולם חדש.

רבנן אמרין: כל מי שנאמר בו היה, זן ומפרנס.
נח זן ופירנס כל שנים עשר חודש שנאמר: ואתה קח לך וגו'.
יוסף (בראשית מ): ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו.
משה
זן ופירנס את ישראל ארבעים שנה במדבר.
איוב (איוב לא): ואוכל פתי לבדי, שמא לא אכל יתום ממנה אתמהא?!
מרדכי זן ופירנס.

אמר רבי יודן: פעם אחת חזר על כל המניקות ולא מצא לאסתר לאלתר מניקה, והיה מניקה הוא.

רבי ברכיה ורבי אבהו בשם רבי אליעזר: בא לו חלב והיה מניקה.
כד דרש ר' אבהו בציבורא, גחוך ציבורא לקליה.
אמר להון: ולא מתניתא היא! רבי שמעון בן אלעזר אומר: חלב הזכר טהור:

ט [צדקותו של נח - ב]
בדורותיו
רבי יהודה ורבי נחמיה.
רבי יהודה אמר:
בדורותיו היה צדיק, הא אילו היה בדורו של משה, או בדורו של שמואל, לא היה צדיק. בשוק סמייא צווחין לעווירא, סגי נהור.
משל לאחד שהיה לו מרתף אחד של יין, פתח חבית אחת ומצאה של חומץ. שניה כן, שלישית ומצאה קוסס.
אמרין ליה: קוסס הוא.
אמר להון: ואית הכא טב מינה?
אמר לו: לא!
כך: בדורותיו היה צדיק. הא אילו היה בדורו של משה, או בדורו של שמואל, לא היה צדיק.

רבי נחמיה אמר: ומה אם בדורותיו היה צדיק, אילו היה בדורו של משה, או בדורו של שמואל על אחת כמה וכמה!
משל לצלוחית של אפרסמון מוקפת צמיד פתיל ומונחת בין הקברות, והיה ריחה נודף, ואילו היה חוץ לקברות עאכ"ו!
משל לבתולה שהיתה שרויה בשוק של זונות ולא יצא עליה שם רע, אילו היתה בשוקן של כשרות על אחת כמה וכמה!
כך ומה אם בדורותיו היה צדיק, אילו היה בדורו של משה, או בדורו של שמואל, על אחת כמה וכמה!

י [מחלוקת חכמים על צדקתו של נח]
את האלהים התהלך נח
ר' יהודה ור' נחמיה.
ר' יהודה אמר:
משל לשר שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן: הלך עמי!
ואמר לגדול: בא והלך לפני!
כך אברהם, שהיה כחו יפה (בראשית יז): התהלך לפני והיה תמים.
אבל נח שהיה כחו רע, את האלהים התהלך נח.

ר' נחמיה אמר:
משל לאוהבו של מלך, שהיה משתקע בטיט עבה. הציץ המלך וראה אותו.
אמר ליה: עד שאתה משתקע בטיט הלך עמי, הדא הוא דכתיב: את האלהים התהלך נח.
ולמה אברהם דומה?
לאוהבו של מלך, שראה את המלך מהלך במבואות האפלים, הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון. הציץ המלך וראה אותו.
אמר לו: עד שאתה מאיר לי דרך חלון, בא והאיר לפני.
כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: עד שתהא מאיר לי מאספוטמיא ומחברותיה, בא והאיר לפני בארץ ישראל, הדא הוא דכתיב (שם מח): ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו וגו'.

רבי יוחנן וריש לקיש
רבי יוחנן אמר:
לרועה שהוא עומד ומביט בצאנו.
ריש לקיש אמר: לנשיא שהוא מהלך וזקנים לפניו.

על דעתיה דרבי יוחנן אנו צריכים לכבודו.
ועל דעתיה דרשב"ל הוא צריך לכבודנו.