פרשת תצוה
פרשה לו: ישראל - זית רענן
א [ישראל נמשלו לזית]
ב [ישראל מאירים למי שמאיר לכל]
ג [דברי תורה מאירין לאדם]
ד [למעשה ידיך תכסוף]

פרשה לז: אהרן הכהן

א [ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה]
ב [כוונתו של אהרן במעשה העגל היתה לטובה]
ג [אשרי תבחר ותקרב]
ד [גדול כתר תורה מכתר כהונה]

פרשה לח: כהונת עולם

א [כהונת אהרן כהונת עולם]
ב [הסר ממנו המות]
ג [עשה הקב"ה כבוד לאהרן]
ד [קחו עמכם דברים]
ה [כבוד חכמים ינחלו]
ו [הבטחת ה' אינה חוזרת]
ז [יבא קדוש ויכנס לקדוש]
ח [באיזה זכות נכנס אהרן לקדשי הקדשים?]
ט [האבות והשבטים חקוקים על אבני החשן]