פרשת חוקת

פרשה יט: פרשת חוקת

א [מצות פרה אדומה חוקה היא]
ב [דברה תורה בלשון נקיה]
ג [ותרב חכמת שלמה - ולא ידע טעם פרה אדומה]
ד [הקב"ה מבאר את התורה למשה]
ה [ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהן]
ו [לעתיד לבוא יגלה ה' טעמם של מצוות]
ז [יהי רצון, שיהא ר' אליעזר מיוצאי חלצי]
ח [טעמים לפרה אדומה]
ט [מי מריבה]
י [עונשו של משה]
יא [יען לא האמנתם בי]
יב [משה מבקש מהקב"ה לפרסם את חטאו]
יג [משה נקבר במדבר לזכות את מתי מדבר]
יד [מקדם היה מתוקן שיענש משה על המים]
טו [משה מבקש לעבור באדום]
טז [מות אהרן]
יז [ה' מודיע לצדיקים יום מיתתן]
יח [הצדיקים נענשים על עברות קלות]
יט [מות אהרן]
כ [אהרן היה אהוב ישראל]
כא [ותקצר נפש העם בדרך]
כב [הקב"ה נפרע מהם בנחשים]
כג [ישראל מודים בחטאם]
כד [נתרצה להם הקדוש ברוך הוא]
כה [ישראל אומרים שירה]
כו [שירת הבאר]
כז [ישראל פותחין בשלום]
כח [ראש הדור - כל הדור]
כט [משה שלח לסיחון מלאכים]
ל [ישראל לוקחים מסיחון מה שנטל ממואב]
לא [משה שולח מלאכים אל יעזר]
לב [ישראל נלחם באמורי ובעוג]
לג [משה קורא לשלום לסיחון]