מדרש רבה לתורה
תוכן מקוצר

חומש בראשית

פרשת בראשית
- פרשה א: בריאת העולם
- פרשה ב: תוהו ובוהו
- פרשה ג: סדר הבריאה
- פרשה ד: בריאת הרקיע
- פרשה ה: יקוו המים ותראה היבשה
- פרשה ו: המאורות
- פרשה ז: בריאת דגים ועופות
- פרשה ח: בריאת האדם
- פרשה ט: והנה טוב מאד
- פרשה י: ויכלו השמים והארץ
- פרשה יא: השבת וקדושתה
- פרשה יב: תולדות השמים והארץ
- פרשה יג: כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ
- פרשה יד: יצירת האדם
- פרשה טו: גן עדן
- פרשה טז: נהרות גן עדן
- פרשה יז: בריאת האשה
- פרשה יח: בינה יתירה באשה
- פרשה יט: חטאי אדם וחוה
- פרשה כ: עונשם של הנחש חוה והאדם
- פרשה כא: גדולתו של אדה"ר וירידתו
- פרשה כב: קין והבל
- פרשה כג: בניו של קין
- פרשה כד: זה ספר תולדות האדם
- פרשה כה: הולדת נח
- פרשה כו: דורו של נח
- פרשה כז: חטאי דור המבול ועונשם
- פרשה כח: עונשם של דור המבול
- פרשה כט: נח מצא חן

פרשת נח
- פרשה ל: נח איש צדיק
- פרשה לא: חטאי דור המבול
- פרשה לב: הבאים אל התיבה
- פרשה לג: ויזכור אלוהים את נח
- פרשה לד: נח יוצא מן התיבה
- פרשה לה: ברית הקשת בענן
- פרשה לו: בני נח וחטאו של חם
- פרשה לז: תולדותיהם של בני נח
- פרשה לח: דור הפלגה

פרשת לך לך
- פרשה לט: הציווי לאברהם לך לך
- פרשה מ: הרעב בארץ ואברהם יורד מצרימה
- פרשה מא: אברהם ולוט
- פרשה מב: מלחמת ארבעת המלכים בחמישה
- פרשה מג: אברהם יוצא להציל את לוט
- פרשה מד: הבטחת הארץ והבנים
- פרשה מה: הגר בבית אברהם
- פרשה מו: מצוות מילה
- פרשה מז: ברכת ה' לשרה

פרשת וירא
- פרשה מח: אברהם זוכה לביקור השכינה
- פרשה מט: חטאי סדום ועונשם
- פרשה נ: המלאכים בסדום
- פרשה נא: עונשה של סדום
- פרשה נב: לוט נפרד מאברהם ופרשת אבימלך
- פרשה נג: וה' פקד את שרה
- פרשה נד: ברית אברהם ואבימלך
- פרשה נה: עקידת יצחק
- פרשה נו: בהר המוריה
- פרשה נז: הולדת רבקה

פרשת חיי שרה
- פרשה נח: מותה של שרה
- פרשה נט: זכויותיו של אברהם
- פרשה ס: שליחותו של אליעזר
- פרשה סא: אברהם לעת זקנותו
- פרשה סב: מות אברהם

פרשת תולדות
- פרשה סג: תולדות יעקב ועשו
- פרשה סד: יצחק בגרר
- פרשה סה: עשו, נשותיו ומעשיו
- פרשה סו: ברכת יצחק את יעקב
- פרשה סז: ברכת יצחק את עשו

פרשת ויצא
- פרשה סח: יציאת יעקב לחרן
- פרשה סט: יעקב זוכה לגילוי שכינה
- פרשה ע: נדרו של יעקב
- פרשה עא: בני לאה
- פרשה עב: ראובן והדודאים
- פרשה עג: ה' זכר את רחל
- פרשה עד: יעקב עוזב את לבן ע"פ ציווי ה'

פרשת וישלח
- פרשה עה: פגישת יעקב עם עשו
- פרשה עו: דורון תפילה ומלחמה
- פרשה עז: ויאבק איש עמו
- פרשה עח: יעקב, המלאך ועשו
- פרשה עט: ויבא יעקב שלם
- פרשה פ: מעשה דינה
- פרשה פא: יעקב הולך לקיים את נדרו
- פרשה פב: ברכות ה' ליעקב
- פרשה פג: מלכות אדום

פרשת וישב
- פרשה פד: יוסף ואחיו
- פרשה פה: יהודה ותמר
- פרשה פו: יוסף הורד למצרים
- פרשה פז: יוסף בבית פוטיפר
- פרשה פח: יוסף בבית סוהר

פרשת מקץ
- פרשה פט: חלומות פרעה
- פרשה צ: גדולתו של יוסף
- פרשה צא: בני יעקב יורדים למצרים
- פרשה צב: תפילת יעקב על בניו

פרשת ויגש
- פרשה צג: ויגש אליו יהודה
- פרשה צד: יעקב יורד למצרים
- פרשה צה: יעקב במצרים

פרשת ויחי

- פרשה צו: יעקב מצווה את יוסף
- פרשה צז: ברכות יעקב ליוסף ובניו
- פרשה צח: ברכות יעקב לבניו [א]
- פרשה צט: ברכות יעקב לבניו [ב]
- פרשה ק: מותו של יעקב

פרשת וארא

פרשת בא

פרשת בשלח

פרשת יתרו

פרשת משפטים

פרשת תרומה

פרשת תצוה

פרשת כי תישא

פרשת ויקהל

פרשת פקודי
- פרשה נא: משמעותו של המשכן
- פרשה נב: סיום עבודת המשכן

חומש ויקרא


פרשת צו
- פרשה ז: זאת תורת העולה
- פרשה ח: זה קרבן אהרן ובניו
- פרשה ט: זובח תודה יכבדנני
- פרשה י: קח את אהרן ואת בניו

פרשת שמיני
- פרשה יא: חכמת נשים בנתה ביתה
- פרשה יב: יין ושכר אל תשת
- פרשה יג: החיה הנאכלת

פרשת תזריע
- פרשה יד: אשה כי תזריע
- פרשה טו: נגעים

פרשת מצורע
- פרשה טז: זאת תהיה תורת המצורע
- פרשה יז: נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם
- פרשה יח: איש כי יהיה זב מבשרו
- פרשה יט: ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים

פרשת אחרי מות
- פרשה כ: מות בני אהרון
- פרשה כא: בזאת יבוא אהרן אל הקודש
- פרשה כב: שחיטת קדשים בחוץ ואיסור במות
- פרשה כג: כשושנה בן החוחים

פרשת קדושים
- פרשה כד: קדושים תהיו
- פרשה כה: לימוד תורה, מצוות מילה וערלה

פרשת אמר
- פרשה כו: אמרות ה' טהורות
- פרשה כז: שור או כשב או עז
- פרשה כח: קורבן העומר
- פרשה כט: יום הדין ויום תרועה
- פרשה ל: ארבעה מינים
- פרשה לא: נרות במקדש
- פרשה לב: פסולי קהל

פרשת בהר
- פרשה לג: לא תונו איש את עמיתו
- פרשה לד: וכי ימוך אחיך

פרשת בחוקותי
- פרשה לה: אם בחוקותי תלכו - ונתתי גשמכם בעתם
- פרשה לו: זכות אבות
- פרשה לז: איש כי יפליא לנדור

חומש במדבר


פרשת במדבר

- פרשה א: מניין בני ישראל
- פרשה ב: סדר החנייה; מספר בני ישראל; מות בני אהרן
- פרשה ג: שבט לוי
- פרשה ד: הבכורים, כיסוי כלי המשכן
- פרשה ה: בני קהת

פרשת נשא
- פרשה ו: מפקד הלוויים
- פרשה ז: שילוח הטמאים מן המחנה
- פרשה ח: גרים
- פרשה ט: פרשת סוטה
- פרשה י: פרשת הנזיר
- פרשה יא: ברכת כהנים
- פרשה יב: הקמת המשכן
- פרשה יג: קרבנות הנשיאים
- פרשה יד: קרבנות הנשיאים; נבואת משה

פרשת בהעלותך
- פרשה טו: בהעלותך את הנרות; החצוצרות; שבעים הזקנים

פרשת שלח
- פרשה טז: המרגלים
- פרשה יז: מצוות בכניסה לארץ

פרשת קורח
- פרשה יח: קורח

פרשת חוקת
- פרשה יט: פרשת חוקת

פרשת בלק
- פרשה כ: פרשת בלק

פרשת פינחס
- פרשה כא: פרשת פינחס

פרשת מטות
- פרשה כב: מלחמת מדיין, עושרם של בני גד וראובן

פרשת מסעי
- פרשה כג: פרשת מסעי

חומש דברים

פרשת דברים

- פרשה א: פרשת דברים
פרשת ואתחנן
- פרשה ב: ואתחנן

פרשת עקב
- פרשה ג: פרשת עקב

פרשת ראה
- פרשה ד: פרשת ראה

פרשת שופטים
- פרשה ה: פרשת שופטים

פרשת כי תצא
- פרשה ו: מילה, שילוח הקן, לשון הרע

פרשת כי תבוא
- פרשה ז: פרשת כי תבוא

פרשת ניצבים
- פרשה ח: תפילה ותורה

פרשת וילך
- פרשה ט: מות משה

פרשת האזינו
- פרשה י: האזינו השמים ותשמע הארץ

פרשת וזאת הברכה
- פרשה יא: מותו של משה