פרשה לד: כבוד ה' ועשיית המשכן


א [הקב"ה נגלה לאדם כפי כוחו]
ועשו ארון עצי שטים, הה"ד (איוב לו): שדי לא מצאנוהו שגיא כח.
אמר רבינו הגדול: צריכין אנו להחזיק טובה לאיוב, שכל מה שאמר אליהוא, בא הוא והוסיף על דבריו.
אמר איוב לחביריו: מה אתם סוברים, שכל מה שאמרתם הוא כל שבחו, מי יוכל לספר כל שבחיו וגבורותיו של הקב"ה?!
כל הדברים שדברתם (שם כו): הן אלה קצות דרכיו.
בא אליהוא ואמר: שדי לא מצאנוהו שגיא כח, מי ששומע הפסוק הזה אומר: שמא חירופים הוא חס ושלום?!
אלא כך אמר אליהוא, לא מצינו כח גבורתו של הקב"ה עם בריותיו, שאין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו, לא בא על האדם אלא לפי כחו.
אתה מוצא, כשנתן הקב"ה את התורה לישראל, אלו היה בא עליהם בחוזק כחו, לא היו יכולין לעמוד, שנאמר (דברים ה): אם יוספים אנחנו לשמוע וגו', אלא לא בא עליהם אלא לפי כחם, שנאמר (תהלים כט): קול ה' בכח, בכחו אינו אומר, אלא בכח, לפי כחו של כל אחד ואחד.

דבר אחר:
שדי לא מצאנוהו שגיא כח

בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה לי משכן, התחיל מתמיה ואומר: כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר עשה לי משכן?!
ועוד היה מסתכל וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש, שהוא גדול מן המשכן, ואמר לפני הקב"ה (מלכים א ח): כי האמנם ישב אלהים על הארץ.
אמר משה: ומה בהמ"ק שהוא יותר ויותר מן המשכן, שלמה אומר כן, משכן אעכ"ו!
לכך אמר משה (תהלים צא): יושב בסתר עליון.

אמר רבי יהודה בר ר' סימון: יושב בסתר הוא עליון על כל בריותיו.
מהו בצל שדי?

בצל אל, בצל רחום, בצל חנון אין כתיב כאן, אלא בצל שדי, בצל שעשה בצלאל, לכך נאמר:
בצל שדי יתלונן.

אמר הקב"ה: לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור, אלא כ' קרש בצפון, וכ' בדרום, וח' במערב. ולא עוד, אלא שארד ואצמצם שכינתי, בתוך אמה על אמה:

ב [הארון והתורה]
דבר אחר:
ועשו ארון עצי שטים

מה כתיב למעלה?

ויקחו לי תרומה. מיד, ועשו ארון עצי שטים.
מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן, הקדים את הארון לכל הכלים.
מה האור קדם לכל מעשה בראשית, דכתיב (בראשית א): ויאמר אלהים יהי אור, ואף במשכן בתורה שנקראת אור, דכתיב (משלי ו): כי נר מצוה ותורה אור, קדמו מעשיה לכל הכלים.

דבר אחר:
ועשו ארון

מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון?

אמר רבי יהודה ב"ר שלום: אמר לו הקב"ה: יבאו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה.
אמר רבי שמעון בן יוחאי: ג' כתרים הם:
כתר מלכות
וכתר כהונה
וכתר תורה


כתר מלכות, זה השלחן, דכתיב בו: זר זהב סביב.
כתר כהונה, זה המזבח, דכתיב בו: זר זהב סביב.
וכתר תורה, זה הארון, דכתיב בו: זר זהב.
למה נכתבים זר ונקראים זר?

אלא לומר לך, אם אדם זוכה נעשים לו זֵר, ואם לאו זָר.
ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון כתיב ועשו עליו?

ללמדך, שכתר תורה מעולה יותר מכולן.
זכה אדם לתורה, כאלו זכה לכולן:

ג [הקב"ה רועה, נוטר ואב]
דבר אחר:
ועשו

מה כתיב למעלן?

ועשו לי מקדש.

אמר הקב"ה לישראל: אתם צאני ואני רועה, שנאמר (יחזקאל לד): ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, ואני רועה, שנאמר (תהלים פ): רועה ישראל האזינה, עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם, לכך נאמר: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

אתם כרם, שנאמר (ישעיה ה): כי כרם ה' צבאות בית ישראל, ואני שומר, שנאמר (תהלים קכא): הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. עשו סוכה לשומר שישמור אתכם.

אתם בנים ואני אביכם, שנאמר (דברים יד): בנים אתם לה' אלהיכם. ואני אביכם, שנאמר (ירמיה לא): כי הייתי לישראל לאב.
כבוד לבנים כשהן אצל אביהם, וכבוד לאב כשהוא אצל בניו, וכן הוא אומר (משלי יז): עטרת זקנים בני בנים. עשו בית לאב שיבא וישרה אצל בניו, לכך נאמר ועשו לי מקדש: