מדרש רבה לתורה
תוכן מפורט

חומש בראשית

פרשת בראשית

פרשה א: בריאת העולם
א [התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה]
ב [כח מעשיו הגיד לעמו]
ג [ה' לבדו ברא את עולמו]
ד [ששה דברים קדמו לבריאת העולם]
ה [אילולי שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו]
ו [התורה אינה מפרשת את מעשה בראשית]
ז [וה' אלוקים אמת והוא לבדו ברא את העולם]
ח [התורה קדמה לבריאת העולם]
ט [בריאת העולם יש מאין]
י [העולם נברא באות ב']
יא [אותיות מנצפ"ך הלכה למשה מסיני]
יב [שמו של הקב"ה נזכר לאחר הבריאה]
יג [זהירות בהזכרת שם ה']
יד [התורה שומרת על האדם מכל רע]
טו [מי נברא תחילה שמים או הארץ?]

פרשה ב: תוהו ובוהו
א [והארץ הייתה תוהו ובוהו]
ב [ארורה האדמה בעבורך]
ג [רמזים בבריאה לדורות הבאים]
ד [רמזים בבריאה לגלויות]
ה [כל מעשי האדם גלויים לפני הקב"ה]

פרשה ג: סדר הבריאה

א [מי נברא בתחילה?]
ב [במאמר ה' נברא העולם]
ג [האור הוא טוב לעולם]
ד [מהיכן נברא האור?]
ה [האור סמל לתורה]
ו [אור שבעת הימים נגנז לעתיד לבוא]
ז [העולם הזה שהקב"ה ברא הוא להנאתו]
ח [הקב"ה היה יחיד בעולמו בבריאת העולם]
ט [תכלית הבריאה היא השראת השכינה בעולם]

פרשה ד: בריאת הרקיע

א [בריאת הרקיע - א]
ב [בריאת הרקיע - ב]
ג [המים שמעל לרקיע]
ד [מים העליונים תלוים במאמר]
ה [הרקיע דומה לבריכה]
ו [ביום השני לא נאמר "כי טוב"]
ז [ה' קרא לרקיע שמים]

פרשה ה: יקוו המים ותראה היבשה

א [יקוו המים]
ב [המים נקוו אל מקום אחד - א]
ג [המים נקוו אל מקום אחד - ב]
ד [הפרדה בין מים עליונים לבין מים תחתונים]
ה [הקב"ה התנה עם מעשה בראשית]
ו [והאלהים עשה שייראו מלפניו]
ז [מעט החזיק את המרובה]
ח [הטבע נשמע לציווי ה']
ט [חטאה של הארץ]
י [הבריאה ביום השלישי]

פרשה ו: המאורות

א [והיו לאותות למועדים לימים ולשנים]
ב [היום והלילה אומרים שירה]
ג [פגימת הלבנה]
ד [בריאת הכוכבים]
ה [הדברים שנתנו במתנה לעולם]
ו [חסד עשה ה' שנתן את החמה בתוך נרתיק]
ז [ג' דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו]
ח [מהלכן של צבא השמים]
ט [יש בכוחן של הצדיקים לשנות את הטבע]

פרשה ז: בריאת דגים ועופות

א [ישרצו המים]
ב [דגים אינם טעונים שחיטה]
[אין מלין בשבת בן של נכרית]
ג [בריאת העוף]
ד [בריאת התנינים]
ה [הקב"ה פסק ממלאכתו עם קידוש השבת]

פרשה ח: בריאת האדם

א [בריאת האדם]
ב [התורה קדמה לבריאת העולם]
ג [במי נמלך ה' בבריאה?]
ד [תכלית בריאת האדם]
ה [הויכוח בין המלאכים בדבר בריאת האדם]
ו [כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם]
ז [הקב"ה נמלך עם נפשות הצדיקים]
ח [דרך ארץ שהגדול נמלך בקטן]
ט [נעשה אדם ושאלת המינים]
י [הקב"ה הפיל תרדמה על האדם כדי שלא יטעו בו]
יא [האדם נברא מהעליונים ומהתחתונים]
יב [זכה שולט האדם בבריאה]
יג [מידותיו של הקב"ה]

פרשה ט: והנה טוב מאד

א [כבוד אלוהים הסתר דבר]
ב [עולם זה מצא חן העיני הקב"ה ולכן קיימו]
ג [לא יפלא ממך דבר]
ד [ חן העולם בשעת בריאתו]
ה [גזרת המיתה]
ו [השינה טובה לצדיקים]
ז [הטוב שביצר הרע]
ח [הייסורין מביאין לחיי עולם הבא]
ט [התועלת שבגיהינום]
י [הטובה הבאה ממלאך המות]
יא [מידה כנגד מידה]
יב [תכלית הבריאה - בריאת האדם]
יג [גם במלכות הרשע יש טוב]
יד [מנין העולם מיום בריאת האדם]

פרשה י: ויכלו השמים והארץ

א [לתורה אין גבולות]
ב [הבריאה נתגלתה ביופיה]
ג [כיצד ברא הקב"ה את עולמו?]
ד [הכוכבים האטו מהלכן עקב חטאו של אדם]
ה [וכל צבאם]
ו [לכל עשב מלאך]
ז [לכל נברא יש תכלית בעולם]
ח [ויכל ביום השביעי]
ט [בערב שבת מוסיפים מחול על קודש]

פרשה יא: השבת וקדושתה

א [ברכת השבת למקיימיה]
ב[ייחודה של השבת]
ג [הוצאות השבת אינן קצובים]
ד [תבלין ושמו שבת]
ה [הסמבטיון והמן מעידים על קדושת השבת]
ו [מצות המילה]
ז [בזכות שמירת שבת]
ח [כנסת ישראל - בת זוג לשבת]
ט [הברואים שנבראו בשישי]
י [לא שבת ממלאכת הרשעים והצדיקים]

פרשה יב: תולדות השמים והארץ

א [אין האדם יכול להבין את סוד הבריאה]
ב [במאמר פיו של הקב"ה נברא העולם]
ג [אלה תולדות השמים]
ד [מתי נבראו תולדות השמים והארץ?]
ה [עיקר הבריאה]
ו [שישה דברים נטלו מאדם הראשון עקב חטאו]
ז [לכל יש תולדות]
ח [אדם נברא גם מעליונים וגם מתחתונים]
ט [בזכותו של אברהם נברא העולם]
י [העולם הזה נברא בה"א]
יא [אלה תולדות השמים והארץ]
יב [העולם נברא בפעם אחת]
יג [יום יוצא יום נכנס]
יד [העולם נברא עם דמדומי חמה]
טו שיתף הקב"ה מידת הדין ומידת הרחמים]
טז [הארץ עשתה כדבר ה']

פרשה יג: כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ

א [ירידת גשמים]
ב [כל האילנותלהנאתן של בריות נבראו]
ג [ארץ אדם ומטר שקולים זה כזה]
ד [גבורות גשמים שקולה כנגד מעשה בראשית]
ה [כוחו של הגשם]
ו [גבורות גשמים ותחיית המתים]
ז [אשרי אדם שעמל בתורה]
ח [רק לאחר בריאת האדם המטיר ה' על הארץ]
ט [ה' ממטיר על הארץ לטובת האדם]
י [מה מקור המים בענן?]
יא [מה מקור הענן?]
יב [שמות הענן ושמות הארץ]
יג [מי הגשמים ומי התהום מרווים את האדמה]
יד [התשובה קורעת את גזר הדין ויורדים גשמים]
טו [מתי מברכים ברכת הטוב והמטיב?]
טז [בירידת הגשם מתברכים כולם]
יז [מי הגשמים משקין כל אחד לפי צרכו]

פרשה יד: יצירת האדם

א [אדם הוא גמר היצירה]
ב [שתי יצירות באדם]
ג [האדם נברא מן העליונים ומן התחתונים]
ד [אדם נברא עם שני יצרים]
ה [שתי יצירות- בעוה"ז ובעוה"ב]
ו [האדם נברא בזכותו של אברהם]
ז [אדם וחוה נבראו כבני עשרים]
ח [האדם נברא ממקום כפרתו]
ט [שמותיה של הנשמה]
י [ויהי האדם לנפש חיה]

פרשה טו: גן עדן

א [ארזי הלבנון נטעו לצורך בנין המקדש]
ב [גן בעדן]
ג [הקב"ה ברא את הגן לפני בריאת האדם]
ד [אדם נברא בזכות אברהם]
ה [ויהי שם עד היום הזה]
ו [עץ החיים]
ז [מהו העץ שממנו אכל האדם?]

פרשה טז: נהרות גן עדן

א [ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן]
ב [מה מקור השם פישון ומה מקור השם חווילה?]
ג [מהו מקור השם גיחון וחידקל?]
ד [ד' נהרות כנגד ד' גלויות]
ו [ו' מצוות נצטווה אדם]

פרשה יז: בריאת האשה

א [בעשרה מאמרות נברא העולם]
ב [אדם השרוי בלוא אשה נמצא חסר]
ג [עזר כנגדו]
ד [האדם קורא בשמות]
ה [ה' הפיל על האדם תרדמה]
ו [ממה נבראה האשה?]
ז [הכל מן האשה]
ח [השוני בין האיש והאשה]

פרשה יח: בינה יתירה באשה

א [בינה יתרה באשה יותר מבאיש]
ב [מדוע נבראה האשה מהצלע?]
ג [בריאת האשה]
ד [זאת הפעם]
ה [בן נח מצווה על עריות]
ו [חטאו של אדם היה כשש שעות לאחר שנברא]

פרשה יט: חטאי אדם וחוה

א [מוסיף דעת מוסיף מכאוב]
ב [ארבעה פיהם הכשילם]
ג [כל המוסיף גורע]
ד [כל שנברא אחר חבירו, שליט בחבירו]
ה [תכונותיו של עץ הדעת]
ו [הקב"ה הראה להם את גודל חטאם]
ז [החוטאים גורמים לסילוק השכינה והצדיקים להחזרתה]
ח [יומו של הקב"ה]
ט [הקב"ה קונן על אדם הראשון ועל בניו]
י [הנחש מפתה את חוה]
יא [ארבעה נכשלו ולא עמדו בניסיון]
יב [אדם מאשים את חוה בחטאו]

פרשה כ: עונשם של הנחש חוה והאדם

א [הנחש דיבר לשון הרע]
ב [הקב"ה לא נשא ונתן עם הנחש]
ג [הנחש נתקלל ראשון]
ד [עונשו של הנחש]
ה [קללתו של הנחש]
ו [עונשה של חוה]
ז [ואל אישך תשוקתך]
ח [ה' מוכיח את האדם שנתפתה]
ט [עונשו של אדם]
י [עונשם של האדם והאדמה]
יא [משמעות השם חוה]
יב [הקב"ה הלביש את אדם וחוה]

פרשה כא: גדולתו של אדה"ר וירידתו

א [אדם הראשון, היתה מחיצתו לפנים ממלאכי השרת]
ב [על שדה איש עצל עברתי, זה אדם הראשון]
ג [אדם הראשון מלא את כל העולם כלו]
ד [הן האדם היה כאחד ממנו]
ה [אדם היה כאחד ממלאכי השרת]
ו [פתחלו פתח של תשובה]
ז [גירוש אדה"ר מגן עדן - א]
ח [גירושו אדה"ר מגן עדן - ב]
ט [תורה ומילה מצילים מגיהינום]

פרשה כב: קין והבל

א [בזכות שהאריך הקב"ה לאדם את יומו הקים וולדות]
ב [הולדת קין והבל - א]
ג [הולדת קין והבל - ב]
ד [חייו של הבל]
ה [קורבנותיהם של קין ושל הבל]
ו [כוחו של יצר הרע]
ז [על מה התדיינו קין והבל?]
ח [קין הורג את הבל]
ט [קין מכחיש את מעשהו]
י [קללת האדמה]
יא [וידויו של קין]
יב [קין נשפט כרוצח בשגגה]
יג [קין חזר בתשובה]

פרשה כג: בניו של קין

א [סופם של רשעים]
ב [שמות בני קין ומשמעותם]
ג [כל מעשי בני קין להכעיס את ה']
ד [למך ונשותיו]
ה [התאווה היא לצורך קיום העולם]
[עד דור אנוש נבראו כולם בצלם ובדמות]
ז [חטאם של דור אנוש ועונשם]

פרשה כד: זה ספר תולדות האדם

א [אין דבר נעלם מהקב"ה]
ב [הקב"ה הראה לאדה"ר כל מי שעתיד להיות]
ג [הרשעים נמחקים מספר החיים]
ד [לעתיד לבוא יכופר לאדה"ר על חטאו]
ה [ראוי היה אדה"ר שתנתן תורה על ידו]
ו [אלין תולדות, ואין הראשונים תולדות]
ז [המבזה את האדם כמבזה את הקב"ה]

פרשה כה: הולדת נח

א [הקב"ה לקח את חנוך]
ב [משמעות השם נח]
ג [עשרה שני רעב באו לעולם]

פרשה כו: דורו של נח

א [זכותו של נח]
ב [בניו של נח נולדו לעת זקנה כדי שלא יענשו במבול]
ג [בני נח נזכרים לפי חשיבותם]
ד [חטאי דור המבול]
ה [העונש על הזנות]
ו [אין תחיית המתים לדור המבול]
ז [מי היו הנפילים?]

פרשה כז: חטאי דור המבול ועונשם

א [מרוב טובה חטאו דור המבול]
ב [דור אנוש ודור המבול הכעיסו במעשיהן]
ג [דור המבול נידון במים ואנשי סדום באש]
ד [ה' ניחם על שברא את האדם]

פרשה כח: עונשם של דור המבול

א [לאחר שנפסק דינו של אדם למעלה הוא נענש]
ב [יקוו המים - יעשה מדה למים]
ג [כל היקום נמחה במים]
ד [כמה דורות נימוחו?]
ה [מה בין עשרת השבטים לדור המבול]
ו [מאדם ועד בהמה נשמדו במבול]
ז [ה' השמיד את האדם ואת כל אשר לו]
ח [כל הברואים קלקלו בדור המבול]
ט [לדור המבול אין חלק לעוה"ב]

פרשה כט: נח מצא חן

א [נח מצא חן בעיני ה' וניצול]
ב [אל תשחיתהו כי ברכה בו]
ג [ג' מציאות מצא הקב"ה]
ד [מצא חן]
ה [הראשונים זכו בזכות האחרונים]


פרשת נח


פרשה ל: נח איש צדיק
א [נח - צדיק יסוד עולם]
ב [נח כוונתו הייתה נכונה]
ג [פסילת דור המבול]
ד [מי שנכפל שמו יש לו בעוה"ז ובעוה"ב]
ה [נח הביא נחת רוח לדורות]
ו [פירות הצדיקים הם מעשים טובים]
ז [ק"כ שנה הוכיח נח את בני דורו]
ח [צדקותו של נח - א]
ט [צדקותו של נח - ב]
י [מחלוקת חכמים על צדקתו של נח]

פרשה לא: חטאי דור המבול

א [גזר דינם של דור המבול נחתם על הגזל]
ב [לפי שהיו שטופים בזימה וגזל נימוחו]
ג [העוון גזל נמחו דור המבול]
ד [בחטא החמס נמוחו במבול]
ה [כי מלאה הארץ חמס]
ו [דור המבול חטא בע"ז בג"ע ובשפ"ד]
ז [חטאה ועונשה של הארץ]
ח [עשיית התיבה]
ט [התיבה טיהרה את נח]
י [מידותיה של התיבה]
יא [תבנית התיבה וחלוקתה]
יב [ה' מקים ברית עם נח]
יג [הבאים אל התיבה]
יד [דברי מאכל שהכניס נח לתיבה]

פרשה לב: הבאים אל התיבה

א [הקב"ה מזמין את נח ובני ביתו לתיבה]
ב [ה' אוהב את הצדיק]
ג [ה' מנסה את הצדיק]
ד [דברה תורה בלשון נקיה]
ה [מידה כנגד מידה]
ו [שנת המבול]
ז [שבעת ימי אבלות של מתושלח]
ח [בעצם היום בא נח אל התיבה]
ט [היתה תיבתו של נח משוקעת במים]
י [האם היה המבול בא"י?]
יא [תוצאות המבול]

פרשה לג: ויזכור אלוהים את נח

א [דרכו של הקב"ה עם הצדיקים ועם הרשעים]
ב [ה' זכר את נח]
ג [המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים]
ד [תוצאות המבול]
ה [שליחת העורב]
ו [שליחת היונה]
ז [ימי המבול]

פרשה לד: נח יוצא מן התיבה

א [נח רוצה להודות לה']
ב [ה' מנסה את הצדיק]
ג [ויצא מצרה צדיק]
ד [כל מעשיו של נח בציווי]
ה [נח זכה לדבר ה']
ו [נשבע ה' לנח שלא יביא יותר מבול]
ז [בתיבה נאסרה עליהם פריה ורביה]
ח [ז' מצוות בני נח]
ט [קורבנו של נח בצאתו מהתיבה]
י [יצר לב האדם רע מנעוריו]
יא [תקופות השנה]
יב [ברכת ה' לנח]
יג [איסור אבר מן החי]
יד [שופך דם אדם ממעט את הדמות]
טו [חן המקום על יושביו]

פרשה לה: ברית הקשת בענן

א [דבר ה' אל נח ובניו]
ב [הדורות בהם לא נראתה הקשת]
ג [ברית הקשת בענן]

פרשה לו: בני נח וחטאו של חם

א [מנח הושתת העולם]
ב [בני נח]
ג [נח נטע כרם]
ד [שכרותו של נח]
ה [חטאו של חם ועונשו]
ו [שכרם של שם ויפת ועונשו של חם]
ז [קללתו של כנען בנו של חם]
ח [חכמה באדום תאמין]

פרשה לז: תולדותיהם של בני נח

א [צאצאיו של יפת]
ב [צאצאיו של חם]
ג ["הוא" לטובה ו"הוא" לרעה]
ד [משמעות השם שנער]
ה [צאצאי מצרים בן חם]
ו [ערים בארץ כנען]
ז [סדר תולדותם של בני נח]
ח [בני יקטן]

פרשה לח: דור הפלגה

א [דור המבול ודור הפלגה]
ב [דור הפלגה לא למדו לקח מדור המבול]
ג [רעה תחת טובה הם דור הפלגה]
ד [דור הפלגה לא למד מהדור שלפניו]
ה [דור הפלגה]
ו [חטאו של דור הפלגה בא מרוב טובה]
ז [דור הפלגה הסיע עצמו מקדמונו של עולם]
ח [בנייתו וסופו של מגדל בבל]
ט [פתח של תשובה פתח ה' לדור הפלגה ולא חזרו]
י [עונשם של דור הפלגה]
יא [השם בבל]
יב [תרח עשה תשובה]
יג [אברהם ניצל מכבשן האש והרן מת]
יד [אברהם ואחיו]


פרשת לך לך


פרשה לט: הציווי לאברהם לך לך
א [ה' נגלה אל אברהם]
ב [שמו של אברהם נתגדל]
ג [מסירותו של אברהם רמז לבניו]
ד [אברהם היחיד שדיבר עמו ה' אחרי נח]
ה [הדורות לא לקחו מוסר מן העבר]
ו [אברהם מלמד זכות על הרשעים]
ז [ה' פתר את אברהם ממצות כיבוד אב ואם]
ח [יציאת אברהם ממקום הולדתו לא"י]
ט [נסיונותיו של אברהם]
י [בזכות הצדיקים נזכרו גם הרשעים]
יא [הברכות שנתברך אברהם בצאתו לדרך]
יב [חס הקב"ה על כבודם של צדיקים]
יג [אברהם עוזב את חרן]
יד [אברהם ושרה מגייירים]
טו [אברהם עובר בארץ]
טז [המזבחות שבנה אברהם]

פרשה מ: הרעב בארץ ואברהם יורד מצרימה

א [ירידת אברהם למצרים]
ב [הנסיון שנתנסה אברהם בבואו לארץ]
ג [עשרה ימי רעב באו לעולם]
ד [יופיה של שרה]
ה [ביאת אברהם ושרה למצרים]
ו [מעשה אבות סימן לבנים]

פרשה מא: אברהם ולוט

א [פרעה לוקה בגין לקיחת שרה]
ב [פרעה נענש]
ג [לוט זכה בזכות אברהם ובניו גמלו לישראל רעה]
ד [לוט זכה שיצאה ממנו אמה של מלכות]
ה [ריב בין רועי אברהם לרועי לוט]
ו [דרכו של אברהם היא דרך הימין]
ז [לוט בוחר לגור בחברתם של אנשי סדום]
ח [אברהם נפרד מלוט]
ט [הבטחת הארץ לזרעו של אברהם]
י [קניינו של אברהם בארץ]

פרשה מב: מלחמת ארבעת המלכים בחמישה

א [אברהם נלחם בארבעת המלכים]
ב [מפלת ד' מלכים כנגד ד' מלכויות שיפלו]
ג ["ויהי" לשון צרה, "והיה" לשון שמחה]
ד [משמעות השם אמרפל]
ה [שמותם של חמשת המלכים ומשמעותם]
ו [מרד חמשת המלכים בארבעת המלכים]
ז [מטרת המלכים להלחם באברהם]
ח [אברהם העברי]

פרשה מג: אברהם יוצא להציל את לוט

א [הבוטח בה' לא ירא רע]
ב [אברהם ואליעזר יוצאים להציל את לוט]
ג [הנסים שנעשו לאברהם באותו לילה סימן לדורות]
ד [אברהם משיב את הרכוש]
ה [גאוותו של מלך סדום]
ו [מלכי צדק מקבל את פני אברהם בשובו מהמלחמה]
ז [אברהם הכיר את ה' לפני באי ביתו]
ח [בזכות ויתן לו מעשר מכל]
ט [אם מחוט ועד שרוך נעל]

פרשה מד: הבטחת הארץ והבנים

א [המצוות נתנו ע"מ לצרף בהן את הבריות]
ב [אל תירא אברהם]
ג [ה' בחר באברהם ובזרעו]
ד [אנכי מגן לך]
ה [אברהם ונוח]
ו [ה' דיבר אל אברהם במחזה]
ז [שם ואברהם]
ח [ויאמר אברם, ה' אלהים מה תתן לי]
ט [אברהם ודוד בקשו שבניהם לא יכעיסו]
י [שינוי שמם של אברם ושרי]
יא [ה' מודיע לאברהם על הולדת יצחק]
יב [תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה]
יג [הקב"ה הוציא את אברהם מאור כשדים]
יד [בזכות הקורבנות ירשו את הארץ]
טו [שעבוד מלכויות]
טז [ישראל נגאלים בזכות התשובה ובזכות אבות]
יז [בשורת השעבוד לד' מלכויות]
יח [מתוך גזרת הגלות מסתמנת הגאולה]
יט [בעתיד יפרע הקב"ה מהגויים ששיעבדו את ישראל]
כ [שכרם של ישראל לאחר השיעבוד]
כא [השכר והעונש תלויים זה בזה]
כב [ה' מגלה לאברהם את העתיד]
כג [הקב"ה הבטיח לאברהם לרשת ארצות של עשרה עממין]

פרשה מה: הגר בבית אברהם

א [הגר שפחת שרי]
ב [ה' עצר בעד שרה מלדת]
ג [שרי נותנת את הגר שפחתה לאברהם]
ד [הקב"ה מתאווה לתפילתן של האמהות]
ה [טענותיה של שרה כלפי אברהם]
ו [הגר מתענה תחת ידה של שרי]
ז [מלאך ה' מדבר עם הגר]
ח [ה' קורא בשמו של ישמעאל]
ט [סופו ונפילתו של ישמעאל]
י [שרה זכתה שה' דיבר עמה]

פרשה מו: מצוות מילה

א [אברהם נצטווה על המילה]
ב [הקב"ה קבע מתי שימול אברהם]
ג [קיום העולם בזכות מצות מילה]
ד [התהלך לפני והיה תמים]
ה [מקום המילה]
ו [פעמיים לא מלו ישראל את עצמם]
ז [נוטריקון מן התורה מנין?]
ח [ולא יקרא עוד שמך אברם]
ט [המילה היא תנאי לקבלת עול מלכות שמים ולירושת הארץ]
י [הערלה מזיקה]
יא [עובר של עכו"ם שקנה ישראל ימול לשמונה ימים]
יב [מדיני המילה]
יג [המושך עורלתו - מפר ברית]

פרשה מז: ברכת ה' לשרה

א [חשיבותה של שרה]
ב [ה' מברך את שרה לעת זקנתה]
ג [שתי נפילות נפל אברהם]
ד [אברהם אינו דורש מה' דבר]
ה [ברכת בן הגבירה ובן השפחה]
ו [הנפרד מחבירו צריך ליטול ממנו רשות]
ו [הערלות שנמולו ילידי ביתו של אברהם נחשבים כקטורת וכעולה]
ח [אברהם הוצרך רק למילה וישמעאל למילה ופריעה]
ט [אברהם קיים את מצות המילה בעצם היום]
י [חביבה ארץ ישראל]


פרשת וירא


פרשה מח: אברהם זוכה לביקור השכינה
א [הקב"ה נראה אל אברהם]
ב [לאחר המילה זכה אברהם לגילוי שכינה]
ג [אם אמאס משפט עבדי]
ד [שקולה מצות מילה כבנית מזבח]
ה [שקולה מצות מילה כהקרבת קרבנות]
ו [ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט]
ז [מעשה אבות סימן לבנים]
ח [אברהם מכניס אורחים]
ט [והנה שלושה מלאכים]
י [מידה כנגד מידה]
יא [ואקחה פת לחם וסעדו לבכם]
יב [בזכות אברהם זכו ישראל למן]
יג [אברהם מחנך את ישמעאל למצוות]
יד [המלאכים בבית אברהם]
טו [צניעותה של שרה - באוהל]
טז [הקב"ה החזיר את אברהם לימי נעוריו]
יז [שרה צוחקת לשמע הבשורה]
יח [גדול השלום]
יט [היפלא מה' דבר?!]
כ [שרה היא היחידה שהקב"ה דיבר עמה]

פרשה מט: חטאי סדום ועונשם

א [זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב]
ב [סוד ה' ליראיו]
ג [אין העולם חסר משלושים צדיקים]
ד [כי ידיעתיו למען אשר יצווה]
ה [אנשי סדום נידונו באש ובמים כדור המבול]
ו [פתח של תשובה פתח ה' לסדום ולא שבו]
ז [המלאכים הולכים לסדום]
ח [אברהם מתפלל על סדום]
ט [אברהם מבקש למנוע חלול שם שמים]
י [דברי הצדיקים ערבים לפני ה']
יא [הקב"ה נותן לישראל כפרה בזכות אברהם]
יב [אברהם מלמד סנגוריה על סדום]
יג [אברהם בקש עד עשרה צדיקים]
יד [המלאכים ממתינים עד לסיום תפילת אברהם]

פרשה נ: המלאכים בסדום

א [המלאכים הגיעו לסדום בערב]
ב [המלאכים נראו כאנשים]
ג [לוט נתמנה לראש השופטים בסדום]
ד [לוט מכניס את המלאכים לביתו]
ה [רשעותם של אנשי סדום]
ו [אנשי סדום מנסים לפגוע במלאכים]
ז [חטאי אנשי סדום]
ח [המתחיל בעבירה לוקה תחילה]
ט [המלאכים מגלים ללוט את מטרת בואם]
י [המלאכים מאיצים בלוט]
יא [עושר השמור לבעליו לרעתו]
יב [עונשם של סדום היה בשעה שחמה ולבנה עומדים ברקיע]

פרשה נא: עונשה של סדום

א [סופה של סדום]
ב [הטוב והרע יורדים מן השמים]
ג [עונשה של סדום ושל הרשעים לעתיד לבוא]
ד [סדום ושכנותיה נענשו]
ה [אשת לוט חטאה במלח ונענשה במלח]
ו [זכותו של לוט להינצל]
ז [לוט ובנותיו נמלטו למערה]
ח [כוונתן של בנות לוט הייתה לקיום העולם]
ט [מעשה בנות לוט]
י [האם בנות לוט עשו לשם שמים או לשם זנות]
יא [בנות לוט נתפקדו בזכות אברהם]

פרשה נב: לוט נפרד מאברהם ופרשת אבימלך

א [אברהם עובר לגרר להרבות צדקה]
ב [לוט פשע באברהם]
ג [חטאיו של לוט גרמו לו להיות מורחק]
ד [אברהם מתרחק מלוט]
ה [הקב"ה נגלה אל אבימלך בחלום הלילה]
ו [הגוי גם צדיק תהרוג?!]
ז [הקב"ה עצר בעד אבימלך מלחטוא]
ח [אברהם מתפלל בעד אבימלך]
ט [אבימלך ואנשיו פוחדים מעונש]
י [אבימלך מתווכח עם אברהם]
יא [רק אין יראת אלוקים]
יב [אבימלך נתן לשרה כסות עינים]
יג [עונשו של אבימלך]

פרשה נג: וה' פקד את שרה

א [ה' פקד את שרה]
ב [דבר ה' קיים לעולם]
ג [וה' פקד את שרה]
ד [הקב"ה אינו חוזר בו מגזרה טובה]
ה [הקב"ה קיים הבטחתו]
ו [הולדת יצחק]
ז [משמעות השם יצחק]
ח [טובה וברכה באה לעולם בזכות שרה]
ט [היניקה בנים שרה]
י [אברהם עושה משתה גדול ביום היגמל את יצחק]
יא [מעלליו של ישמעאל]
יב [ביצחק יקרא לך זרע]
יג [אברהם משלח את הגר]
יד [תפילת הגר]
טו [ישמעאל בבחרותו]

פרשה נד: ברית אברהם ואבימלך

א [ברצון ה' יהפוך האוייב לאוהב]
ב [אבימלך כורת עם אברהם ברית]
ג [אברהם מוכיח את אבימלך]
ד [אברהם נענש על ז' הכבשות שנתן לאבימלך]
ה [עלית המים לרועי אברהם הוא סימן לבניו]
ו [אברהם נטע אשל]

פרשה נה: עקידת יצחק

א [הקב"ה ניסה את אברהם]
ב [רק את הצדיקים ה' מעמיד בנסיון]
ג [האלוקים ניסה את אברהם]
ד [אברהם אינון מעכב להקריב את יצחק]
ה [הקב"ה קיבל את רצונו של אברהם כקרבן]
ו [זכותו של אברהם שעמד בנסיון]
ז [אברהם קיבל שכר על כל דיבור ודיבור]
ח [אהבה ושנאה מקלקלין את השורה]

פרשה נו: בהר המוריה

א [אין הקב"ה מניח לצדיקים לסבול יותר מג' ימים]
ב [אברהם ויצחק ראו את המקום מרחוק]
ג [אברהם מכין את העצים האש והמאכלת]
ד [נסיונותיו של השטן למנוע מאברהם ויצחק למלא את שליחותם]
ה [אברהם מגן על יצחק שלא יפול בו מום]
ו [השחיטה נעשית בדבר המיטלטל]
ז [כפילות השם אברהם]
ח [יצחק מבקש מאברהם להכפת]
ט [הקרבת האיל תמורת יצחק]
י [בזכות העקדה]
יא [אברהם מבקש לא לעמוד שוב בניסיון]

פרשה נז: הולדת רבקה

א [בשורת הולדת רבקה]
ב [שמועה טובה - הולדת רבקה]
ג [הקב"ה מודיעו שנולד זוגו של יצחק]
ד [אימתי היה איוב?]


פרשת חיי שרה


פרשה נח: מותה של שרה
א [ימי חיי שרה]
ב [וזרח השמש ובא השמש]
ג [שרה ואסתר המלכה]
ד [השם קרית ארבע ומשמעותו]
ה [אברהם סופד לשרה]
ו [בקשת אברהם מבני חת]
ז [פניית אברהם אל עפרון]
ח [שדה עפרון ומערת המכפלה]
ט [אברהם תפס אומנותו של הקב"ה]

פרשה נט: זכויותיו של אברהם

א [בזכות הצדקה זכה לזקנה]
ב [העוסק בתורה זוכה לאריכות ימים]
ג [ואברהם זקן]
ד [בזכות גמ"ח זוכים לכבוד]
ה [אברהם זוכה לברכת ה']
ו [אברהם קנה בזקנותו שני עולמות]
ז [הברכות שנתברך אברהם]
ח [אליעזר ואברהם]
ט [אין ארור מתדבק בברוך]
י [אזהרת אברהם את אליעזר]
יא [גמלי אברהם יצאו זמומים]
יב [אליעזר על עין המים]

פרשה ס: שליחותו של אליעזר

א [אליעזר מבקש מה' שיצליח דרכו]
ב [אליעזר נענה בתפילתו בזכות אבות]
ג [אליעזר נענה למרות ששאל שלא כהוגן]
ד [אליעזר נענה תוך כדי בקשתו]
ה [מעלותיה של רבקה]
ו [פגישת אליעזר עם רבקה]
ז [רבקה מספרת בביתה על אליעזר]
ח [יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים]
ט [דברי אליעזר בבית בתואל]
י [מה' יצא הדבר]
יא [הצידה שיש לאדם לקחת בצאתו לדרך]
יב [עונשו של בתואל]
יג [הברכה שברכו את רבקה]
יד [רבקה ונערותיה הולכות עם אליעזר]
טו [פגישת רבקה את יצחק]
טז [הברכות באהלה של שרה ורבקה]

פרשה סא: אברהם לעת זקנותו

א [אברהם לוקח את קטורה לאשה]
ב [תולדות אברהם בזקנותו]
ג [אברהם העמיד בנים בזקנותו]
ד [קטורה אשת אברהם]
ה [בני קטורה]
ו [ברכת אברהם ליצחק]
ז [הויכוח על הבכורה]

פרשה סב: מות אברהם

א [ימי אברהם היו מושלמים]
ב [אברהם מת בשיבה טובה]
ג [קבורת אברהם]
ד [ה' מברך את יצחק לאחר מות אברהם]
ה [סופו של ישמעאל]


פרשת תולדות

פרשה סג: תולדות יעקב ועשו
א [צדיק בן צדיק]
ב [אברהם ניצול מכבשן האש בזכות יעקב]
ג [האבות מכונים בשם אברהם ובשם ישראל]
ד [רבקה צדקת בת רשע]
ה [ה' נעתר לתפילת יצחק]
ו [ויתרוצצו הבנים בקרבה]
ז [שני גיאי גוים בבטנך]
ח [הולדת יעקב ועשו]
ט [וידו אוחזת בעקב עשו]
י [תכונותיהם של יעקב ועשו]
יא [עשו כופר בשכר ועונש ובתחיית המתים]
יב [דרכו של עשיו וסופו]
יג [מכירת הבכורה]
יד [עשו בז לבכורה]

פרשה סד: יצחק בגרר

א [ה' מציל את יצחק מהרעב]
ב [עשרה ימי רעבון היו בעולם]
ג [יצחק יורד לגרר]
ד [אברהם מכיר את בוראו]
ה [ויהי כי ארכו לו שם הימים]
ו [ברכת הארץ]
ז [קנאת אבימלך ביצחק]
ח [הבארות שחפר יצחק]
ט [ואבימלך הלך אליו מגרר]
י [טובתם של גויים אינה שלימה]

פרשה סה: עשו, נשותיו ומעשיו

א [עשו מחקה את יצחק אביו]
ב [עשו נושא אשה]
ג [עשו הרשע מצא את זיוגו בבנות חת]
ד [נשות עשו מורת רוח ליצחק]
ה [ותכהין עיניו - א]
ו [ותכהין עיניו - ב]
ז [ותכהין עיניו - ג]
ח [הקב"ה סיבב כך שיעקב יקבל את הברכות]
ט [בקשת האבות לטובת ישראל]
י [מדוע כהו עיניו של יצחק?]
יא [צביעותו של עשו]
יב [שבעה דברים מכוסים מן האדם]
יג [ועשה לי מטעמים]
יד [מעשיה של רבקה ע"מ להסב את הברכות ליעקב]
טו [דו שיח בין יעקב לרבקה אמו]
טז [בגדי החמודות של עשו]
יז [מעשה נסים בהבאת המטעמים]
יח [יעקב אצל יצחק]
יט [דבריו של יעקב]
כ [דרכם של יעקב ועשו]
כא [הקול קול יעקב]
כב [וירח את ריח בגדיו]
כג [הקב"ה הראה ליצחק את בניינן וחורבנן של בתי המקדש]

פרשה סו: ברכת יצחק את יעקב

א [ברכת יצחק ליעקב]
ב [ויתן לך אלוקים מטל השמים - א]
ג [ויתן לך אלוקים מטל השמים - ב]
ד [יעבדוך עמים]
ה [יעקב יצא ועשו נכנס]
ו [מברכיך ברוך]
ז [ויעש גם הוא מטעמים]

פרשה סז: ברכת יצחק את עשו

א [ויחרד יצחק חרדה גדולה - א]
ב [ויחרד יצחק חרדה גדולה - ב]
ג [גם ברוך יהיה]
ד [טענותיו של עשו]
ה [תשובת יצחק לעשו]
ו [ברכתו של יצחק לעשו]
ז [ועל חרבך תחיה]
ח [וישטום עשו]
ט [רבקה מגלה ליעקב את מחשבותיו של עשו ע"פ נבואה]
י [עצת רבקה ליעקב]
יא [רבקה מביעה מורת רוח על בנות חת]
יב [יצחק מאשר את הברכות ליעקב]
יג [עשו נושא את בת ישמעאל לאשה]


פרשת ויצא

פרשה סח: יציאת יעקב לחרן
א [יעקב זכה לברכה ולשמירה]
ב [ויצא יעקב]
ג [יש שהוא הולך אצל זיווגו]
ד [הקב"ה מזווג זיווגים]
ה [ויצא יעקב מבאר שבע]
ו [יציאתו של יעקב עשתה רושם]
ז [משמעות המקום באר שבע]
ח [קפיצת הדרך שהייתה ליעקב]
ט [הקב"ה מקומו של עולם]
י [כי בא השמש]
יא [ויקח מאבני המקום]
יב [חלום יעקב וסמלו]
יג [רמזים בחלום יעקב]
יד [רמז לארבע מלכויות ומלך המשיח]

פרשה סט: יעקב זוכה לגילוי שכינה

א [יעקב זכה לגילוי שכינה - א]
ב [יעקב זכה לגילוי שכינה - ב]
ג [יעקב זכה לגילוי שכינה - ג]
ד [הבטחותיו של הקב"ה ליעקב]
ה [ישראל נמשלים כעפר הארץ]
ו [בקשותיו של יעקב מה']
ז [מה נורא המקום הזה]
ח [משמעות השם לוז]

פרשה ע: נדרו של יעקב

א [יעקב פתח בנדר תחילה - א]
ב [יעקב פתח בנדר תחילה - ב]
ג [ב' שנדרו והפסידו ב' נדרו ונשתכרו]
ד [יעקב מתפלל כדי להינצל]
ה [בקשתו של יעקב מהקב"ה]
ו [דברי האבות וגאולתן של בנים]
ז [יעקב נותן מעשר מכל]
ח [הסמלים שבבאר - א]
ט [הסמלים שבבאר - ב]
י [דברי יעקב לרועים - א]
יא [דברי יעקב לרועים - ב]
יב [פגישת יעקב עם רחל]
יג [פגישת יעקב עם לבן]
יד [דברי החלקלקות של לבן ליעקב]
טו [שכרן של לאה ורחל לדורות]
טז [ועיני לאה רכות]
יז [אעבדך ברחל בתך]
יח [כוונותיו של יעקב לשם שמים]
יט [מעשה הרמאות של לבן במשתה]
כ [מה הראשונות שלימות אף האחרונות שלימות]

פרשה עא: בני לאה

א [לאה נפקדה בבנים]
ב [עקרות שנואות בפני עצמן]
ג [משמעות שמות השבטים]
ד [לידת בני לאה]
ה [לאה מודה לה' והוא סימן לבניה]
ו [ותקנא רחל באחותה]
ז [ויחר אף יעקב ברחל]
ח [בנה של בלהה שפחת רחל]
ט [בנה של זלפה שפחת לאה]
י [אושרו ועושרו של שבט אשר]

פרשה עב: ראובן והדודאים

א [שכרה של לאה בזכות הבנים]
ב [ראובן נשמר מן הגזל]
ג [תני נא לי מדודאי בנך]
ד [ויבא יעקב מן השדה בערב]
ה [נתן אלהים שכרי]
ו [ואחר ילדה בת]

פרשה עג: ה' זכר את רחל

א [ויזכור אלהים את רחל - א]
ב [ויזכור אלהים את רחל - ב]
ג [ויזכור אלהים את רחל - ג]
ד [ויזכור אלהים את רחל - ד]
ה [אסף אלהים את חרפתי]
ו [משמעות השם יוסף]
ז [יוסף הוא שטנו של עשו]
ח [בזכות יעקב נתברך לבן]
ט [דברי יעקב ללבן]
י [הנס שקרה ליעקב בצאן]
יא [יעקב זוכה לעושר רב סימן לבניו בעתיד]
יב [לב אדם ישנה פניו]

פרשה עד: יעקב עוזב את לבן ע"פ ציווי ה'

א [שוב אל ארץ אבותיך]
ב [נוהגם של בני המזרח]
ג [ואביכן התל בי]
ד [הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו]
ה [ויקם יעקב וישא את בניו]
ו [לבן רודף אחר יעקב]
ז [השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע]
ח [יש לאל ידי לעשות עמכם רע]
ט [קללת יעקב כשגגה היוצאה מלפני השליט]
י [מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי]
יא [זה עשרים שנה טריפה לא הבאתי אליך]
יב [זכות אבות עמדה ליעקב וניצל מלבן]
יג [הבנות בנותי]
יד [הברית שבין יעקב ללבן]
טו [הבטחה לאדום ומואב שלא לפגוע בם]
טז [פרידת לבן מיעקב]
יז [המלאכים שלוו את יעקב בחזרתו]


פרשת וישלח

פרשה עה: פגישת יעקב עם עשו
א [וישלח יעקב מלאכים לפניו]
ב [אי אפשר לצדיק למוט לפני רשע]
ג [לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו?]
ד [מלאכים - אלו שלוחי בשר ודם]
ה [כה תאמרון לאדוני לעשו]
ו [ויהי לי שור וחמור]
ז [עשו וארבע מאות איש]
ח [ברכות לראש צדיק]
ט [אל תתן ה' מאויי רשע]
י [המלאכים שפגשו את עשו]
יא [עונשו של יעקב שקרא לעשו אדוני]
יב [יעקב מתכונן למלחמה עם עשו]
יג [תפילתו של יעקב]

פרשה עו: דורון תפילה ומלחמה

א [ויירא יעקב מאד]
ב [ויירא, שלא יהרוג. ויצר לו, שלא יהרג]
ג [יעקב חוצה את מחנהו לשנים]
ד [זכות אבות להולכים בדרכי אבות]
ה [הקב"ה מציל את יעקב מידי עשו]
ו [תפילת יעקב]
ז [המנחה ששלח יעקב לעשו]
ח [דברי יעקב למלאכים]
ט [יעקב נענש על שהסתיר את דינה מפני עשו]

פרשה עז: ויאבק איש עמו

א [ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו]
ב [המלאך נדמה לו בדמות רועה]
ג [שרו של עשו היה]

פרשה עח: יעקב, המלאך ועשו

א [שלחני כי עלה השחר]
ב [שלחני, שהגיע זמן קילוסי לקלס להקב"ה]
ג [לא יעקב יאמר עוד שמך]
ד [הגידה נא שמך]
ה [ויזרח לו השמש]
ו [גיד הנשה]
ז [כל חד וחד יפייס על נפשו]
ח [יעקב מסדר את המחנות]
ט [פגישת עשו את יעקב]
י [פגישת בני יעקב עם עשו]
יא [מי לך כל המחנה הזה]
יב [קח נא את ברכתי]
יג [כי הילדים רכים]
יד [ואני אתנהלה לאטי]
טו [וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה]
טז[ כמה זמן שהה יעקב בארץ עד שהגיע לבית אביו?]

פרשה עט: ויבא יעקב שלם

א [יעקב זכה לשלימות בכל]
ב [יעקב ניצל מכל אויביו]
ג [עתיד הקב"ה לשלם ליעקב שכרו]
ד [הברכות שנתברך יעקב]
ה [יעקב היה שלם בכל אשר לו]
ו [ויחן את פני העיר]
ז [ויקן את חלקת השדה]
ח [ויקרא לו אל אלהי ישראל]

פרשה פ: מעשה דינה

א [כאמה כבתה]
ב [שמעון ולוי תובעים את עלבונה של דינה]
ג [חמור מבקש את דינה מיעקב]
ד [מעשה דינה על הסתרתה מפני עשו]
ה [מעשה שכם בדינה]
ו [שתיקתו של יעקב בשומעו על הנבלה]
ז [השתדלותו של שכם לשאת את דינה]
ח [תשובת בני יעקב לשכם]
ט [ברית מילה שחל בשבת]
י [שמעון ולוי בשכם]
יא [דינה הוצאה מביתו של שכם]
יב [יעקב כועס על מעשיהם של שמעון ולוי]

פרשה פא: יעקב הולך לקיים את נדרו

א [קום עלה בית אל - א]
ב [קום עלה בית אל - ב]
ג [ביעור ע"ז]
ד [ויהי חתת אלהים]
ה [הקב"ה מנחם את יעקב על מות רבקה]

פרשה פב: ברכות ה' ליעקב

א [ברכת ה' ליעקב - א]
ב [ברכת ה' ליעקב - ב]
ג [וירא אלהים עוד]
ד [פרה ורבה]
ה [גוי וקהל גוים יהיה ממך]
ו [האבות מרכבה לשכינה]
ז [לידת בנימין ומות רחל]
ח [כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו]
ט [מקום קבורתה של רחל]
י [ותקבר בדרך אפרת]
יא [בני ראובן בכור ישראל]
יב [הכתוב גילה חרפת רשעים]
יג [עשו חוזר לארצו]
יד [מלכי אוה"ע רוצים להדבק בזרעו של אברהם]
טו [אימתי נבראו האש והכלאים?]

פרשה פג: מלכות אדום

א [מלכים שמושלים על עם אחר]
ב [מלכות ישראל ומלכות אדום]
ג [הקב"ה יתנקם באומות שיבואו לעזרת אדום]
ד [שחיתות מלכי אדום]
ה [בעתיד תתגלה גדולתן של ישראל]


פרשת וישב

פרשה פד: יוסף ואחיו
א [כינוסם של ישראל מצילם מכל רע]
ב [עשו הולך מפני יעקב]
ג [יעקב בקש לישב בשלוה בעוה"ז, נזדווג לו שטנו של יוסף]
ד [האבות גיירו וקרבו לשכינה]
ה [וישב יעקב]
ו [כל מה שארע ליעקב ארע ליוסף]
ז [יוסף נענש מידה כנגד מידה]
ח [יעקב אוהב את יוסף מכל אחיו]
ט [פיהם ולבם היו שווים]
י [חלומות יוסף ורמזיהם]
יא [והנה השמש והירח]
יב [ואביו שמר את הדבר]
יג [הלא אחיך רועים בשכם]
יד [הנה בעל החלומות]
טו [ראובן מנסה להציל את יוסף]
טז [ויפשיטו את יוסף את כתנתו]
יז [לכו ונמכרו לישמעאלים]
יח [פדיון הבן כפרה למכירת יוסף]
יט [וישב ראובן אל הבור]
כ [ויקרע יעקב שמלותיו]
כא [ויבך אותו אביו]
כב [כמה פעמים נמכר יוסף?]

פרשה פה: יהודה ותמר

א [וירד יהודה מאת אחיו]
ב [סמיכות פרשת מכירת יוסף לירידת יהודה]
ג [אין המצוה נקראת אלא ע"ש גומרה]
ד [משמעות שמות בני יהודה]
ה [יהודה היה הראשון שקיים מצות ייבום]
ו [יהודה בתמנה]
ז [שכרה של תמר]
ח [צניעותה של תמר]
ט [מידה כנגד מידה]
י [הוציאוה ותשרף]
יא [הכר נא למי החותמת]
יב [ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני]
יג [והנה תאומים בבטנה]
יד [לידת פרץ למה היא מרמזת]

פרשה פו: יוסף הורד למצרים

א [ויוסף הורד מצרימה]
ב [השכינה ירדה עם יוסף]
ג [ויקנהו פוטיפר איש מצרי]
ד [ויהי ה' את יוסף]
ה [וירא אדוניו כי ה' אתו]
ו [ויעזוב את כל אשר לו ביד יוסף]

פרשה פז: יוסף בבית פוטיפר

א [משלי פרק ז' - משל ליוסף]
ב [נאמנותו של יוסף]
ג [ותשא אשת אדוניו את עיניה]
ד [הקב"ה מנסה את יוסף
ה [טעוניו של יוסף]
ו [קורותיהם של יוסף ומרדכי]
ז [איקונין של אביו ראה]
ח [ויצא החוצה]
ט [יוסף נאסר]
י [גם במאסר עמד יוסף בניסיון]

פרשה פח: יוסף בבית סוהר

א [הקב"ה חס על כבודם של צדיקים]
ב [חטאם של שר האופים ושל שר המשקים]
ג [ליתן גדולה לצדיקים]
ד [ויחלמו חלום שניהם]
ה [חלומו של שר המשקים]
ו [פתרון חלומו של שר האופים]
ז [ולא זכר שר המשקים]

מקץ

פרשה פט: חלומות פרעה

א [ויהי מקץ שנתים ימים]
ב [ניתוסף לו שתי שנים]
ג [כי מבית הסורים יצא למלוך]
ד [ופרעה חולם]
ה [ותפעם רוחו]
ו [החרטומים מנסים לפתור לפרעה את חלומו]
ז [ארורים הם הרשעים]
ח [דברי חלומות אינן מעלין ואינן מורידין]
ט [בלעדי אלהים]

פרשה צ: גדולתו של יוסף

א [הנמצא כזה]
ב [ועל פיך ישק כל עמי]
ג [מידה כנגד מידה]
ד [משמעות השם צפנת פענח]
ה [ויקבוץ את כל אוכל]
ו [ויהי רעב בכל הארצות]

פרשה צא: בני יעקב יורדים למצרים

א [וליעקב נתגלה שיוסף קיים]
ב [רדו ושברו לנו משם]
ג [מנין לעדה שהיא עשרה?]
ד [ויוסף הוא השליט]
ה [אשר יאמר לכם תעשו]
ו [הנה שמעתי כי יש שבר במצרים]
ז [הויכוח בין יוסף ואחיו]
ח [אבל אשמים אנחנו]
ט [חששם של האחים במצאם את הכסף]
י [ויאמר ישראל למה הרעותם לי]
יא [קחו מזמרת הארץ בכליכם]

פרשה צב: תפילת יעקב על בניו

א [ואל שדי יתן לכם רחמים]
ב [על זאת יתפלל כל חסיד]
ג [ואל שדי יתן לכם רחמים - לגלויות ישראל]
ד [האחים בבית יוסף]
ה [יוסף מארח את אחיו בביתו]
ו [לעולם יצא אדם לדרכו ב"כי טוב"]
ז [עשרה ק"ו בתנ"ך]
ח [וימצא הגביע באמתחת בנימין]
ט [וידויו של יהודה]


פרשת ויגש

פרשה צג: ויגש אליו יהודה
א [יהודה ערב לבנימין]
ב [מלכים מדיינים אלו עם אלו]
ג [דבריו של יהודה נראים לכל צד]
ד [משיב ליוסף דבר על דבר]
ה [הנה ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר]
ו [יהודה הכין עצמו למלחמה לפיוס ולתפילה]
ז [יראת שמים של יוסף עמדה לו כנגד אחיו]
ח [אני יוסף אחיכם]
ט [פיוס בין יוסף לאחיו]
י [ולא יכלו אחיו לענות אותו]
יא [אוי לנו מיום התוכחה]
יב [ויתן את קולו בבכי]

פרשה צד: יעקב יורד למצרים

א [והקול נשמע בית פרעה]
ב [ולאביו שלח כזאת]
ג [עוד יוסף חי]
ד [קרשי המשכן מעצים שהכין יעקב ברדתו למצרים]
ה [ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק]
ו [ואנכי אעלך גם עלה]
ז [יחוסם של השומרונים]
ח [הרמזים בשמות בני השבטים]
ט [כל הנפש לבית יעקב שבעים]

פרשה צה: יעקב במצרים

א [ואת יהודה שלח לפניו]
ב [יעקב רוצה להסיר את קנאת האחים]
ג [האבות למדו תורה]
ד [חמשת האחים שהוצגו לפני פרעה]


פרשת ויחי

פרשה צו: יעקב מצווה את יוסף
א [מדוע פרשת ויחי היא פרשה סתומה?]
ב [ויקרבו ימי ישראל למות]
ג [אין שלטון ביום המות]
ד [ויקרבו ימי ישראל למות]
ה [אל נא תקברני במצרים]

פרשה צז: ברכות יעקב ליוסף ובניו

א [בשעה שבירך יעקב אבינו את יוסף]
ב [ויברך את יוסף]
ג [ברכת יעקב את אפרים ומנשה]
ד [לא כן אבי]
ה [אפרים קדם למנשה בכל]
ו [יעקב מעביר ליוסף את סימני הגאולה]

פרשה צח: ברכות יעקב לבניו [א]

א [הקב"ה הסכים לברכת יעקב לבניו]
ב [יעקב רצה לגלות את הקץ ונסתם ממנו]
ג [הקבצו ושמעו בני יעקב]
ד [ברכה ותוכחה לראובן]
ה [תוכחת יעקב לשמעון וללוי]
ו [ברכת יהודה]
ז [גבורתו של יהודה]
ח [המלכות לבית יהודה]
ט [השפע הרוחני והגשמי בברכת יהודה - א]
י [השפע הרוחני והגשמי בברכת יהודה - ב]
יא [ברכת יעקב לזבולון]
יב [ברכת יעקב ליששכר]
יג [ברכת יעקב לדן]
יד [ברכת יעקב לדן]
טו [ברכת יעקב לגד]
טז [ברכת יעקב לאשר]
יז [ברכת יעקב לנפתלי]
יח [ברכת יעקב ליוסף - א]
יט [ברכת יעקב ליוסף - ב]
כ [ברכת יעקב ליוסף - ג]

פרשה צט: ברכות יעקב לבניו [ב]

א [ברכת יעקב לבנימין]
ב [ד' שבטים כנגד ד' מלכויות]
ג [בנימין זכה לגבורה, מלוכה ומזבח]
ד [יעקב כולל את כל השבטים בברכה]
ה [יעקב ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו]
ו [דברי יעקב לראובן שמעון ולוי]
ח [יהודה אתה יודוך אחיך]
ט [השותפות בין יששכר וזבולון]
י [ברכת יששכר]
יא [ברכת דן וגד]
יב [ברכות אשר נפתלי ויוסף]

פרשה ק: מותו של יעקב

א [יעקב נאסף אל עמיו]
ב [צוואת יעקב]
ג [חניטת גופו של יעקב]
ד [הבכי על מיתת יעקב]
ה [יוסף מבקש מפרעה לקבור את יעקב בארץ כנען]
ו [אומה"ע מכבדים את ארונו של יעקב]
ז [ימי האבילות של יעקב]
ח [לו ישטמנו יוסף]
ט [וידבר על לבם]
י [ששה זוגות שנותיהם שוות]
יא [יוסף משביע את אחיו]
יב [כל צדיק מוסיף ברכה על קודמו]
יג [המצטער על מותו של צדיק זוכה ורואה בנחמה]


לעמוד השער לתוכן המקוצר לתוכן לפי פרקים לתוכן הראשי