פרשת צו

פרשה ז: זאת תורת העולה

א [משה מתפלל על אהרן]
ב [זבחי אלהים רוח נשברה]
ג [אין העולה באה אלא על הרהור הלב]
ד [חביבה עולתם של ישראל]
ה [ואש המזבח תוקד בו]
ו [שכל המתגאה אינו נידון אלא באש]

פרשה ח: זה קרבן אהרן ובניו

א [קרבו אהרן ובניו]
ב [רוח הקודש של שמשון]
ג [חביב קורבנו של אהרן כקרבן הנשיאים]
ד [הקב"ה חס על ממונם של ישראל]

פרשה ט: זובח תודה יכבדנני

א [חשיבותו של קרבן תודה]
ב [יְכַבְּדָנְנִי, כבוד אחר כבוד]
ג [קדמה דרך ארץ את התורה]
ד [ערכו של קרבן תודה]
ה [קרבן תודה עולה לרצון]
ו [קרבנות לפני מתן תורה]
ז [קרבן תודה אינו בטל]
ח [שלמים - קרבן של שלום]
ט [גדול השלום; ר' מאיר והאשה היורקת]

פרשה י: קח את אהרן ואת בניו

א [אהבת צדק ותשנא רשע - אברהם]
ב [אהבת צדק ותשנא רשע - ישעיהו]
ג [אהבת צדק ותשנא רשע - אהרן]
ד [הצל לקוחים למות]
ה [תשובה עושה מחצה ותפלה עושה הכל]
ו [כשם שהקרבנות מכפרים, כך הבגדים מכפרים]
ז [גלית נפל על פניו]
ח [שמן המשחה, מעשה נסים נעשו בו]
ט [מקומות שהחזיק מועט את המרובה]