פרשת בלק

פרשה כ: פרשת בלק

א [מלכים וחכמים ונביאים לעובדי כוכבים]
ב [בלק רואה בניצחונם של ישראל וחושש לעצמו]
ג [ויגר מואב]
ד [ויאמר מואב אל זקני מדין]
ה [קללת בלעם הפכה לברכה]
ו [מי האנשים האלה עמך?]
ז [וישלח מלאכים אל בלעם]
ח [וילכו זקני מואב וזקני מדין]
ט [מי האנשים האלה עמך]
י [לא תלך עימהם]
יא [ה' העלים מבלעם שהליכתו מאבדתו מן העולם]
יב [ויבא אלהים אל בלעם לילה]
יג [ה' בא אל בלעם באומנותו]
יד [בלעם והאתון]
טו [ויגל ה' את עיני בלעם]
טז [בלק יוצא לקראת בלעם]
יז [קורבנות בלק]
יח [ויקח בלק את בלעם]
יט [המשל הראשון: מן ארם ינחני]
כ [המשל השני של בלעם]
כא [המשל השלישי של בלעם]
כב [ויחל העם לזנות]
כג [ותקראן לעם לזבחי אלהיהן]
כד [זמרי]
כה [קנאותו של פנחס]