פרשה פח: יוסף בבית סוהר


א [הקב"ה חס על כבודם של צדיקים]
ויהי אחר הדברים האלה חטאו
(שם לט) מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני
ר' חמא ב"ר חנינא ור' שמואל בר נחמן, ר' חמא בר חנינא אמר:
לא היו ראוין אומות העולם, שיהיה בהם דווים וסכופין.
ולמה יש בהם דווים וסכופין?

אלא, שלא יהיו מונים את ישראל ואומרין להם: אומה של דווים וסכופין אתם, על שם חרפת נבל אל תשימני.
ור' שמואל בר נחמן אמר: לא היו אומות העולם ראוים, שיהיה בהם מעלה חטטים.
ולמה יש בהם מעלה חטטים?

אלא, שלא יהיו מונין את ישראל ואומרים להם: לא אומה של מצורעים אתם, על שם חרפת נבל אל תשימני.

דבר אחר:

מכל פשעי הצילני וגו', זה יוסף, לפי שכתוב בו: ותקרא לאנשי ביתה וגו', נתנה אותו בפיהם של כולם.
אמר הקב"ה: מוטב שיפנו אלו באלו, ואל יפנו לצדיק הזה, הה"ד: ויהי אחר הדברים האלה חטאו וגו':

ב [חטאם של שר האופים ושל שר המשקים]
רבנן אמרי: שר המשקים זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו, שר האופים צרור נמצא בתוך גלוסקין שלו.
הה"ד: חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, בתשמיש אדוניהם.

רבי אביתר אמר: בקשו להזדווג לבתו של מלך. נאמר כאן חטאו, ונאמר להלן, ואיך אעשה וגו' וחטאתי לאלהים:

ג [ליתן גדולה לצדיקים]
ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן, כתיב (תהלים מו) לכו חזו מפעלות ה' וגו' הקציף הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם, ליתן גדולה לצדיקים.
פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסף.
עבדים על אדוניהם, ליתן גדולה לצדיק.
(אסתר ב): קצף בגתן ותרש, ליתן גדולה למרדכי

רבי יודן הוה משתעי אלין עובדא דבגתן ותרש.
רב אמר: קונדא מכירין נתנו בתוך מנעליהם.
ר' חנין אמר: מנגנין עשו לו לחנקו.
שמואל אמר: חכינא עשו לו בתוך ספלו.

ויבוקש הדבר וימצא

רבנן אמרו: זבוב נתנו בתוך פיילי פוטירין שלו. מיד, ויבוקש הדבר וימצא:

ד [ויחלמו חלום שניהם]
ויתן אותם במשמר ויפקוד שר הטבחים ויחלמו חלום שניהם וגו'
רבי חייא בר אבא אמר: חלמא ופתרוניה דחלם חבריה.

ויבא אליהם יוסף ויאמרו חלום חלמנו וגו'

הלא לאלהים פתרונים, תלה את הגדולה בבעליה:

ה [חלומו של שר המשקים]
ויספר שר המשקים והנה גפן לפני
אלו ישראל, שנאמר (תהלים פ): גפן ממצרים תסיע.
ובגפן שלושה שריגים,
משה אהרן ומרים.
היא כפורחת, הפריחה גאולתן של ישראל.
עלתה נצה, הנצה גאולתן של ישראל.
הבשילו אשכלותיה ענבים, גפן שהפריחה מיד הנצה, ענבים שהנצו מיד בשלו.

וכוס פרעה בידי

מכאן קבעו חכמים ד' כוסות של לילי פסח.

אמר רבי הונא בשם ר' בנייה: כנגד ד' גאולות שנאמרו במצרים:
והוצאתי,
והצלתי,
וגאלתי,
ולקחתי.

רבי שמואל בר נחמן אמר: כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן.

וכוס פרעה בידי וגו' ונתת כוס פרעה וגו'

רבי לוי אמר: כנגד ד' מלכיות.

רבי יהושע בן לוי אמר: כנגד ד' כוסות של תרעלה, שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים, הה"ד
(ירמיה כה): כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי, קח את כוס היין החמה.
(שם נא) כוס זהב בבל ביד ה' וגו'
(תהלים יא) ימטר על רשעים וגו'

וכנגדן הקדוש ברוך הוא משקה את ישראל ד' כוסות של ישועה לעתיד לבא, שנאמר:
(שם טו) ה' מנת חלקי וגו'
(שם קטז) כוס ישועות אשא
(שם כג) תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה

כוס ישועות, כוס ישועה אין כתיב כאן, אלא כוס ישועות, אחד לימות המשיח, ואחד לימות גוג.
אמר לו: את בשרתני בשורה טובה, אף אני אבשרך בשורה טובה, בעוד שלושת ימים וגו'.

כי אם זכרתני אתך כי גנב גנבתי

אמר רבי אחא: מכאן שנגנב שתי פעמים, וגם פה לא עשיתי וגו':

ו [פתרון חלומו של שר האופים]
וירא שר האופים
אמר רבי חמא: ד' הם שפתחו באף, ואבדו באף.

והנה שלושה סלי חורי, אלו שלושה מלכיות הראשונות.
ובסל העליון, זו מלכות הרביעית, שהיא מכתבת טרימוסיאה מכל אומות העולם.
והעוף אוכל אותם, ומשאכל את העליון אח"כ אוכל את התחתון.
אמר לו: את בשרתני בשורה רעה, אף אני מבשרך בשורה רעה, בעוד שלושת ימים וגו'.
ויהי
ביום השלישי, יום גנוסיאה של פרעה, ויעש משתה וגו'.
וישב את שר המשקים וגו' ואת שר האופים,
אירע לזה מה שנאמר לו ולזה מה שנאמר לו:

ז [ולא זכר שר המשקים]
ולא זכר שר המשקים וגו'
כל היום היה מתנה תנאים, ומלאך בא והופכן וקושר קשרים, ומלאך בא ומתירן.
אמר לו הקב"ה: את שוכחו ואני לא אשכחהו, הה"ד: ולא זכר שר המשקים.

דבר אחר:

שר המשקים שכחך ואני לא אשכחך.
- מי היה מחכה לאברהם ושרה, שהיו זקנים שיולד להם בן?
- מי מחכה ליעקב, שעבר במקלו הירדן שיפרץ ויעשיר?
- מי היה מחכה ליוסף, שעברו עליו כל הצרות האלו, שיהיה מלך?
- מי היה מחכה למשה, שהושלך ליאור, שיהיה כמו שנהיה?
- מי מחכה לרות, שהיתה גרה שחזרה למלכות ישראל?
- מי מחכה לדוד, שיהיה מלך עד סוף הדורות?
- מי מחכה ליהויכין, שיצא מבית האסורים?
- מי מחכה לחנניה מישאל ועזריה, שיצאו מתוך האש?
- מי מחכה לישראל בימי המן, שיצילם הקדוש ברוך הוא?
- מי מחכה לגליות, שיהיו לשם ולתהלה?
- מי מחכה לסוכת דוד הנופלת, שיקימנה הקב"ה?

שנאמר (עמוס ט): ביום ההוא אקים את סוכת דוד, שיהיו כל העולם אגודה אחת, שנאמר (צפניה ג): כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד.