פרשת כי תישא
פרשה לט: ישראל לוו מה'
א [חייבין לי ישראל מה שלוו הימני]

פרשה מ: בצלאל עושה המשכן

א [קראתי בשם בצלאל]
ב [בצלאל נקרא לעשות את המשכן]
ג [התקנתיו מראש שיעשה המשכן]
ד [שמותיו של בצלאל]

פרשה מא: התורה ניתנה לישראל

א [לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים]
ב [מתן אדם ירחיב לו]
ג [כי ה' יתן חכמה]
ד [וענותך תרבני]
ה [תלמיד חכם צריך להיות צנוע ככלה]
ו [לימוד התורה של משה]
ז [כי בושש משה]

פרשה מב: תפילתו של משה

א [משה מבקש על ישראל]
ב [ה' רומז למשה איך לבקש על ישראל]
ג [מעמדו של משה וחטאם של ישראל]
ד [משה ברדתו מן ההר]
ה [מרדות הם צריכים]
ו [שחת עמך]
ז [חטא העגל קינן בתוכם]
ח [היו עומדים בסיני, ולבם מכוון לעבודת כוכבים]
ט [עם קשה עורף]

פרשה מג: ויחל משה

א [משה מהפך בזכותם של ישראל]
ב [משה בתפילתו משיב את חרון אף ה']
ג [משה מוסר נפשו להציל את ישראל]
ד [משה התיר את שבועת ה']
ה [ה' פתח למשה פתח תשובה]
ו [למה ה' יחרה אפך - א]
ז [למה ה' יחרה אפך - ב]
ח [מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? - א]
ט [מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? - ב]

פרשה מד: זכור לאברהם

א [ישראל נמשלו לגפן]
ב [זכות האבות במיתתן]
ג [זכות האבות לדורות]
ד [זכות עמידתו של אברהם בניסיונות]
ה [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - א]
ו [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ב]
ז [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ג]
ח [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ד]
ט [משה אינו מבקש טובה לעצמו]
י [הקב"ה נשבע לאבות שלא יכלה את בניהם]

פרשה מה: כבודו של משה

א [משה מבקש להנהיג את ישראל]
ב [אין אתה יכול להזיז אהבתך מהן]
ג [ומשה יקח את האהל]
ד [כצאת משה אל האהל יקומו כל העם]
ה [הראני נא את כבודך]
ו [הנה מקום אתי]

פרשה מו: לוחות שניים

א [הם חטאו ואני חטאתי, ששברתי הלוחות]
ב [פסל לך]
ג [עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת הקב"ה]
ד [אמר משה: עמך הם, ואי אתה יכול לכפור בהם]
ה [ועתה ה' אבינו אתה]

פרשה מז: משה במרום

א [המקרא בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה בעל פה]
ב [לוחות שניים - כתוב אתה]
ג [בזכותך אני נותן להם את התורה]
ד [ברית כרת ה' עם ישראל לקיים את התורה]
ה [משה במרום]
ו [הראשונים והאחרונים היו שוים]
ז [כתב לך את הדברים האלה]
ח [מנין היה משה יודע כמה ימים עשה?]
ט [כתב לך]